herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/1/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie: zmiana budżetu.

Zarządzenie Nr 1/1/2002

Zarządzenie Nr I/1/2002  Wójta Gminy Stare Czarnowo  z dnia 29 listopada 2002r.

w sprawie: zmiana budżetu.


Na podstawie art.128 ust. l pkl l ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku / Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami / zarządza co następuje:

 

§ l Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę -  44.642 zł
Dział  801 Oświata i wychowani

2.019 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 353 zł

§203

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa
na  realizację własnych zadań bieżących gmin
353 zł
Rozdział 80110 Gimnazja 159 zł
§203 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
159 zł
Rozdział  80195 Pozostała działalność 1.507 zł
§203 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
1.507 zł
Dział  853 Opieka społeczna 27.259 zł
Rozdział  85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  1.900 zł
§201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
1.900 zł
Rozdział   85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
12.000 zł
§201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
12.000 zł
Rozdział   85315 Dodatki mieszkaniowe 7.459 zł
§203 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
7.459 zł
Rozdział   85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 4.400 zł
§201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
4.400 zł
Rozdział   85319 Ośrodki pomocy społecznej 600 zł
§201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
600 zł
Rozdział   85395 Pozostała działalność 900 zł
§201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
900 zł
Dział  854 Edukacyjna opieka wychowawcza  364 zł
Rozdział   85401 Świetlice szkolne  10 zł
§203 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin
10 zł
Rozdział  85495  Pozostała działalność  354 zł
§203 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin
354 zł
Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  15.000 zł
Rozdział   90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg  15.000 zł
§201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
15.000 zł
§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 44.642 zł
Dział  801  Oświata i wychowanie  2.019 zł
Rozdział  80101 Szkoły podstawowe  353 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 353 zł
Rozdział  80110 Gimnazja 159 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  159 zł
Rozdział  80195 Pozostała działalność  l.507 zł
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych 
l.507 zł
Dział  853 Opieka społeczna  27.259 zł
Rozdział  85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
 społecznej
l .900 zł
§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne  l .900 zł
Rozdział  85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 12.000 zł
§3110 Świadczenia społeczne  12.000 zł
Rozdział  85315 Dodatki mieszkaniowe  7.459 zł
§3110 Świadczenia społeczne  7.459 zł
Rozdział  85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  4.400 zł
§3110 Świadczenia społeczne  4.400 zł
Rozdział  85319 Ośrodki pomocy społecznej  600 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  600 zł
Rozdział  85395 Pozostała działalność  900 zł
§3110 Świadczenia społeczne 900 zł
Dział  854 Edukacyjna opieka wychowawcza 364 zł
Rozdział  85401 Świetlice szkolne 10 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 zł
Rozdział  85495  Pozostała działalność 354 zł
§ 4440  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
354 zł
Dział  900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.000 zł
Rozdział  90015  Oświetlenie ulic , placów i dróg 15.000 zł
§ 4260  Zakup energii 10.000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy .
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:13