herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/4/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej -ZARZĄDZENIE UCHYLONE ZARZĄDZENIEM NR 1.2015 Z DNIA 8 STYCZNIA 2015 ROKU

UCHYLONE

ZARZĄDZENIE  Nr III/4/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 20 grudnia 2010 roku


w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717z późn. zm./ oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 28a ust, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn, zm./ Wójt Gminy Stare Czarnowo zarządza, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, zwaną dalej "komisją", jako organ doradczy w sprawach budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 2. Komisja składa się z 5 członków powołanych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo w składzie:
  1. Kazimierz Mendak;
  2. Kazimierz Nowicki;
  3. Małgorzata Cymbik;
  4. Wojciech Górewicz;
  5. Leszek Jastrzębski.
 3. W skład komisji wchodzą m.in. specjaliści z dziedziny gospodarki przestrzennej, urbanistyki, architektury i budownictwa, w tym, co najmniej w połowie składu rekomendowani przez stowarzyszenia i samorządy zawodowe.

§ 2.

 1. Organizację oraz tryb działania komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Wydatki związane z działalnością komisji pokrywane są z budżetu Gminy Stare Czarnowo w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu gospodarki przestrzennej i budownictwa.
 3. Zobowiązuje się Inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa Urzędu Gminy Stare Czarnowo do zwołania inauguracyjnego posiedzenia komisji.

§ 3. Upoważnia się Inspektora do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa Urzędu Gminy Stare Czarnowo do przedstawienia komisji decyzji w sprawach prowadzonej gospodarki przestrzennej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw gospodarki przestrzennej i drogownictwa Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr II/54/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-12-2010 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 09-01-2015 10:12