herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 24 marca 2011r. godz. 1330.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad VI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z IV Sesji i V Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo tj. z dnia 25.01 i 18.02.2011r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011r. - druk nr 1/VI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011.- druk nr 15/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025 – druk nr 2/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania finansowego – druk nr 16/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r.- druk nr 3/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej – druk nr 4/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/294/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010r. dotyczącej ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2011. – druk nr 5/IV,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – druk nr 6/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2010r. – druk nr 10/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/VI,
  1. stanowisko komisji statutowej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za rok 2010 - druk nr 11/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 – druk nr 8/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie – druk nr 9/VI.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Czarnowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – druk nr 13/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie – druk nr 14/VI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 23. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2010 – druk nr 12/VI
 24. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 25. Wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-03-2011 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 16-03-2011 14:08