herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/75/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/75/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 21 listopada 2011 r.
 

w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy ) z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;  z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217 poz.1281), 

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę - 67.000,00 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 57.000,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 57.000,00 zł
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 57.000,00 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000,00 zł
§ 0830 Wpływy z usług 10.000,00 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę - 67.000,00 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50.000,00 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50.000,00 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000,00 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10.000,00 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 10.000,00 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 7.000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 7.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 listopada 2011r.

Zgodnie z umową Nr PART/01/2011 Nadleśnictwo Gryfino partycypuje w nakładach na realizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: ?Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Binowo-Węglino-Binówko?.  Udział partycypanta w realizacji inwestycji wynosi 70.179,74 zł brutto, co daje kwotę 57.056,70 zł netto, która zostaje wprowadzona do planu dochodów Gminy w wysokości 57.000 zł.
Te dodatkowe dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymywaniem klubu sportowego FAGUS w wysokości 7.000 zł, oraz na zwiększenie planu wydatków na realizację inwestycji ? kanalizacja gminy Stare Czarnowo. W wysokości 50.000 zł
Do planu dochodów wprowadza się także kwotę 10.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej. Jednocześnie o tę samą kwotę zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 80148 ? Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na zakup środków żywności

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-11-2011 08:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 25-11-2011 08:36