herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/64/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/64/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01008   Melioracje wodne 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00
01095   Pozostała działalność - 300,00
4300 Zakup usług pozostałych - 300,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70095    Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 400,00
4260 Zakup energii 2 100,00
710     Działalność usługowa 0,00
71035   Cmentarze 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 000,00
750     Administracja publiczna 0,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 25,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 4 400,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00
75056   Spis powszechny i inne 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 50,00
4410 Podróże służbowe krajowe 50,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 477,95
4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 477,95
4218 Zakup materiałów i wyposażenia 477,95
4308 Zakup usług pozostałych - 477,95
75095   Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00
4430 Różne opłaty i składki 1 500,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 258,70
4410 Podróże służbowe krajowe 258,70
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 392,00
4270 Zakup usług remontowych 92,00
4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
75414   Obrona cywilna 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 46,00
757     Obsługa długu publicznego 0,00
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 20 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 20 000,00
801     Oświata i wychowanie 0,00
80101   Szkoły podstawowe - 5 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4430 Różne opłaty i składki - 1 000,00
80104   Przedszkola 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00
4260 Zakup energii 4 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00
80110   Gimnazja 3 000,00
4260 Zakup energii 6 000,00
4270 Zakup usług remontowych - 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 600,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00
4220 Zakup środków żywności 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
851     Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 600,00
852     Pomoc społeczna 0,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 335,29
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 234,04
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 101,25
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00
4307 Zakup usług pozostałych - 3 500,00
4309 Zakup usług pozostałych - 250,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
90002   Gospodarka odpadami - 11 309,00
4300 Zakup usług pozostałych - 11 309,00
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1 440,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 560,00
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg - 9 040,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9 040,00
90095   Pozostała działalność 16 789,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 75,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 050,00
4260 Zakup energii 6 000,00
4270 Zakup usług remontowych 564,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 100,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 9 600,00
4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00
926     Kultura fizyczna i sport 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 920,00
4300 Zakup usług pozostałych 230,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 694,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 850,00
4260 Zakup energii - 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00
4430 Różne opłaty i składki 14,00
92695   Pozostała działalność - 1 694,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 694,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie. 

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:41