herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/249/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/249/09
Rady  Gminy  Stare Czarnowo
z dnia  29  grudnia  2009 r.


w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420/  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 46.982 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 46.982 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 46.982 zł
   § 0970 Wpływy z różnych dochodów 46.982 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 46.982 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 39.482 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 22.482 zł
   § 4300 Zakup usług pozostałych 22.482 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność 17.000 zł
   § 4260 Zakup energii 10.000 zł
   § 4300 Zakup usług pozostałych  7.000 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT  7.500 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 7.500 zł
   § 4300 Zakup usług pozostałych  7.500 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXVI/249/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 758-14 – Różne rozliczenia finansowe w wysokości 46.982 zł stanowią zwrot do budżetu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających za rok 2008 (dotyczy wydatków na budowę boiska ORLIK 2012).

Środki powyższe przeznacza się na:

  • sfinansowanie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Żelewo (900, 90015, § 4300 – 22.482 zł)
  • opłaty za energię w budynkach komunalnych (900, 90095, § 4260 – 10.000 zł)
  • opłaty za wywóz nieczystości i wyłapywanie bezpańskich psów (900, 90095, § 4300 – 7.000 zł)

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-01-2010 10:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 11-01-2010 10:27