herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXX/223/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: oddania nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

UCHWAŁA NR XXX/223/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie: oddania nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 /, art. 13 ust.1 oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087 Nr 169 poz. 1420 Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 220 poz. 1412, z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 42 poz. 335, Nr 42 poz. 340 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§1. Mając na względzie zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców miejscowości Glinna - zrzeszonych we wspólnotach mieszkaniowych „Glinna 23 ABC”, „Glinna 24 ABC” i „Glinna 25 ABC” - odnośnie zaopatrzenia w ogrzewanie CO i ciepłą wodę, postanawia się co następuje:

  1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat , na rzecz wspólnot mieszkaniowych z miejscowości Glinna, część działki nr 289/9 o pow. 0,1919 ha z obrębu ewidencyjnego Glinna, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Stare Czarnowo - wraz z usytuowaną na niej kotłownią CO - posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW nr SZ1Y/00052274/6.
  2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanych w ust. 1.
  3. Szczegółowe warunki dzierżawy działki opisanej w ust. 1 określone zostaną w odrębnych umowach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXX/223/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem kotłowni centralnego ogrzewania znajdującej się w budynku usytuowanym na działce nr 289/9 w miejscowości Glinna. Zadaniem kotłowni jest zaopatrywanie mieszkańców miejscowości w ciepłą wodę oraz dostarczanie ciepła do mieszkań w okresie grzewczym. Miało ono uzasadnienie do czasu gdy Gmina Stare Czarnowo była właścicielem mieszkań w budynkach wielorodzinnych, jednakże z chwilą ich wyprzedaży dotychczasowym najemcom stało się ono zbyt dużym obciążeniem dla Gminy, dlatego też z końcem czerwca 2009 r. wypowiedziano umowy na świadczenie tego typu usług. Wspólnoty mieszkaniowe, na których ciąży obowiązek zapewnienia dostarczania niezbędnych mediów dla swoich członków winny podjąć niezbędne działania, a Gmina Stare Czarnowo niniejszą uchwałą umożliwi rozwiązanie tej kwestii, jeśli Wspólnoty wystąpią z inicjatywą wykorzystania obiektu na potrzeby własne.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 11:57