herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/52/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 października 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE  Nr II/52/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 października 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01008   Melioracje wodne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 284,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 284,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 6 000,00
70095   Pozostała działalność 6 000,00
4260 Zakup energii 9 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 3 000,00
710     Działalność usługowa 0,00
71035   Cmentarze 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 000,00
750     Administracja publiczna 0,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5,00
4300 Zakup usług pozostałych - 355,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00
4580 Pozostałe odsetki 93,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 93,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 500,00
75056   Spis powszechny i inne 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 512,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 258,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 080,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 045,95
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 176,32
4300 Zakup usług pozostałych 148,00
4307 Zakup usług pozostałych 42 624,05
4309 Zakup usług pozostałych - 43 684,32
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 41,00
4410 Podróże służbowe krajowe 41,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
851     Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00
4300 Zakup usług pozostałych - 100,00
852     Pomoc społeczna 0,00
85202   Domy pomocy społecznej 5 988,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 988,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
3110 Świadczenia społeczne - 3 481,85
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 869,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 129,02
4120 Składki na Fundusz Pracy 41,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 794,32
4410 Podróże służbowe krajowe - 2 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 311,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 151,90
85215   Dodatki mieszkaniowe 6 000,00
3110 Świadczenia społeczne 6 000,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 923,91
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 097,86
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 286,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 144,45
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5 988,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 769,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 125,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5 094,00
85295   Pozostała działalność - 6 000,00
3110 Świadczenia społeczne - 6 000,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 480,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 30,00
4307 Zakup usług pozostałych - 480,00
4309 Zakup usług pozostałych - 30,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg - 16 460,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 460,00
4270 Zakup usług remontowych - 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 3 000,00
90095   Pozostała działalność 16 460,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 5,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 850,00
4260 Zakup energii 4 610,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 3 000,00
926     Kultura fizyczna i sport 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 40,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00
4260 Zakup energii - 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 001,00
4260 Zakup energii - 2 000,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-11-2010 20:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2010 20:14