herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/ 81/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE  Nr III/ 81/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 grudnia 2011 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 17 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241  z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 40 poz. 230 oraz Nr 106 poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244 i Nr 232 poz. 1378) - zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej rozwoju sportu w Gminie Stare Czarnowo oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Stare Czarnowo w tym zakresie w 2012 r.
  2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) stowarzyszeń, klubów sportowych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym a także Uczniowskich Klubów Sportowych oraz Klubów Sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej, których ewidencja prowadzona jest przez Starostę Powiatu Gryfińskiego

§ 3

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Czarnowo
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Czarnowo

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. promocji i rozwoju regionalnego

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-12-2011 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-12-2011 10:51