herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIV/240/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

UCHWAŁA NR  XXXIV/240/09
Rady  Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 12 października 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu Gminy  o kwotę – 130.000 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 130.000 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 130.000 zł
  § 4270 Zakup usług remontowych 130.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy  o kwotę – 130.000 zł

Dział 630 TURYSTYKA 95.000 zł
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 95.000 zł
  § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30.000 zł
  § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65.000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 35.000 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 35.000 zł
  § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/240/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 października 2009 r.

W związku z planowanym remontem drogi gminnej w miejscowości Dobropole zaszła konieczność przeznaczenia większej ilości środków finansowych na wydatki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016- drogi  publiczne gminne.
Na powyższy cel przeznacza się 130.000 zł, pochodzące z:
Dział 630 – Turystyka – kwota 95.000 zł – środki planowane pierwotnie na budowę sieci ścieżek rowerowych w ramach programu unijnego „Infrastruktura łącząca”. Ze względów proceduralnych realizacja przesunięta na kolejne lata. W 2009 r. gmina sfinansowała w ramach tej inwestycji projekt techniczny, w wysokości 54.100 zł, oraz z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – gimnazja – kwota 35.000 - w toku realizacji budżetu stwierdzono oszczędności, które mogą być wykorzystane w innych działach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:08