herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/238/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXIII/238/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz.1413) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo.
  2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXIII/238/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Czarnowo na wniosek Wójta. Wniosek o sporządzenie planu jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, jako właściciela Zakładu Produkcji Wody „Miedwie” - Pompownia Wody P-1, zlokalizowanego w obrębie Żelewo. Porozumienie dotyczy uregulowania spraw związanych z granicami nieruchomości Zakładu, które wymaga sporządzenia planu miejscowego i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Przedmiotowy zakres opracowania planu częściowo dotyczy istniejącego, oznaczonego w studium „terenu ujęcia Miedwie” oraz drogi gminnej, dla których studium ustala funkcję podrzędną o parametrach dostosowanych do potrzeb wynikających z obsługi terenu. W związku z tym uznaje się zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium Gminy Stare Czarnowo.
Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych.

  1. Niezbędny zakres prac planistycznych, przewidzianych przy realizacji przedmiotowego planu, stanowić będzie problematyka określona w art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie przedmiotu opracowania planu.
  2. Wykonane będzie opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz.1298).
  3. Wykonana będzie również prognoza oddziaływania na środowisko - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1667, z późniejszymi zmianami) oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, z uwzględnieniem art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:06