herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/31/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/31/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 czerwca 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
01095   Pozostała działalność - 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00
600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00
4430 Różne opłaty i składki - 3 500,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 17 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 17 000,00
70095   Pozostała działalność 17 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 330,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 230,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00
75056   Spis powszechny i inne 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161,32
4120 Składki na Fundusz Pracy 10,34
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 068,34
4300 Zakup usług pozostałych - 1 240,00
75095   Pozostała działalność 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 120,00
4260 Zakup energii - 1 324,00
4270 Zakup usług remontowych - 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 204,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 691,00
4260 Zakup energii - 1 691,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
801     Oświata i wychowanie 0,00
8010   Przedszkola 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
Razem: 0,00

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 06-07-2011 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2011 13:00