herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/63/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo. .

UCHWAŁA NR X/63/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo (Uchwała Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 31 grudnia 2002r.) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo, zwany dalej planem.
 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,12 ha ograniczony:
  1. od północy, południa i zachodu gruntami rolnymi,
  2. od wschodu terenem pompowni wody w Żelewie.
  3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu w skali 1:500, zwany dalej rysunkiem planu.

§ 2. Przedmiotem planu jest część drogi publicznej kategorii gminnej klasy dojazdowej oraz część terenu istniejącego ujęcia wody wraz z urządzeniami sieciowymi (fragment terenu Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”, Pompowni Wody P-1) w Żelewie.

§ 3.

 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:500 stanowi Załącznik nr 1, będący integralną częścią uchwały.
 2. Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo (Uchwała Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 31.12.2002r.) stanowi Załącznik nr 2, będący integralną częścią uchwały.
 3. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi Załącznik nr 3, będący integralną częścią uchwały.
 4. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi Załącznik nr 4, będący integralną częścią uchwały.

Rozdział 1
Zasady konstrukcji planu

§ 4.

 1. Obszar planu stanowi dwa tereny elementarne, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.
 2. Tereny elementarne oznaczone są na rysunku planu oraz w tekście planu w sposób następujący:
  1. 1.KDD - część obszaru pod drogę publiczną kategorii gminnej klasy dojazdowej
  2. 2.WZ – teren ujęcia wody wraz z urządzeniami sieciowymi.
  3. Ustalenia formułowane są na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym.
  4. Pełny tekst stanowią ustalenia ogólne i szczegółowe, które obowiązują na całym obszarze planu.

§ 5. Użyte w planie określenia oznaczają:

 1. inżynieryjne urządzenia sieciowe – urządzenia techniczne bezpośrednio współpracujące z sieciami inżynieryjnymi uzbrojenia terenu i zapewniające możliwość ich sprawnego działania. Najczęściej występujące inżynieryjne urządzenia sieciowe to: stacje transformatorowe 15/0,4 kV, szafki teletechniczne i elektroenergetyczne, hydrofornie, sieciowe pompownie wody i ścieków, przelewy burzowe, stacje gazowe 2–go stopnia, komory zasuw, wymienniki ciepła, pompownie na sieci ciepłowniczej, anteny telekomunikacyjne i inne urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rozdział 2
Ustalenia ogólne dla obszaru planu.

§ 6. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

 1. obszar planu znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Miedwie i okolice”, kod obszaru PLB320005, na którym obowiązują przepisy odrębne;
 2. na obszarze planu nie występują elementy krajobrazu kulturowego o walorach zabytkowych.

§ 7.

 1. Ustalenia komunikacyjne:
  Powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym ustala się z drogi powiatowej oraz istniejącej drogi wewnętrznej (poza granicami planu).
 2. Ustalenia inżynieryjne:
  1. linia rozgraniczająca ulicy wyznacza korytarz infrastruktury technicznej, w którym mogą być prowadzone sieci uzbrojenia terenu i inżynieryjne urządzenia sieciowe;
  2. nowe sieci inżynieryjne oraz sieci istniejące, przeznaczone do przebudowy, należy prowadzić jako podziemne;
  3. teren planu, objęty jest strefą ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej „Miedwie” z jeziora Miedwie, w miejscowości Żelewo ustanowionej rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 10/2005 z dnia 21.09.2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 80. poz. 1682 z późniejszymi zmianami). Warunki zagospodarowania terenu i realizacji obiektów muszą być zgodne z ograniczeniami wynikającymi z zapisów dotyczących strefy ochrony pośredniej ujęcia „Miedwie”, wyszczególnionych w powyższym rozporządzeniu;
  4. dopuszcza się realizację sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenu.

