herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr6
do Uchwały  VI/41 /03
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia17 marca2003 r.
 

Związane z realizacją zadań własnych w2003 roku

Dz. Rozdz. Parag. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan wydatków ogółem Z tego:
          Wydatki bieżące: Wydatki majątkowe
          Ogółem z tego:  
            Wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji  
010      ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000 12.000          
01008   Melioracje wodne 5.000 5.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 3.000
4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000
01030   Izby rolnicze 4.000 4.000
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.000 4.000
01095   Pozostała działalność 3.000 3.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 1.000 1.000
 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 111.570 111.570 4.570        
60016   Drogi publiczne gminne 111.570 111.570 4.570
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.500 3.500 3.500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 270 270
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700 700 700
4120 Składki na fundusz pracy 100 100 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16.000 16.000   
4270 Zakup usług remontowych 89.000 89.000  
4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000   
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 21.000 21.000           
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 21.000 21.000
4300 Zakup usług pozostałych 21.000 21.000
 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 95.770 95.770 41.900         
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000 40.000  
4300 Zakup usług pozostałych 40.000 40.000  
71035   Cmentarze 55.770 55.770 41.900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.500 30.500 30.500
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200 2.200 2.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.100 8.100 8.100
4120 Składki na fundusz pracy 1.100 1.100 1.100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.500 4.500  
4260 Zakup energii 1.000 1.000  
4300 Zakup usług pozostałych 7.200 7.200  
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 670 670  
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.225.800 1.225.800

960.700

       
75022   Rada gminy 65.400 65.400  
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54.400 54.400  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 3.000  
4300 Zakup usług pozostałych 6.000 6.000  
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 2.000  
75023   Urzędy gmin 1.142.800 1.142.800 960.700
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 754.100 754.100 754.100
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.000 55.000 55.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 129.100 129.100 129.100
4120 Składki na fundusz pracy 22.500 22.500 22.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59.600 59.600  
4260 Zakup energii 18.100 18.100  
4300 Zakup usług pozostałych 66.000 66.000  
4410 Podróże służbowe krajowe 20.000 20.000  
4430 Różne opłaty i składki 5.000 5.000  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.400 13.400  
75095   Pozostała działalność 17.600 17.600  
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.600 9.600  
4100 Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne 6.500 6.500  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 1.500  
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 61.370 61.370 14.500         
75403   Jednostki terenowe policji 1.500 1.500  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 1.500  
75412   Ochotnicze straże pożarne 58.670 58.670

14.500

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.000 16.000  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.800 10.800 10.800
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800 800 800
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.600 2.600 2.600
4120 Składki na fundusz pracy 300 300 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000 18.000  
4300 Zakup usług pozostałych 7.000 7.000  
4410 Podróże służbowe krajowe 500 500  
4430 Różne opłaty i składki 2.000 2.000  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 670 670  
75414   Obrona cywilna 1.200 1.200  
4300 Zakup usług pozostałych 1.200 1.200  
 
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 97.700 97.700     97.700     
75702   Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 97.700 97.700 97.700
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 2.400 2.400 2.400
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 95.300 95.300 95.300
 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 42.000 42.000           
75818   Rezerwa ogólna i celowa 42.000 42.000
4810 Rezerwy 42.000 42.000
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.326.980 2.326.980 1.546.100        
80101   Szkoły podstawowe 1.343.680 1.343.680 982.800
2710 Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 108.300 108.300  
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 53.300 53.300  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 733.700 733.700 733.700
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.200 58.200 58.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165.600 165.600 165.600
4120 Składki na fundusz pracy 25.300 25.300 25.300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000 11.000  
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 17.300 17.300  
4260 Zakup energii 79.800 79.800  
4270 Zakup usług remontowych 28.210 28.210  
4300 Zakup usług pozostałych 16.000 16.000  
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 2.000  
4430 Różne opłaty i składki 6.800 6.800  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.170 38.170  
80104   Przedszkola przy szkołach podstawowych 73.200 73.200

64.900

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.500 5.500  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46.900 46.900 46.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.900 3.900 3.900
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12.400 12.400 12.400
4120 Składki na fundusz pracy 1.700 1.700 1.700
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.800 2.800  
80110   Gimnazja 579.300 579.300

