herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXVII/211/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 września 2005r. w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na drogi zakładowe w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina.

UCHWAŁA NR XXVII/211/05

UCHWAŁA NR XXVII/211/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.


w sprawie zamiany drogi gminnej w miejscowości Glinna na drogi zakładowe w miejscowości Stare Czarnowo i Dębina.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 oraz art. 37 ust. 2 pkt.4 w związku z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; z 2005 r. Nr 281, poz. 2782 / Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę przez Gminę Stare Czarnowo w drodze  bezprzetargowej działki gminnej nr 260 o powierzchni 1,21 ha ( droga) z obrębu ewidencyjnego Glinna , na działki oddane w wieczyste użytkowanie Instytutowi Zootechniki w Krakowie a stanowiące własność Skarbu Państwa nr 543/1, o powierzchni 0,03 ha; nr 543/2,o pow. 0,2122ha; nr 543/3,o pow. 0,0395ha; nr 543/4,o pow. 0,1560 ha; nr 543/5, o pow.0,95 ha (drogi) z obrębu ewidencyjnego Stare Czarnowo i drogi działki nr 96 o powierzchni 1,95 ha z obrębu ewidencyjnego Dębina, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

§ 2. Koszty notarialne zawarcia umowy ponosi Instytut Zootechniki w Krakowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII /211/05
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 września 2005 r.

Zakład Doświadczalny w Kołbaczu wystąpił z propozycją zamiany dróg  - działki 260 o powierzchni 1,21 ha z obrębu ewidencyjnego Glinna będącej własnością gminy Stare Czarnowo, przebiegającej w całości przez grunty fermy i użytkowanej tylko przez zakład - na drogi zakładowe z obrębu Stare Czarnowo i Dębina. Droga polna ( z Dębiny do Starego Czarnowa) położona w obrębie Starego Czarnowa składająca się z działek nr 543/1 o powierzchni 0,03 ha; 543/2 o pow.0,2122 ha; 543/3 o pow.0,0395 ha; 543/4 o pow. 0,1560 ha; 543/5 o pow.0,95 ha i działki nr 96 o pow. 1,95 ha z obrębu ewidencyjnego Dębina, będących własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Kołbaczu, przylegają do gruntów rolników indywidualnych i są przez nich użytkowane.
W związku z prośbą rolników i mieszkańców Dębiny o remont drogi z Dębiny do Starego Czarnowa uzasadnione jest dokonanie przedmiotowej zamiany.
Przejęcie drogi - działek 543/1- 543/5 i 96 na mienie gminy pozwoliło by na przeprowadzenie remontu.
Poprawienie jakości polnej drogi w przyszłości przyczyni się do wykorzystania jej jako bezkolizyjnego szlaku turystycznego ( droga z wiaduktem nad obwodnicą ). Obopólna zamiana własności drogi 260 w Glinnej, na drogę 543/1-543/5 w Starym Czarnowie i nr 96 w Dębinie była by korzystna dla obu stron, w związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 25-09-2005 16:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2005 16:43