herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXVI/250/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 10.838.799 zł
z tego:

 1. dochody bieżące      -  9.413.799 zł
 2. dochody majątkowe - 1.425.000 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 16.723.799 zł
z tego:

 1. wydatki bieżące       - 9.652.799 zł
 2. wydatki majątkowe - 7.071.000 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 5.885.000 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów - 2.224.450 zł
 2. pożyczek                    - 3.660.550 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości :

 1. przychody - 6.185.000 zł
 2. rozchody   -    300.000 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 160.000 zł
 2. celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu  zarządzania kryzysowego w wysokości - 5.000 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z:

 1. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4)
 2. realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 5)

§ 7.

 1. Ustala się dochody w wysokości - 56.000 zł
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. Ustala się wydatki w wysokości - 51.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.000 zł
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 6) w wysokości - 6.150.000 zł
 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 7) - 5. 504.000 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
  1. inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały,
  2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:

 1. przychody -   51.000 zł
 2. wydatki     - 110.000 zł

§ 11. Ustala się dotacje:

 1. podmiotową dla gminnej instytucji kultury (Załącznik Nr 9)  w wysokości - 90.000 zł
 2. celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  (Załącznik Nr 10) w wysokości - 40.000 zł

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty -   500.000 zł
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty    - 5.885.000 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy powyższego kredytu,
 2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
  1. na wynagrodzenia,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 4. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 5. przekazywania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
 7. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia :
  1. pracownikom - na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków;
  2. jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym wykonującym zadania finansowane z sum na zlecenie lub z akredytyw budżetowych - na koszty wykonywanych zadań;
  3. w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,
  4. pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-01-2010 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 11-01-2010 10:25