herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

DOKUMENT NUIEAKTUALNY-UCHYLONY-UCHWAŁA Nr XXIII/191/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi

UCHWAŁA Nr XXIII/191/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806;z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXIII /191/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2005r.

 

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Czarnowo

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

 1. Do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:
  1. uczniowi szkoły publicznej,
  2. uczniowi szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
  3. słuchaczowi publicznego kolegium nauczycielskiego,
  4. słuchaczowi nauczycielskiego kolegium języków obcych,
  5. słuchaczowi kolegium pracowników służb społecznych,
  6. słuchaczowi niepublicznego kolegium nauczycielskiego,
  7. słuchaczowi niepublicznego nauczycielskiego kolegium języków obcych.
 2. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki uczniowi szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;
 3. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim:
  1. będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  2. będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 4. Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami:
  1. będącym wychowankiem publicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  2. będącym wychowankiem niepublicznego ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:

 1. regulaminie - rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Czarnowo,
 2. ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
 3. uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione wart. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami) zamieszkujące na terenie gminy Stare Czarnowo,
 4. stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne,
 5. zasiłek - rozumie się przez to zasiłek szkolny.

§ 3.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako stypendium szkolne lub jako zasiłek szkolny.

§ 4.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi w celu:

 1. Zmniejszania różnic w dostępie do edukacji;
 2. Umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;
 3. Wspierania edukacji uczniów zdolnych.

§ 5.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia/wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły itp.;
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.
 3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
  1. podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
  2. zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.,
  3. stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.
 4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z podobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia w rozumieniu §1 ust. 1 pkt 3)- 7) oraz ust.. 3 i 4, a także ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.
 5. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej także w formie, o której mowa w ust. 4 nie jest możliwe.
 6. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium, o którym mowa w ust. 4 nie jest celowe.

§ 6.

 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 2. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:
  1. w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków,
  2. w formie świadczenia pieniężnego - w wyjątkowych sytuacjach.
 3. Pobrane świadczenie w formie pieniężnej, należy rozliczyć rachunkami, fakturami za zakup podręczników i pomocy naukowych, pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

II. Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 7.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie.
 2. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będzie się również w szczególności uwzględniać występowanie w rodzinie:
  1. bezrobocia,
  2. niepełnosprawności,
  3. ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  4. wielodzietności,
  5. braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  6. alkoholizmu,
  7. narkomanii,
  8. niepełność rodziny,
  9. występowanie zdarzeń losowych.

§ 8.

 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. zamieszkują na terenie gminy Stare Czarnowo,
  2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy,
  3. miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej wart. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami ).
 2. W przypadku, gdy liczba spełniających kryteria cytowane w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria:
  1. pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,
  2. występują w rodzinie okoliczności opisane w §7 regulaminu.
 3. Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.
  1. członkami rodziny są małżonkowie, rodzice, opiekunowie prawni dziecka, opiekunowie faktyczni, osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek) oraz dzieci uczące się w wieku do ukończenia 24 roku życia pozostające na utrzymaniu rodziny.
  2. w szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu (np. w skutek śmierci lub kalectwa) członka rodziny, stypendium szkolne ustala się na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca, w którym złożono nowy wniosek, bez wyrównywania.

§ 9.

Dochody winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.

 1. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dostarczyć:
  1. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za wymagany rok kalendarzowy,
  2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzające nie osiąganie dochodów z innych tytułów,
  3. w przypadku wydzierżawienia gospodarstwa rolnego wymagana jest umowa dzierżawna notarialnie potwierdzona.
 2. Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego jest równy 194,00 zł. Kwota ta określona jest w art. 8, ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 3. W przypadku gdy rodzice prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacają podatek w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy przedłożyć:
  1. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości i formie opodatkowania za wymagany rok kalendarzowy lub decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej
  2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające w szczególności informację o wysokości dochodu, wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku.

§ 10.

Podstawą przyznania stypendium szkolnego dla ucznia samodzielnego finansowo są jego dochody osobiste.

§ 11

Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może być udzielone stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty równej 1120,00 zł w odniesieniu do danego roku szkolnego, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może być udzielone stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty równej 1008,00 zł w odniesieniu do danego roku szkolnego.

§ 12.

Wysokość stypendium przyznana uczniowi uzależniona jest od dochodu:

 1. do 200 % kwoty określonej w art. 6, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 25% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami,
 2. do 175 % kwoty określonej w art. 6, ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DZ.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 25% do 50% kwoty, o której mowa w art.8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami),
 3. do 120% kwoty określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 50 % do 65% kwoty, o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 993 ze zmianami ),
 4. do 100% kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 65% do 85% kwoty, o której mowa w art. 8, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 993 ze zmianami),
 5. 80% kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr  228, poz. 2255 ze zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie  powyżej 85% do 100% kwoty o której mowa w art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.993 ze zmianami).
 6. Maksymalna wysokość stypendium stanowiąca 200 % kwoty określonej w art.6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) przysługuje:
  1. pełnym sierotom,
  2. dzieciom z rodzin zastępczych,
  3. dzieciom wobec których nie ma osób zobowiązanych do alimentacji.

§ 13.

 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
 2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć kwoty określonej w § 11.

III. Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości zasiłku szkolnego.

§ 14.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, lekarskie, dokument USC, inne).

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
  1. śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
  2. klęski żywiołowej,
  3. wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
  4. innych szczególnych okoliczności.
 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty równej 280,00 zł. ( wymieniona kwota wynika z art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przywołana w art. 90 e ust. 3 ustawy).
 4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

IV. Obowiązki i obowiązani w postępowaniu w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 15.

Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Stare Czarnowo o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 1. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy Stare Czarnowo o trwałych zmianach, które zachodzą w składzie i dochodach rodziny lub toku nauki ucznia, a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium.
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, Wójt Gminy Stare Czarnowo może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

V. Przepisy końcowe

§ 16.

 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy Stare Czarnowo wydając decyzję administracyjną.
 2. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1 służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

§ 17.

 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocy o charakterze socjalnym jest:
  1. złożenie wniosku z dołączonym oświadczeniem o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia wraz ze stosownymi dokumentami, o których stanowi § 9 niniejszego regulaminu oraz opinię dyrektora szkoły .
 2. Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie szkoły mieszczącej się na terenie Gminy Stare Czarnowo, do której uczęszcza uczeń lub w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo do dnia 15 września danego roku szkolnego a w przypadku kolegiów do dnia 15 października.
 3. Wniosek o którym mowa w § 18 ust.1 pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
  1. został złożony po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu lub stempla pocztowego z zastrzeżeniem opisanym w art. 90 n ust.7 ustawy,
  2. nie zawiera kompletu dokumentów, o którym mowa w ust.1, i mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków
  3. wniosek lub załączniki o których mowa w ust.1 są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.

§ 18.

Osobami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium oraz zasiłek) są, rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

§ 19.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. NR 256 z późn. zm).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 19-04-2005 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 17-05-2013 09:49