herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Uchwała Nr XXXI/236/05 z dnia 21 grudnia 2005 r. Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.

Uchwała Nr XXXI/236/05

Uchwała Nr XXXI/236/05
z dnia 21 grudnia 2005 r.
Rady Gminy Stare Czarnowo
 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2004, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 ) oraz art. 49 ust. 1, art. 110 ust. 1, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 (2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 180, poz. 1495), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje.

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 7.035.248 zł,
z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 6.043.636 zł
  w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3) 59.000 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 991.612 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5) 7.855.248 zł,
z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 6.863.636 zł
  w tym:
  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 7) 59.000 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 991.612 zł

§ 3. Ustala się przychody Gminy w wysokości 820.000 zł
z tego:

 1. kredyty 460.000 zł
 2. wolne środki na rachunku bieżącym budżetu 360.000 zł

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 820.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. kredytu 460.000 zł
 2. wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu 360.000 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł

§ 6.

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę:
  1. przychodów - 20.000 zł
  2. wydatków - 170.000 zł.
 2. Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 9.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 10.

§ 8. Ustala się dotację dla Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie przeznaczoną na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej w łącznej kwocie 75.000 zł

§ 9. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu Gminy na lata 2006 - 2010, stanowiącą załącznik Nr 11.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania zmian planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. z tytułu finansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 10 do uchwały,
 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - do kwoty 100.000 zł.
 3. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
 4. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie planowanego deficytu budżetu

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 300.000 zł,
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do łącznej kwoty 500.000 zł

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz  Mendak

 

Objaśnienia do budżetu na 2006 rok 
w zakresie dochodów budżetowych

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota wydatku
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15.000
01095   Pozostała działalność 15.000
0970 Wpływy z różnych dochodów 15.000
Za wydane przez urząd gminy warunki przyłączy wody 15.000
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA  393.100
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203.100
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.100
Działki: Kartno 128/1, Dobropole 9/1, Stare Czarnowo 269/4 (cz.), Kołowo 60/2,Żelewo199/1,Żelisławiec 86/2 3.100
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 200.000
W tym działki i lokale:

 

Stare Czarnowo:
- 494(po podziale 6 działek)
- 367/2
- 373/5


20.000
12.000 12.600

Kołowo:
- 62 (część)


8.000

Dobropole
- 25/2


3.000

Dębina
- 82/22


134.400

Kartno
-128/1(po podziale)


10.000

70095   Pozostała działalność 190.000
0830 Wpływy z usług (czynsze od mieszkańców) 190.000
Czynsze od mieszkańców – Stare Czarnowo i Kołbacz 18.200
Opłaty za c. o. i c. w. u. - Glinna 171.800
 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  4.000
71035   Cmentarze  4.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.000
Opłata za dzierżawę gruntu pod miejsca grzebalne 4.000
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA    46.300
75011   Urzędy wojewódzkie 42.000
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 42.000
75023    Urząd gminy    4.300
0830 Wpływy z usług    300
Opłaty za usługi ksero 300
0970 Wpływy z różnych dochodów   4.000
Wpływy z tytułu wynagrodzeń o płatników 4.000
 
751     URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 612
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 612
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 612
 
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH  OSOB. PRAWNEJ  ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 3.386.432
75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.000
75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.836.000
0310 Podatek od nieruchomości 1.705.000
0320 Podatek rolny 25.000
0330 Podatek leśny 78.000
0340 Podatek od środków transportowych 28.000
75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 486.970
0310 Podatek od nieruchomości 230.000
0320 Podatek rolny 200.000
0330 Podatek leśny 370
0340 Podatek od środków transportowych 30.000
0360 Podatek od spadków i darowizn 1.500
0370 Podatek od posiadania psów 600
0430 Wpływy z opłaty targowej 500
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 4.000
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 15.000
0690 Wpływy z różnych opłat 5.000
75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 64.500
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 500
0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 59.000
0490 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5000
Wpisy w ewidencji działalności gospodarczej 5.000
75621   Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 995.962
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 995.962
 
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 2.009.804
75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 1.567.492
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.567.492
75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  

414.700

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 414.700
75831   Część równoważąca subwencji ogólnej la gmin  

27.612

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27.612
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE    45.000
80104   Przedszkola   45.000
0830 Wpływy z usług – opłaty za przedszkole 45.000
 
