herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXXVI/251/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żelisławiec nad jeziorem Glinna w Gminie Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XXXVI/251/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żelisławiec nad jeziorem Glinna w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz.803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413) ] Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żelisławiec nad jeziorem Glinna w Gminie Stare Czarnowo.
 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXXVI/251/09
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Czarnowo na wniosek Wójta.
Wójt rozpatrzył złożone wnioski w sprawie sporządzenia planu w obrębie Żelisławiec nad jeziorem Glinna przyjął je jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, Wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu oraz zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium Gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I STOPNIA ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STARE CZARNOWO

Obszar objęty planem obejmuje zabudowę rekreacji indywidualnej, ośrodki wypoczynkowe, plażę publiczną, nieużytek oraz fragmenty gruntów rolnych. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo przyjętym Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r., obszar ten oznaczony jest jako strefa rozwoju funkcji turystyczno- rekreacyjnej sportu z możliwością lokalizacji usług towarzyszących funkcji podstawowej. Delimitacja obszaru jak również przewidywane funkcje zagospodarowania terenu w planie będzie zgodne z ustaleniami studium.

USTALENIE NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH
Zakres planu musi zawierać elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) stosownie do przedmiotu planu:

 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
  W dotychczas obowiązujących dokumentach planistycznych o charakterze ogólnym brak jest stosownych ustaleń zapewniających ochronę ładu przestrzennego. Dla przyszłych terenów inwestycyjnych konieczne jest ustanowienie zasad zabudowy. Rozstrzyganie w tym zakresie w trybie indywidualnych decyzji administracyjnych na całości terenu jest niemożliwe ze względu na brak istniejącej zabudowy. Poza tym taki sposób kształtowania przestrzeni nie zapewnia pożądanej spójności podejmowanych decyzji w dłuższym horyzoncie czasowym.
 2. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
  Obecny stan prawny w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymaga wprowadzenia do prawa miejscowego szczegółowych ustaleń służących wspomnianej ochronie. Przedmiotowy obszar opracowania położony jest w granicach Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Wzgórza Bukowe” oraz w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Wzgórza Bukowe” PLH 320020. i w związku z tym jakiekolwiek działania inwestycyjne wymagają odpowiednich regulacji prawnych zapisanych w planie miejscowym.
 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków.
  W granicach przedmiotowego obszaru nie występują tereny objęte strefami ochronnymi z zakresu dziedzictwa kulturowego i zabytków.
 4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
  Obszar planu obejmuje północną część obrębu Żelisławiec i położony jest nad zachodnim brzegiem jeziora Glinna.
  Zakładane wykorzystanie terenu, zgodne z ustaleniami studium będzie związane z jego publiczną penetracją. Zatem analiza zagadnień z zakresu przestrzeni publicznych jest konieczna, a właściwe ukształtowanie tych przestrzeni jest osiągalne jedynie poprzez stosowne ustalenia w planie miejscowym.
 5. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.
  Istniejąca sytuacja - brak wystarczającego sąsiedztwa terenów zainwestowanych oraz brak planu zagospodarowania przestrzennego powoduje brak możliwości inwestowania na przedmiotowym terenie.
  Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na kształtowanie zabudowy w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego oraz zasad zrównoważonego rozwoju, co w sytuacji rozstrzygania o zagospodarowaniu terenów w trybie administracyjnych decyzji nie zawsze jest możliwe, a w przypadku przedmiotowego terenu jest możliwe tylko w niewielkim stopniu.
 6. Zasady obsługi komunikacyjnej.
  Obsługa komunikacyjna w oparciu o istniejącą drogę powiatową nr 1350 Z, drogi gminne i wewnętrzne. Elementem opracowania będą także rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej.
 7. Zasady obsługi inżynieryjnej.
  Przedmiotowy plan miejscowy umożliwi kompleksowe zbilansowanie potrzeb w zakresie mediów na obszarze objętym opracowaniem, pozwoli także na wskazanie docelowych rozwiązań w tym zakresie.
 8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenów.
  Zagospodarowywanie terenów zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego jest procesem długotrwałym i uzależnionym od wielu czynników. Dlatego też, mając na uwadze zachowanie ciągłości w kształtowaniu ładu przestrzennego także w okresie przejściowym, w niniejszym planie zostaną ustalone sposoby tymczasowego zagospodarowania terenów.
 9. Stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty planistycznej.
  Zgodnie z funkcją określoną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo” można założyć, że część terenów objętych niniejszym planem miejscowym zyska na wartości z tytułu zmiany przeznaczenia. W związku
  z tym, w przypadku wtórnego obrotu nieruchomościami w przeciągu pięciu lat od uchwalenia planu, istnieje prawdopodobieństwo pozyskania przez gminę Stare Czarnowo tzw. renty planistycznej.
 10. Załącznik graficzny.
  Załącznikiem graficznym do niniejszej analizy jest wyrys z obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo z oznaczeniem obszarowego zakresu planu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-01-2010 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2010 10:39