§ 8. Teren 1.KDD

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  Przeznaczenie terenu: część obszaru pod drogę publiczną kategorii gminnej klasy dojazdowej.
 2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
  1. zakazuje się zagospodarowania tymczasowego, nie związanego z przeznaczeniem terenu;
  2. zakazuje się lokalizacji budynków tymczasowych;
  3. zakazuje się lokalizacji reklam.
 3. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. zakazuje się wtórnych podziałów terenu niezwiązanych z wydzieleniem działek pod drogę publiczną;
  2. szerokość w liniach rozgraniczających w granicach planu zmienna od 4,5 m do 14 m, zgodnie z rysunkiem planu;
  3. dopuszcza się wydzielanie działek po granicach linii rozgraniczających;
  4. przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.
 4. Ustalenia komunikacyjne:
  Ustala się przekrój: jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu. Dopuszcza się jednostronny chodnik.
 5. Ustalenia inżynieryjne:
  1. magistrale wodociągowe o średnicy 1200 mm i 400 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych magistral w terenie elementarnym;
  2. sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;
  3. dopuszcza się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych.

§ 9. Teren 2.WZ

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  Przeznaczenie terenu: – teren ujęcia wody wraz z urządzeniami sieciowymi.
 2. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:
  1. zakazuje się zagospodarowania tymczasowego, nie związanego z przeznaczeniem terenu;
  2. dopuszcza się lokalizację inżynieryjnych urządzeń związanych z przeznaczeniem terenu, o parametrach wynikających z wymagań technicznych i technologicznych;
  3. zakazuje się lokalizacji reklam.
 3. Ustalenia zasad parcelacji:
  1. zakazuje się podziału terenu;
  2. dopuszcza się wydzielanie działek po granicach linii rozgraniczających;
  3. przebieg linii dla celów opracowań geodezyjnych określa się poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.
 4. Ustalenia komunikacyjne:
  1. obsługa z terenu 1.KDD;
  2. nie obowiązują wskaźniki zaspokojenia potrzeb na miejsca postojowe.
 5. Ustalenia inżynieryjne:
  1. magistrale wodociągowe o średnicy 1200 mm i 400 mm z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych magistral w terenie elementarnym;
  2. inżynieryjne urządzenia sieciowe z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;
  3. sieć: wodociągowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i budowy nowych sieci w terenie elementarnym;
  4. dopuszcza się realizację sieci: wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Rozdział 4
Ustalenia końcowe

§ 10. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenu drogi gminnej w wysokości 0%.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do uchwały Nr X/63/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 września 2011r.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo zainicjowany został Uchwałą Nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo.
Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,14 ha ograniczony od północy, południa i zachodu polami, a od wschodu terenem pompowni wody w Żelewie.
Przedmiotem planu jest część drogi publicznej kategorii gminnej klasy dojazdowej oraz część terenu istniejącego ujęcia wody wraz z urządzeniami sieciowymi (fragment terenu Zakładu Produkcji Wody „Miedwie”, Pompowni Wody P-1) w Żelewie.
W projekcie planu teren wzdłuż granicy zachodniej użytkowany faktycznie jako droga, z której korzystają właściciele działek znajdujących się w okolicach jeziora Miedwie, przeznaczony został na drogę dojazdową – publiczną i oznaczony został symbolem 1.KDD. Drugi teren w planie to teren o symbolu 2.WZ przeznaczony jest na ujęcie wody wraz z urządzeniami sieciowymi, ponieważ taki jest stan faktyczny użytkowania Zakładu Produkcji Wody.
Uchwalenie projektu planu pozwoli na podział terenu i wyznaczenie geodezyjnych granic Zakładu Produkcji Wody takich, jakie faktycznie dzisiaj wyznaczone zostały poprzez istniejące ogrodzenie.
Projekt planu uzyskał wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia, w tym pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z uwagi na lokalizację w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Miedwie i okolice”, kod obszaru PLB320005.
Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania w dniach 06.06.2011r. do 27.06.2011r. oraz w terminie wnoszenia uwag do dnia 11 lipca 2011r. nie wniesiono żadnej uwagi.
Projekt planu jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo (Uchwała Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dn. 31 grudnia 2002r.).

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 14-09-2011 08:53