herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/234/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XXXIII/234/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki: nr 128/6 o pow. 0,1633 ha 128/7 o pow. 0,1404 ha, 128/10 o pow. 0,1378 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kartno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIII/234/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działki nr 128/6 o powierzchni 0,1633 ha, 128/7 o pow. 0,1404 ha i 128/10 o pow. 1378 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Kartno, które posiadają urządzoną księgę wieczystą KW 32125 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydz. Ksiąg Wieczystych. W rejestrze gruntów posiadają symbol użytku RIIIb i RIVa.
W Decyzji Nr 22/08 Wójta Gminy Stare Czarnowo o warunkach zabudowy z dnia 22 kwietnia 2008 r. w punkcie dotyczącym zagospodarowania terenu figuruje zapis „budowa trzech domów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dojściem i dojazdem; w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się podział nieruchomości na trzy działki budowlane”.
Aktualnie nieruchomości są niezagospodarowane, dlatego też należy przeznaczyć je do sprzedaży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:03