852     POMOC SPOŁECZNA 1.110.000
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 851.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 851.000
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 11.000
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 129.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 54.000
85219   Ośrodki pomocy społecznej  80.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12.000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ ustawami 12.000
85295   Pozostała działalność 27.000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 27.000
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  20.000
90095   Pozostała działalność  20.000
0830 Wpływy z różnych usług 20.000
  Wpływy z tytułu opłat za energię, wodę itp. 20.000
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5.000
  Świetlica Żelisławiec, 5.000
OGÓŁEM DOCHODY 7.035.248

Objaśnienia do budżetu na 2006 rok
w zakresie wydatków budżetowych

Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Kwota wydatku
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18.500
01008    Melioracje wodne
w tym:
10.000
4300 Zakup usług pozostałych 10.000
Oczyszczanie i pogłębianie rowów oraz inne prace melioracyjne 10.000
01030   Izby rolnicze 4.500
2850 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

4.500

01095   Pozostała działalność 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:
2.000 
Prenumerata „Aktualności Rolnicze” 1.200
Inne wydatki (druki, materiały szkoleniowe) 800
4300 Zakup usług pozostałych 1.550
Badanie gleby oraz ocena użyteczności bydła mlecznego w stadach hodowców  z terenów gminy 1.550
4430 Różne opłaty i składki 450
 
600     Transport i łączność 267.370
60016   Drogi publiczne i gminne 267.370
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.100
4120 Składki na fundusz pracy 150
4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia  – sprzątanie przystanków PKS) 6.120
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
40.000
Zakup materiałów do remontu dróg gminnych i remontu przystanków PKS 40.000
4270 Zakup usług remontowych
w tym:
220.000
Remont drogi Stare Czarno – Dębina oraz innych dróg gminnych i chodników w miarę potrzeb i możliwości 220.000
 
700     Gospodarka mieszkaniowa 325.926
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50.076
4300 Zakup usług pozostałych /usługi geodezyjne wypisy z rejestru gruntów/ 25.076
6050 Wykup bloków w Glinnej i działek w Starym Czarnowie na drogę 25.000
70095   Pozostała działalność 275.850
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.500
4120 Składki na fundusz pracy 1.450
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (opał do kotłowni w Glinnej) 120.000
4260 Opłata za energie i wodę 40.000
4270 Zakup usług remontowych 15.000
4300 Zakup usług pozostałych (czynsz do Wspólnoty Mieszkaniowej w Kołbaczu) 18.000
4440 Odpis na ZFŚS 2.400
 
710     Działalność usługowa 78.000
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000
4300 Zakup usług pozostałych (opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą – Kołowo, Stare Czarnowo) 60.000
71035   Cmentarze 18.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z utrzymaniem cmentarzy, zakup paliwa) 9.100
4260 Opłata za wodę 900
4300 Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z cmentarzy , prace porządkowe na cmentarzach, wykaszanie, remont ogrodzeń) 8.000
 
750     Administracja publiczna 1.487.600
75011   Urzędy wojewódzkie 42.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.000
4120 Składki na fundusz pracy 2.000
75022   Rada gminy 71.100
3030 Diety radnych 59.900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wyposażenie sali) 3.200
4300 Zakup usług pozostałych (szkolenia, opłaty telefoniczne, remont podłogi) 7.000
4410 Podróże służbowe 1.000
75023   Urząd gminy 1.312.900
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 719.600
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140.800
4120 Składki na fundusz pracy 19.200
4170 Wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia – obsługa BIP 4.800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:
40.000
Zakup artykułów biurowych 13.000
Druki 3.000
Prenumerata /Dz. U., M.P., Rachunkowość, Samorząd i Administracja, prasa codzienna 5.000
Środki czystości i art. higieniczne 4.000
Wyposażenie i sprzęt 10.000
Odzież ochronna i sprzęt dla pracowników obsługi 3.000
Pozostałe wydatki (paliwo do kosiarki, woda mineralna, art. gospodarcze) 2.000
4260 Zakup energii
W tym;
40.000
Energia cieplna –gaz 25.000
Energia elektryczna 13.000
Woda 2.000
4270 Zakup usług remontowych 10.000
4280 Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 1.000
4300 Zakup usług pozostałych
W tym:
118.000
Za rozmowy telefoniczne 24.000
Za telefony komórkowe 8.000
Opłaty pocztowe 12.000
Ogłoszenia w prasie 3.000
Prowizje bankowe 3.000
Szkolenia pracowników 7.000
Opłata gwarancyjna i serwisowa (SIGID, SPUTNIK-Software) 6.000
Konserwacja alarmu 1.200
Usługi informatyczne P.Lange 9.000
Serwis ZETO 4.000
Koszty egzekucyjne i sądowe 2.000
Aktualizacja Lexa 3.000
Wywóz nieczystości 4.000
Obsługa prawna 24.000
Pozostałe usługi 7.800
4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowych 4.000
4410 Podróże służbowe krajowe
W tym:
30.000
Delegacje 16.000
Ryczałty samochodowe 14.000
4440 Odpis na ZFŚS 17.200
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – adaptacja siedziby         65.000
75075   Promocja jednostek  samorządu terytorialnego 40.500
4300 Zakup usług pozostałych
W tym:
30.000
Redagowanie, skład i wydruk biuletynu „Wieści gminne” 4.000
Wykonanie folderów 5.000
Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych 8.000
Spotkania integracyjne i promocyjne 10.000
Strona internetowa 3.000
4309 Zakup usług pozostałych 10.500
Staroczarnowskie Dni Integracji 10.500
75095   Pozostała działalność 21.100
3030 Udział sołtysów w sesjach 5.000
4210 Wydatki związane z działalnością sołtysów (tablice informacyjne, mat. biurowe, druki) 600
4300 Zakup usług pozostałych (ksero, wyrób pieczątek) 500
4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki dla związków gmin 15.000
 
