herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXX/226/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"

UCHWAŁA Nr XXX/226/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420/ w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej /Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 208, poz. 1531, z 2007 r. Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:
„Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”:

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest GMINA STARE CZARNOWO.
 2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Boiska są czynne w następujących terminach:
  1. boiska dostępne dla szkół z Gminy Stare Czarnowo w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne:
   • poniedziałek – piątek: godz. 8.00 – 16.00
  2. boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
  3. od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 22.00
   • w soboty i niedziele w miarę potrzeb
  4. w miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
 4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.
 5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boiska u animatora sportu przez zorganizowane grupy.
 6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 7. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych animator sportu może zabronić korzystania z obiektu.
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.12a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego- dotyczy boiska trawiastego).
 10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Sprzęt sportowy wydaje animator sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  1. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
  2. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;
  3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;
  4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  5. palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających;
  6. zaśmiecania;
  7. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  8. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
  9. wprowadzania zwierząt;
  10. korzystania z boisk bez zgody animatora sportu;
  11. przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia.
 13. Całkowity zakaz wstępu na boiska mają osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 14. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów na obiekcie podczas planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel, a podczas zajęć pozalekcyjnych instruktor, animator sportu.
 15. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan urządzeń oraz sprzętu sportowego.
 16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.12 korzystania z boisk podejmuje animator sportu, który w zależności od sytuacji może:
  • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
  • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
  • nakazać opuszczenie terenu boisk;
  • zakazać dalszych wstępów na kompleks.
 17. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt.3a):
  1. administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;
  2. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  3. prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.
 18. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, harmonogramu zajęć, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag i poleceń wydawanych przez animatora sportu.
 19. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/226/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W związku z zakończeniem budowy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Starym Czarnowie, w celu prawidłowego korzystania z tego obiektu przez użytkowników, niezbędne jest opracowanie i wdrożenie regulaminu korzystania z w/w kompleksu boisk.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 23-10-2009 12:05