herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIII/239/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XXXIII/239/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 6 października 2009 r.


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, po. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych zero groszy) z przeznaczeniem na:

  1. sfinansowanie planowanego na rok 2009 deficytu budżetu Gminy Stare Czarnowo w wysokości 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)
  2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

§ 2. Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w latach 2011 – 2020 nastąpi z dochodów własnych budżetu Gminy – podatki i opłaty lokalne.

§ 3. Wybór oferenta na udzielenie i obsługę kredytu, o którym mowa w § 1 nastąpi w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

§ 4. Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z umowy kredytowej będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do zawarcia umowy kredytu oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy kredytu zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIII/239/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
Z dnia 6 października 2009 r.

W budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 (uchwała Nr XXV/172/08 z dnia 29.12.2008 r.) zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 2.975.676 zł, który miał być pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.000.000 zł.
Uchwałą nr XXVIII/207/09 z dnia 30 marca 2009 r. Rada Gminy upoważniła Wójta do zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Chojnie kredytu długoterminowego w wysokości 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych), który został uruchomiony na mocy umowy zawartej z Bankiem w 2008r.
Uchwałą Nr XXVIII/213/09 z dnia 30 marca 2009 r. ustalono rozchody budżetu Gminy w wysokości 300.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.
Aby zrealizować planowane wielkości budżetowe, należy zaciągnąć kredyt na pozostałą kwotę, tj. 900.000 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2009, jego spłatę w ciągu 10 lat, z zachowaniem rocznej karencji, tj. w latach 2011 – 2020. Dla zabezpieczenia spłaty kredytu ustala się formę weksla własnego in blanco.
Podjęcie powyższej uchwały realizuje ustalenia uchwały budżetowej na rok 2009.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:07