herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/5/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2002 r.

Zarządzenie Nr 1/5/2002

Zarządzenie Nr I/5/2002 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2002 r.


Na podstawie § 9 uchwały Nr XXXXI/276/2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na 2002 roku zarządza co następuje:

§ l Postanawia się wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami  według  załącznika Nr l.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr l

do Zarządzenia Wójta Nr I/5/2002
dnia 27 grudnia 2002 r.

Dział 

Rozdz. 

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Zwiększenia 

Zmniejszenia 

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

100

100

01008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

100

100

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100

4300

Zakup usług pozostałych

100

600 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11.159

11.159

60016

Drogi publiczne gminne

11.159

11.159

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

1.629

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.047

4120

Składki na fundusz pracy

106

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.070

4270

Zakup usług remontowych

11.159

4300

Zakup usług pozostałych

2.307

710 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

4.853

4.853

71035

Cmentarze

4.853

4.853

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.309

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.428

4120

Składki na fundusz pracy

499

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

677

4260

Zakup energii

990

4300

Zakup usług pozostałych

3,254

4410

Podróże służbowe krajowe

186

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

259

4580

Pozostałe odsetki

104

750  

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

82.007

82.007

75022

Rady gmin

1.000

1.000

4210

Zakup usług pozostałych

1.000

4430

Różne opłaty i składki

1.000

75023

Urzędy gmin

76.609

79.168

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zliczane
do wynagrodzeń

4.380

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

73.157

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11.329

4120

Składki na fundusz pracy

5.011

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.100

4260

Zakup energii

3.200

4300

Zakup usług pozostałych

10,900

4410

Podróże służbowe krajowe

14.500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

5.000

4580

Pozostałe odsetki

5.200

75095

Pozostała działalność

4.398

1.839

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

454

4100

Wynagrodzenia agencyjno -pro wizyjne

4.398

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

658

4300

Zakup usług pozostałych

727

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

2.011

2.011

75101

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej , kontroli i ochrony prawa

552

552

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

552

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

58

4300

Zakup usług pozostałych

494

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów, i
sejmików województw oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.459

1.459

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

100

4120

Składki na fundusz pracy

20

4210

Zakup usług pozostałych

1.339

4300

Zakup usług pozostałych

741

4410

Podróże służbowe krajowe

718

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

6.551

6.551

75412

Ochotnicze straże pożarne

6.551

6.551

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

998

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.884

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

224

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

785

4120

Składki na fundusz pracy

165

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.726

4260

Zakup energii

200

4300

Zakup usług pozostałych

1.547

4410

Podróże służbowe krajowe

1.573

4430

Różne opłaty i składki

582

4440

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

280

4580

Pozostałe odsetki

138

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

96.377

96.377

80101

Szkoły podstawowe

64.001

84.001

2710

Wydatki  na pomoc  finansową udzieloną
miedzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10.000

3110

Świadczenia społeczne

1

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

70.000

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

22.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

4260

Zakup energii

15.000

4300

Zakup usług pozostałych

14.001

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

8.500

4580

Odsetki pozostałe

4.000

80110

Gimnazja

10.155

5.155

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 
do wynagrodzeń

3.200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.931

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.017

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.624

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

854

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek

39

4260

Zakup energii

1.736

4300

Zakup usług pozostałych

634

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

50

i

4580

Pozostałe odsetki

1.225

80113

Dowożenie uczniów do szkól

19.221

4.221

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.185

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

709

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

980

4300

Zakup usług pozostałych

17.541

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4430

Różne opłaty i składki

1.100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

280

4580

Pozostałe odsetki

347

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.000

3.000

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

4410

Podróże służbowe krajowe

3.000

853

OPIEKA SPOŁECZNA

6.443

6.443

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne

2.867

2.867

3110

Zasiłki i pomoc w naturze

2.867

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.867

85319

Ośrodki pomocy społecznej

3.409

409

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

409

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

218

4300

Zakup usług pozostałych

2.669

4410

Podróże służbowe krajowe

150

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

356

85328

Usługi   opiekuńcze   i   specjalistyczne

18

3.018

usługi opiekuńcze

4120

Składki na fundusz pracy

18

4300

Zakup usług pozostałych

3.018

85395

Pozostała działalność

149

149

3110

Świadczenia społeczne

149

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

149

854

EDUKACYJNA   OPIEKA
WYCHOWAWCZA

5.094

5.094

85401

Świetlice szkolne

1.178

1.178

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń

761

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

913

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

83

4120

Składki na Fundusz Pracy

175

4410

Podróże służbowe krajowe

241

4440

Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych

93

4580

Pozostałe odsetki

90

85404

Przedszkola

3.916

3.916

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń

1.059

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.048

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

377

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.443

4120

Składki na Fundusz Pracy

553

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

156

4220

Zakup środków żywności

359

4260

Zakup energii

149

4300

Zakup usług pozostałych

191

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4580

Odsetki pozostałe

197

900

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.560

7.560

90095

Pozostała działalność

7.560

7.560

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

494

4260

Zakup energii

686

4300

Zakup usług pozostałych

6.874

6050

Wydatki   inwestycyjne jednostek budżetowych

7.066

921

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

11.100

11.100

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

8.100

8.100

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.700

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.300

4260

Zakup energii

2.000

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.600

4430

Różne opłaty i składki

400

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

200

92116

Biblioteki

3.000

3.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

4260

Zakup energii

500

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

500

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

3.485

3.485

92695

Pozostała działalność

3.485

3.485

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1354

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

247

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

102

4260

Zakup energii

423

4300

Zakup usług pozostałych

3.376

4410

Podróże służbowe krajowe

201

4430

Różne opłaty i składki

580

4580

Pozostałe odsetki

7

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na
rzecz osób   prawnych i   innych   
jednostek organizacyjnych

680

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 16-04-2004 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2004 14:18