herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVI/203/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn.

UCHWAŁA NR XXVI/203/05

UCHWAŁA NR XXVI/203/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 czerwca 2005 r.


w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. "Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie"
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz.1808 ) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Gmina Stare Czarnowo przystępuje do realizacji przedsięwzięcia pod  nazwą " Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie" planowanego do wdrożenia przez Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie w ramach projektu grupowego współfinansowanego ze Środków Funduszu Spójności.
 2. W ramach powyższego przedsięwzięcia na terenie Gminy Stare Czarnowo  realizowane będą zadania:
  1. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Dobropole Gryfińskie,  Glinna, Nieznań, Stare Czarnowo - o łącznej długości około 31,851 km /12  przepompowni /,
  2. likwidacja oczyszczalni ścieków w Dębinie, Glinnej, Kartnie, Kołbaczu, 
  3. budowa oczyszczalni ścieków w Kołbaczu.

§ 2. Akceptuje się Studium Wykonalności projektu, opracowanego przez  PROEKO Sp. z o.o. w Warszawie. 

§ 3. Upoważnia się Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie do:

 1. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności.
 2. pełnienia funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego za Realizację (POZR) projektu.
 3. do koordynacji i monitoringu realizacji zadań na terenie Gminy, a w szczególności:
  • przygotowania, prowadzenia i rozstrzygania przetargów,
  • koordynacji i nadzoru robót i usług,
  • płatności za roboty i usługi,
  • rozliczeń finansowo-rzeczowych,
  • promocji i organizacji audytów projektu.

§ 4. Gmina deklaruje wolę współdziałania z innymi gminami uczestniczącymi w  przedsięwzięciu, a w przypadku przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności Gmina oświadcza, że:

 1. zabezpieczy w budżecie odpowiednie środki finansowe na pokrycie udziału  własnego i poręczeń pożyczek, zawartych w Studium Wykonalności,
 2. nie będzie zmieniać zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego w  dokumentach wymienionych w §2,
 3. w przypadku utraty dofinansowania ze środków Funduszu Spójności z przyczyn  leżących po stronie Gminy, inne Gminy uczestniczące w przedsięwzięciu oraz  Związek Gmin Zlewni Jeziora Miedwie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Stare Czarnowo do współdziałania ze Związkiem Gmin Zlewni Jeziora Miedwie, celem podjęcia czynności niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 02-07-2005 18:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2005 18:55