herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/232/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA NR XXXIII/232/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.


w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 4 oraz art. 191 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Gminy Stare Czarnowo Wiesława Pączka z okręgu wyborczego nr 8, obwodu nr 2 w związku z utratą prawa wybieralności.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stare Czarnowo do przekazania niniejszej uchwały zainteresowanemu, Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

§ 3. Od niniejszej uchwały zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXIII/232/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.

W dniu 23 września 2009 r. wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osoby radnego - Wiesława Pączka, iż wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie z dnia 27.10.2008 r. został on skazany (data uprawomocnienia 19.02.2009 r.) karą (80 stawek po 10 zł grzywny) z art.43 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości (Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm.) oraz art.91 § 1 Kodeksu Karnego.
Zgodnie z art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późń. zm.) wygaśnięcie mandatu następuje wskutek utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów. Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy, nie mają prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego), osoby karane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Czyn, za który został skazany radny Wiesław Pączka kwalifikowany jest jako przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Rada Gminy stwierdza wygaśnięcie mandatu w drodze uchwały, najpóźniej w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu – jest to zgodne z art.190 ust.2 w/w ustawy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:02