herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr XXX/227/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.

UCHWAŁA Nr XXX/227/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591;zm.2002 r .Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 1134, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 ; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759 ;z 2005 r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz.1457 ; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 ; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 / oraz art.14 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ; z 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492 ; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r, Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 ), Rady Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XVII/135/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008r.
  2. Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/227/09
Rady Gminny Stare Czarnowo
z dnia 29 czerwca 2009 r.

W związku z wnioskami mieszkańców w sprawie szczegółowych określeń trudnych do spełnienia przy realizacji budownictwa mieszkaniowego w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo wnioskuje się o zmianę zapisu który poprawi uchybienia w zapisie uchwały.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Władysław Kałucki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:00