herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr I/3/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 marca 2004r. w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy

Zarządzenie Nr I/3/04

Zarządzenie Nr I/3/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 marca 2004r.

w sprawie ustalenia dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 70 a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1998r. Nr 106 póz. 668 z późn. zm. ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 póz. 430 ) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§1
Ustala się na rok 2004 maksymalną kwotę 400 złotych dofinansowania do czesnego.

§2.
Przyjmuje się priorytetowe dziedziny dokształcania w roku 2004 . Wykaz priorytetowych dziedzin dokształcania nauczycieli stanowi załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

 

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na rok 2004 w Zespole Szkól w Kolbaczu

 

Uwzględniając:

 1. Program Rozwoju Zespołu Szkół w Kołbaczu
 2. Plan WDN
 3. Rozwój zawodowy nauczycieli
 4. Potrzeby kadrowe

ustalono priorytety szkoły:

 • uzupełnić kwalifikacje nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego oraz chemii w celu podniesienia jakości nauczania 
 • poprawić sytuację wychowawczą w szkole dotyczącą zachowań agresywnych uczniów i patologii wśród młodzieży
 • pozyskać kompetencje u nauczycieli w zakresie terapii wychowawczej i pedagogicznej
 • doskonalić umiejętności w zakresie pomiaru dydaktycznego
 • pozyskać umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem dyslektycznym
 • doskonalić umiejętności menedżerskie

Formy kształcenia:

 • studia uzupełniające kwalifikacje zawodowe i podyplomowe
 • szkolenia Rady Pedagogicznej - warsztaty i wykłady
 • krótsze formy doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły (szkolenia, kursy, konferencje metodyczne, warsztaty itp.)

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 27-07-2004 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2004 15:27