herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/222/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r.

UCHWAŁA NR  XXX/222/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwalę nr XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych, dla potrzeb opracowania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół w Kołbaczu prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 roku.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXX/222/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W dniu 1 stycznia 2009 r. weszła w życie nowa ustawa o pracownikach samorządowych. Rozwiązania przedmiotowego aktu prawnego zobowiązują dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, do wydania nie później niż do dnia 30 czerwca 2009 r. regulaminów wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 11:56