Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IX/53/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo

UCHWAŁA NR IX/53/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 10 czerwca 2011 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w Gminie Stare Czarnowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 i Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227,Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043; z 2011r. Nr 32, poz.159), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/227/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołowo w gminie Stare Czarnowo, zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/272/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. i Uchwałą Nr IV/12/11 z dnia 25 stycznia 2011 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, przyjętym Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XVII/135/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r.
 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwana dalej zmianą planu, obejmuje obszar o łącznej powierzchni 25,81 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:1000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, odpowiadający obszarowi objętemu planem przyjętym Uchwałą Nr XVII/135/08.
 3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:
  1. załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:1000;
  2. załącznik Nr 2 – wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo dla obszaru objętego niniejszą zmianą planu, świadczący o zgodności rozwiązań zmiany planu ze studium;
  3. załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu;
  4. załącznik Nr 4 – rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
 4. Przedmiotem zmiany planu są: zmiana funkcji terenu elementarnego 11 RM, zmiana zasad podziału i zmiana linii zabudowy wybranych terenów elementarnych, zmiana ustaleń szczegółowych wybranych terenów elementarnych w części dotyczącej doświetlenia kondygnacji poddasza oraz zmiana ustaleń dotyczących odprowadzania ścieków sanitarnych.

§ 2. W Uchwale Nr XVII/135/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. W Dziale I Przepisy ogólne, Rozdział 4 - Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub grawitacyjno – tłocznej, ze zrzutem ścieków na pełnobiologiczną oczyszczalnię zlokalizowaną w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem 04 KD.d, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do zbiorników retencyjnych i chłonnych poza obszarem opracowania; ponadto ustala się:
  1. parametry projektowanej sieci kanalizacyjnej – Ø 80÷250 mm,
  2. do czasu realizacji systemu kanalizacji miejscowości dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych – wywóz specjalistycznym transportem na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Żelisławcu lub innej wskazanej przez wójta,
  3. nie dopuszcza się realizacji zbiorników bezodpływowych na ścieki po zrealizowaniu i uruchomieniu systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości,
  4. na terenach o rzędnej uniemożliwiającej zastosowanie grawitacyjnego systemu odprowadzania ścieków dopuszcza się stosowanie przepompowni indywidualnych ”.
 2. W Dziale II Przepisy szczegółowe - Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, w § 8 wprowadza się następujące zmiany:
  1. w ust. 1 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  2. w ust. 1 pkt 6c, 6d, 6e otrzymują brzmienie:
   „c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 1500 m2,
   d) maksymalna powierzchnia wydzielanej działki – 2400 m2,
   e) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 25,0 m”;
  3. w ust. 2 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem dwuspadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  4. w ust. 2 pkt 6c, 6d, 6e otrzymują brzmienie:
   „c) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 1100 m2,
   d) maksymalna powierzchnia wydzielanej działki – 2300 m2,
   e) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 24,0 m”
   oraz dodaje się literę g w brzmieniu:
   „g) realizacja inwestycji wyłącznie na działkach wg projektowanych wydzieleń”;
  5. w ust. 3 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem dwuspadowym o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  6. w ust. 4 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem dwuspadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  7. w ust. 5 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem dwuspadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  8. w ust. 7 pkt 3 dodaje się literę h w brzmieniu:
   „h) doświetlenie kondygnacji poddasza budynków mieszkalnych dopuszcza się poprzez okna połaciowe, okna w ścianach szczytowych, lukarny kryte dachem dwuspadowym oraz facjatki z dachem dwuspadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  9. tytuł ustępu 11 otrzymuje brzmienie:
   „11. Na terenie o pow. 0,26 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 MN ustala się:”
  10. w ust. 11 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:
   „1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
   2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
   a) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
   b) zabudowa wolnostojąca lokalizowana w oparciu o wyznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
   c) poza wbudowanymi, dopuszcza się realizację garaży jako dobudowanych lub odrębnych obiektów, przy zachowaniu ustalonych w planie parametrów i wskaźników,
   d) zasada sytuowania kalenicy głównej względem linii zabudowy – wg rysunku planu,
   3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających dróg 01 KD.l i 12 KD.d oraz w odległości 4,0 m od linii rozgraniczającej - granicy opracowania planu,
   b) wskaźnik powierzchni zabudowy do 15% powierzchni działki,
   c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 75% powierzchni działki.
   d) wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymalnie 9,0 m do kalenicy,
   e) druga kondygnacja w poddaszu, przy maksymalnej wysokości ścianki kolankowej 0,9 m,
   f) poziom posadzki parteru:
   - dla części mieszkalnej – od 0,3 do 0,6 m nad poziomem terenu przy głównym wejściu do budynku,
   - dla części gospodarczej – maksymalnie 0,30 m nad poziomem terenu,
   g) dachy głównych brył budynków symetryczne, dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci od 38 do 45O, z uwzględnieniem ustaleń § 4 ust. 2 pkt 12,
   h) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem dwuspadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  11. w ust. 14 pkt 3a, 3i, 3j otrzymują brzmienie:
   „a) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku planu,
   i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”
   oraz wykreśla się lit. j;
  12. w ust. 16 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  13. tytuł ustępu 17 otrzymuje brzmienie:
   „17. Na terenie o pow. 0,58 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 17 MN ustala się:”
  14. w ust. 17 pkt 3i otrzymuje brzmienie
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem dwuspadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  15. wykreśla się ustęp 18;
  16. w ust. 19 pkt 3a, 3b, 3i otrzymują brzmienie:
   „a) obowiązująca linia zabudowy w odległości zmiennej od 10,0 do 11,5 m od linii rozgraniczającej drogi 04 KD.d – wg rysunku zmiany,
   b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 15,0 m od obowiązującej linii zabudowy - wg rysunku zmiany oraz w odległości 4,0 m od północnej granicy terenu elementarnego i w odległości 33,5 m od granicy działek nr 106 i 108/1,
   i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem dwuspadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  17. w ust. 20 pkt 3a, 3b, 3h otrzymują brzmienie:
   „a) obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany,
   b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających terenów 05 KD.l i 19 MN oraz w odległości 24,0 m od obowiązującej linii zabudowy – wg rysunku zmiany,
   h) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem dwuspadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”,
   dodaje się literę i w brzmieniu:
   „i ) w przypadku wyburzenia istniejącego budynku gospodarczego lokalizacja nowej zabudowy gospodarczej wg wyznaczonych linii zabudowy”;
   oraz wykreśla się pkt 4;
  18. w ust. 21 pkt 3 dodaje się literę g w brzmieniu:
   „g) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe, oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  19. w ust. 22 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  20. w ust. 24 pkt 3 dodaje się literę g w brzmieniu:
   „g) doświetlenie kondygnacji poddasza dopuszcza się poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/3 szerokości elewacji”;
  21. w ust. 27 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  22. w ust. 28 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  23. w ust. 30 pkt 3j otrzymuje brzmienie:
   „j ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  24. w ust. 31 pkt 3 dodaje się literę h otrzymuje brzmienie:
   „h) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  25. w ust. 32 pkt 3h otrzymuje brzmienie:
   „h) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”;
  26. w ust. 41 pkt 3i otrzymuje brzmienie:
   „i ) doświetlenie kondygnacji poddasza poprzez okna w ścianach szczytowych, okna połaciowe oraz lukarny kryte dachem jednospadowym, o łącznej szerokości nie przekraczającej 1/2 szerokości elewacji”.
 3. Pozostałe ustalenia nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Stare Czarnowo.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr IX/53/ 2011
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 czerwca 2011 r.

