herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXIV/196/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziszewo Las w

UCHWAŁA NR XXIV/196/05

UCHWAŁA NR XXIV/196/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 kwietnia 2005 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziszewo Las w Gminie Stare Czarnowo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz. 806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Radziszewo Las w gminie Stare Czarnowo.
  2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Zakres projektu planu zgodny z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik graficzny do uchwały Nr XXIV /196/ 05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29.04.2005 r.

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XXIV/196/05
 z dnia 29 kwietnia 2005 r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Radziszewo Las na wniosek Wójta.
Wójt rozpatrzył złożone wnioski w sprawie sporządzenia planu w granicach części obrębu Radziszewo Las i przyjął je jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy, Wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu oraz zgodności przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-05-2005 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2005 11:41