751      Urzędy naczelnych  organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców) 612
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 612
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90
4120 Składki na fundusz pracy 22
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500
 
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 178.000
75403   Jednostki terenowe policji 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 173.000
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup mundurów i butów 9.200
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( za udział w akcjach, posiedzenia Zarządu OSP) 8.000
4010 Wynagrodzenia osobowe 17.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4.200
4120 Składki na fundusz pracy 400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:
16.600
zakup paliwa i części 9.500
prenumerata gazety, „Strażak” 300
zakup sprzętu: węże, łopaty, szpadle, latarki, podstawowe narzędzia do samochodów 3.400
Zakup kalendarzy 200
Zakup radiotelefonu dla Żelisławca 1.200
Zakup wozu strażackiego dla Kołbacza 2.000
4260 Zakup energii 3.200
4270 Zakup usług remontowych 5.900
Przegląd techniczny pojazdów` 1.200
Remont motopompy w Kołbaczu 2.000
Remonty remiz 2.700
4280 Zakup usług zdrowotnych 500
4300  Zakup usług pozostałych
W tym:
10.200
usługi transportowe /zawody/ 700
wymiana gaśnic 1.200
organizacja VI zjazdu OSP 1.000
nagrody dla Zarządu OSP 2.000
organizacja zawodów strażackich 2.000
Szkolenie strażaków 3.300
4410 Podróże służbowe 500
4430 Różne opłaty i składki
W tym:
10.000
składki dla Zarządu Powiatowego OSP 2.000
ubezpieczenia strażaków i pojazdów 8.000
4440 Odpis na ZFŚS 800
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa remizy w Starym Czarnowie 84.000
75414   Obrona cywilna 3.000
4300 Zakup usług pozostałych (szkolenie formacji, konserwacja sprzętu) 2.900
4410 Podróże służbowe 100
 
756      Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających  osobowości prawnej  oraz wydatki związane z ich poborem 6.000
75647   Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych 6.000
4100 Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne (prowizje sołtysów za inkaso podatków) 6.000
 
757     Obsługa długu publicznego 40.000
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i kredytów 40.000
8010 Rozliczanie z bankami związane z obsługą długu publicznego 5.000
8070  Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych  oraz pożyczek i kredytów 35.000
 
758     Różne rozliczenia 75.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 75.000
4810 Rezerwy 75.000
 
801     Oświata i wychowanie 2.545.090
80101   Szkoły podstawowe 1.333.000
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ 55.800
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 778.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58.200
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160.500
4120 Składki na fundusz pracy 22.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
W tym:
25.000
Środki czystości  
Prenumerata czasopism  
Art. Biurowe  
Woda „Dar Natury”  
Zakup mebli do klas  
4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 3.000
4260 Zakup energii elektrycznej i cieplnej 60.000
4270 Zakup usług remontowych (wymiana lamp oświetleniowych i inne remonty)   22.000
4280 Zakup usług zdrowotnych 1.000
4300  Zakup usług pozostałych
W tym;
20.000
Za rozmowy telefoniczne  
Wywóz nieczystości  
Opłaty pocztowe  
Za prowadzenie KZP  
Drobne remonty i naprawy sprzętu  
4410 Podróże służbowe krajowe 2.000
4430 Różne opłaty i składki 500
4440 Odpis na ZFŚS 40.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej) 85.000
80104   Przedszkola 320.100
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie/ 10.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165.300
4040 Dodatkowe wynag

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-01-2006 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2006 13:47