herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR I/43/04 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 grudnia 2004r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004r.

Zarządzenie Nr I/43/04

ZARZĄDZENIE NR I/43/04
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 grudnia 2004 r.


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2004 r.

Na podstawie § 9 uchwały Nr VI/41/03 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2003 zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Wójta Nr I/.43/04
z dnia 31 grudnia 2004 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14.371 14.371
60016   Drogi publiczne gminne 14.371 14.371
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   713
4120 Składki na fundusz pracy 13  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13.658
4270 Zakup usług remontowych 14.358  
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 36.000 36.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami   36.000
4210 Zakup materiałów nieruchomościami wyposażenia   30.000
4300 Zakup usług pozostałych   6.000
70095   Pozostała działalność 36.000  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.938  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.402  
4120 Składki na fundusz pracy 254  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.327  
4260 Zakup energii 3.079  
 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.300 1.300
71035   Cmentarze 1.300 1.300
4260 Zakup energii   1.300
4300 Zakup usług pozostałych 1.300  
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 61.840 61.840
75022   Rady gmin 200 200
4300 Zakup usług pozostałych 200  
4410 Podróże służbowe krajowe   200
75023   Urzędy gmin 61.640 61.640
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   24.000
4260 Zakup energii   10.000
4270 Zakup usług remontowych 30.326  
4300 Zakup usług pozostałych 24.287  
4410 Podróże służbowe krajowe 4.619  
4430 Różne opłaty i składki   4.000
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2.408  
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   23.640
 
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 548 548
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 548 548
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 412  
4300 Zakup usług pozostałych   548
4410 Delegacje służbowe krajowe 136  
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.660 5.660
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.496 5.496
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   2.755
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 614  
4120 Składki na fundusz pracy 39  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.935  
4300 Zakup usług pozostałych   2.741
4430 Różne opłaty i składki 908  
75414   Obrona cywilna 164 164
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144  
4120 Składki na fundusz pracy 20  
4300 Zakup usług pozostałych   164
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 28.100 28.100
80101   Szkoły podstawowe 10.400 10.400
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   5.400
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.500  
4260 Zakup energii   5.000
4270 Zakup usług remontowych 7.500  
4300 Zakup usług pozostałych 200  
4410 Delegacje służbowe krajowe 200  
80104   Przedszkola 1.050 1.050
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.050
4220 Zakup środków żywności 900  
4260 Zakup energii 100  
4300 Zakup usług pozostałych 50  
80110   Gimnazja 6.900 16.450
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.100  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6.900
4210 Zakup materiałów wynagrodzeń wyposażenia   5.550
4260 Zakup energii 3.800  
4300 Zakup usług pozostałych   4.000
80113   Dowożenie uczniów do szkół 9.550  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.200  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.650  
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200  
4300 Zakup usług pozostałych   200
 
851     OCHRONA ZDROWIA 50 50
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50  
4300 Zakup usług pozostałych   50
 
852     POMOC SPOŁECZNA 15.423 15.423
85212   Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.578 1.578
3110 Świadczenia społeczne   1.019
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   380
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.037  
4120 Składki na fundusz pracy   27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 541  
4300 Zakup usług pozostałych   19
4410 Podróże służbowe krajowe   133
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne   8.487
3110 Świadczenia społeczne   8.487
85219   Ośrodki pomocy społecznej 5.145 5.145
3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń   930
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2.544
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   40
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1.178
4120 Składki na fundusz pracy   186
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.880  
4300 Zakup usług pozostałych 265  
4410 Podróże służbowe krajowe   267
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.072 213
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   154
4120 Składki na fundusz pracy   59
4300 Zakup usług pozostałych 1.072  
85295   Pozostała działalność 7.628  
3110 Świadczenia społeczne 7.628  
 
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.764 1.764
85401   Świetlice szkolne 1.764 1.764
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 312  
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1.764
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.452  
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.698 4.698
90015   Oświetlenie ulic, placów i mostów 3.071 3.071
4260 Zakup energii   3.071
4300 Zakup usług pozostałych 3.032  
4580 Odsetki pozostałe 39  
90095   Pozostała działalność 1.627 1.627
4260 Zakup energii 1.609  
4300 Zakup usług pozostałych   1.627
4580 Odsetki pozostałe 18  
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.931 2.931
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.020 1.020
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   900
4120 Składki na fundusz pracy   120
4260 Zakup energii 920  
4300 Zakup usług pozostałych 100  
92116   biblioteki 1.911 1.911
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.686  
4120 Składki na fundusz pracy 215  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1.000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  i książek   911
4260 Zakup energii 10  
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.115 3.115
92695   Pozostała działalność 3.115 3.115
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.970  
4300 Zakup usług pozostałych   3.115
4410 Podróże służbowe krajowe 145  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 12-01-2005 18:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2005 18:34