448.100

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 24.900 24.900  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 334.700 334.700 334.700
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.400 26.400 26.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75.600 75.600 75.600
4120 Składki na fundusz pracy 11.400 11.400 11.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.200 5.200  
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 10.000 10.000  
4260 Zakup energii 50.500 50.500  
4270 Zakup usług remontowych 10.000 10.000  
4300 Zakup usług pozostałych 6.600 6.600  
4410 Podróże służbowe krajowe 1.000 1.000  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.000 23.000  
80113   Dowożenia uczniów do szkół 311.400 311.400 50.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.900 38.900 38.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300 1.300 1.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.900 8.900 8.900
4120 Składki na fundusz pracy 1.200 1.200 1.200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25.000 25.000  
4300 Zakup usług pozostałych 232.500 232.500  
4410 Podróże służbowe krajowe 300 300  
4430 Różne opłaty i składki 1.200 1.200  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.100 2.100  
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9.700 9.700  
4300 Zakup usług pozostałych 4.700 4.700  
4410 Podróże służbowe krajowe 5.000 5.000  
80195   Pozostała działalność 9.700 9.700  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.700 9.700  
 
851     OCHRONA ZDROWIA 48.900 48.900 6.320         
85121   Lecznictwo ambulatoryjne 1.500 1.500  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 1.500  
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47.400 47.400

6.320

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.920 7.920  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.720 3.720 3.720
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.300 2.300 2.300
4120 Składki na fundusz pracy 300 300 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.200 7.200  
4300 Zakup usług pozostałych 25.200 25.200  
4410 Podróże służbowe krajowe 760 760  
 
853     OPIEKA SPOŁECZNA 139.700 139.700 12.750         
85314   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 30.000 30.000  
3110 Świadczenia społeczne 30.000 30.000  
85315   Dodatki mieszkaniowe 57.000 57.000  
3110 Świadczenia społeczne 57.000 57.000  
85319   Ośrodki pomocy społecznej 20.900 20.900 12.750
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.800 5.800 5.800
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.700 1.700 1.700
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.600 4.600 4.600
4120 Składki na fundusz pracy 650 650 650
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500 3.500  
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000 2.000  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.650 2.650  
85328   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.000 2.000  
4300 Zakup usług pozostałych 2.000 2.000  
85395   Pozostała działalność 29.800 29.800  
3110 Świadczenia społeczne 29.800 29.800  
 
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 288.051 288.051 168.551        
85401   Świetlice szkolne 26.400 26.400 23.000
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2.400 2.400  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.900 16.900 16.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300 1.300 1.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.100 4.100 4.100
4120 Składki na fundusz pracy 700 700 700
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000 1.000  
85404   Przedszkola 261.251 261.251

145.551

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.200 4.200  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.851 108.851 108.851
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.600 8.600 8.600
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24.500 24.500 24.500
4120 Składki na fundusz pracy 3.600 3.600 3.600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000  
4220 Zakup środków żywności 38.000 38.000  
4260 Zakup energii 49.500 49.500  
4270 Zakup usług remontowych 5.000 5.000  
4300 Zakup usług pozostałych 4.000 4.000  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.000 10.000  
85495   Pozostała działalność 400 400  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400 400  
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 291.300 146.000        

145.300

90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 81.700 81.700  
4260 Zakup energii 53.800 53.800  
4300 Zakup usług pozostałych 27.900 27.900  
90095   Pozostała działalność 209.600 64.300

145.300

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32.300 32.300  
4260 Zakup energii 14.200 14.200  
4300 Zakup usług pozostałych 17.800 17.800  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145.300  

145.300

 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 87.200 87.200 40.900        
92109   Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby 21.600 21.600 600
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600 600 600
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 5.000  
4260 Zakup energii 8.000 8.000  
4300 Zakup usług pozostałych 8.000 8.000  
92116   Biblioteki 65.600 65.600 40.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.900 29.900 29.900
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.400 2.400 2.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000 7.000 7.000
4120 Składki na fundusz pracy 1.000 1.000 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000 3.000  
4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 6.000 6.000  
4260 Zakup energii 8.300 8.300  
4300 Zakup usług pozostałych 7.000 7.000  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000 1.000  
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 27.500 27.500 4.900        
92695   Pozostała działalność 27.500 27.500 4.900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.600 3.600 3.600
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 300 300 300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900 900 900
4120 Składki na fundusz pracy 100 100 100
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.000 9.000  
4300 Zakup usług pozostałych 6.600 6.600  
4430 Różne opłaty i składki 7.000 7.000  
 
R  A  Z  E  M 4.876.841 4.731.541 2.801.191   97.700   145.300
        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 17:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 17:57