herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/36/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/36/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 11 lipca  2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4270 Zakup usług remontowych - 5 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 300,00
75095   Pozostała działalność 0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 3 050,00
4430 Różne opłaty i składki 3 050,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 800,00
4430 Różne opłaty i składki - 3 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 29,44
4300 Zakup usług pozostałych 29,44
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 29 620,00
4260 Zakup energii 19 124,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 496,00
92695   Pozostała działalność - 29 620,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 670,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8 450,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 135,67
4300 Zakup usług pozostałych 135,67
Ośrodek pomocy społecznej
851     Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 159,00
4300 Zakup usług pozostałych - 159,00
852     Pomoc społeczna 0,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00
4300 Zakup usług pozostałych - 300,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-07-2011 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 05-08-2011 11:30