Zmiana planu zainicjowana została Uchwałą Nr XXX/227/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 czerwca 2009 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/272/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. i Uchwałą Nr IV/12/11 z dnia 25 stycznia 2011 r.
Przedmiotem zmian, określonych w uchwale wszczynającej, spowodowanych wnioskami właścicieli nieruchomości, jest zmiana funkcji jednego terenu elementarnego, ustalonych zasad podziału, zmiana ustalonych linii zabudowy wybranych terenów elementarnych oraz ustalenie sposobu doświetleń kondygnacji poddaszy w dostosowaniu do wymogów wynikających z konieczności zachowania wartości kulturowych, tj. cech zabudowy w strefie ochrony konserwatorskiej oraz z zachowaniem zasady ładu przestrzenno-architektonicznego. Zmiana planu ustala zasady realizacji lukarn w sposób jednolity w pierzejach zabudowy, z dostosowaniem do form istniejących.
Niezależnym od złożonych wniosków przedmiotem zmiany jest zmiana zasady odprowadzenia ścieków sanitarnych, wynikająca z przyjętego jako optymalny dla terenu wsi Kołowo, typu oczyszczalni ścieków realizowanej w liniach rozgraniczających drogi gminnej, co eliminuje konieczność wywłaszczenia i wykupu terenu przeznaczonego, i wydzielonego w planie na cele oczyszczalni.
Przeprowadzona w trybie opracowywania zmiany planu prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że realizacja jej ustaleń nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 24-06-2011 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 24-06-2011 12:38