herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIV/96/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Star

UCHWAŁA NR XIV/96/03

UCHWAŁA NR XIV/96/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, w obrębie Binowo.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717)  Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/319/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w obrębie Binowo, wprowadza się następujące zmiany:

 1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
  „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w obrębie Binowo”;
 2. w § 1:
  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   „Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, dotyczącego terenów położonych w obrębie Binowo i oznaczonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały”;
  2. w ust. 2 wyrazy „zmianą w planie” zastępuje się wyrazem „planem”;
 3. w § 2:
  1. w ust. 1 wyrazy „zmian w planie” zastępuje się wyrazem „planu”;
  2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   „Zakres ustaleń planu określa art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”;

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XIV/96/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym  /Dz.U. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami/  oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. Nr 80, poz. 717/  Rada Gminy Stare Czarnowo podejmuje uchwałę  o przystąpieniu do sporządzenia planu lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z utratą ważności planu, do którego zmiany przystąpiono uchwałą  Nr XLV / 319 / 2002   Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2002r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w obrębie Binowo, wprowadzono w jej treści zmiany umożliwiające kontynuowanie prac planistycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:59