herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/83/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025.

UCHWAŁA NR XIII/83/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229, art. 230 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stare Czarnowo na lata 2011-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stare Czarnowo w latach 2011-2025. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć Gminy Stare Czarnowo w latach 2011-2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Do załącznika Nr 3 do Uchwały nr IV/9/11 – objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej – dodaje się treść:

„ Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2025 dokonywane są w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów i wydatków Gminy Stare Czarnowo do aktualnych wielkości. Wynik budżetu nie uległ zmianie od ostatniej aktualizacji WPF. Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć uzupełniono o 4 umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.”

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XIII/83/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 grudnia 2011r.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozy finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Przedłożona Radzie Gminy Stare Czarnowo uchwała w sprawie wprowadzania zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 aktualizuje plany dochodów i wydatków gminy oraz przewiduje zmianę wydatków na realizację przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-01-2012 11:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2012 11:36