herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/237/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na kupno części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Żelisławiec

UCHWAŁA NR XXXIII/237/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na kupno części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Żelisławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na kupno części działki nr 142/4 z obrębu Żelisławiec o powierzchni około 80 m2 za kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na udrożnienie łącznika drogowego pomiędzy ulicami Niepodległości i Okrężną, stanowiącego działkę nr 141.

§ 2. Gmina Stare Czarnowo pokryje w całości koszty przygotowania dokumentacji podziałowej oraz zawarcia aktu notarialnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XXXIII/237/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.

Gmina Stare Czarnowo prowadzi aktualnie prace modernizacyjne ulicy Okrężnej w miejscowości Żelisławiec. Kształt i położenie działki nr 141 stanowiącej łącznik komunikacyjny pomiędzy sąsiadującymi ulicami Niepodległości i Okrężną nie pozwala na prawidłowe wyprofilowanie zjazdów. Użytkownicy wspomnianego wyżej łącznika, w celu wykonania manewru skrętu zajmowali część sąsiedniej nieruchomości nr 142/4, stanowiącej własność Elżbiety Kątnik.
W celu uregulowania stanu faktycznego i prawnego, dnia 4 września 2009 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Elżbietą Kątnik i Wójtem Gminy Stare Czarnowo na mocy którego właściciel działki nr 142/4 zobowiązał się odsprzedać Gminie Stare Czarnowo część nieruchomości za kwotę 2.000,00 złotych. Uzgodniono również, że koszty związane z podziałem i sporządzeniem aktu notarialnego pokryje Gmina Stare Czarnowo.
Pozyskana powierzchnia gruntu dodatkowo pozwoli wybudować zatokę autobusową, dzięki czemu rozwiązany zostanie problem zachowania bezpieczeństwem dzieci dojeżdżających do szkoły. Aktualnie, autobus parkuje na ulicy Okrężnej lub na terenie przewidzianym do kupna, co przy okresowym wzmaganiu się ruchu pojazdów na tym obszarze powoduje realny wzrost zagrożenia.
Konieczność wykonania prawidłowych zjazdów, zgodnie z normami przewidzianymi prawem, także wykonanie zatoki autobusowej jednoznacznie przemawia za przyjęciem uchwały.
Porozumienie z dnia 04.09.2009 r. w sprawie odpłatnego przekazania części nieruchomości gruntowej stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:05