herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/84/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012.

UCHWAŁA NR XIII/84/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 13.796.055,33 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 9.975.763,33  zł,
 2. dochody majątkowe - 3.820.292,00  zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 11.808.055,33 zł,
z tego:

 1. wydatki bieżące -10.108.055,33  zł,
 2. wydatki majątkowe - 1.700.000,00  zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 1.988.000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:

 • spłaty zaciąganych kredytów - 1.988.000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 1.385.400,00 zł,
 2. rozchody - 3.373.400,00  zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 115.000,00 zł,
 2. celowe w kwocie - 24.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 24.000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 161.800,28 zł,
z tego:

 • w ramach funduszu sołeckiego - 161.800,28 zł,

§ 8. 

 1. Ustala się dochody w kwocie - 56.000,00 zł,
  z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Ustala się wydatki w kwocie - 51.000,00  zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.000,00  zł,
  na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000,00  zł,
 2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 1.020.000,00  zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 100.000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 33.000,00 zł,
  3. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 140.000,00 zł
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  1. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 193.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych,
   z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 3. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Stare Czarnowo.
 4. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia :
  1. pracownikom - na koszty podróży i przeniesień służbowych oraz na pokrycie drobnych wydatków;
  2. sołtysom poszczególnych miejscowości – na pokrycie wydatków w ramach uchwalonego dla sołectwa Funduszu Sołeckiego;
  3. jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym wykonującym zadania w ramach uchwalonego budżetu - na koszty wykonywanych zadań;
  4. w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach;
  5. pracownikom odbywającym stałe podróże służbowe oraz pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy, jednak w wysokości nieprzekraczającej przeciętnej kwoty wydatków półtoramiesięcznych. Na podstawie uznanych rachunków pokrywa się pełną kwotę należności.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-01-2012 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2012 11:39