herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXIV/241/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

UCHWAŁA NR  XXXIV/241/09
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 12 października 2009 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu Gminy  o kwotę – 49.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 49.000 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 49.000 zł
   § 4300 Zakup usług pozostałych 49.000 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy  o kwotę – 49.000 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 9.000 zł
Rozdział 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 9.000 zł
   § 4300 Zakup usług pozostałych 9.000 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20.000 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 10.000 zł
   § 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000 zł
   § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł
   § 4300 Zakup usług pozostałych 3.000 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 20.000 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność 20.000 zł
   § 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kaziemierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/241/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
Z dnia 12 października 2009 r.

O kwotę 49.000 zł zostaje zwiększony plan wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zostanie ona przeznaczona na sfinansowanie prac remontowych w świetlicy w Dębinie, oraz pracy przy budowie świetlicy w Glinnej, a także na zakup mebli (stolików i krzesełek) do świetlicy w Binowie i Glinnej.
Na kwotę 49.000 zł składają się zaoszczędzone kwoty w działach 851 – Ochrona zdrowia (9.000 zł), 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (20.000 zł) oraz 926 – Kultura fizyczna i sport (20.000 zł). 7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-10-2009 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2009 12:08