herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/57/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/57/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 3 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 4.270 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 4 270,00
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)  ustawami 600,00
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 670,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 670,00
Razem 4 270,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 4.270 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 4 270,00
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600,00
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 600,00
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 670,00
3110 Świadczenia społeczne 3 670,00

Razem:

4 270,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-11-2010 20:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 21-11-2010 20:29