herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/236/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Glinna w drodze przetargu nieograniczonego.

UCHWAŁA NR XXXIII/236/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.


w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Glinna w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 289/13 o pow. 0,0849 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIII/236/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 289/13 o powierzchni 0,0849 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Glinna, która posiada urządzoną księgę wieczystą KW 33527 2604 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.
W rejestrze gruntów działka nr 289/13 posiada symbol użytku „B”.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/57/86 z dnia 08.09.1986 r. dla obrębu Glinna, który utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku, oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo uchwalonego Uchwałą Rady Gminy w Starym Czarnowie Nr IV/31/2002 dnia 31.12.2002 r. , działka nr 289/13 oznaczona jest symbolem B1 MR – teren istniejącej zabudowy zagrodowej, adaptacja z możliwością uzupełnienia tym samym typem zabudowy.
Do czasu przejęcia od Instytutu Zootechniki w Krakowie nieruchomość była użytkowana przez aktualnego najemcę lokalu mieszkalnego Glinna 20/2.
Szopy i inne pseudo budowle ogrodowe posadowione na omawianym gruncie dalekie są od podstawowych norm estetycznych. W celu zlikwidowania takiego stanu rzeczy należy przeznaczyć nieruchomość do sprzedaży.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:04