herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr I/32/2006 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr I/32/06

ZARZĄDZENIE Nr I/32/2006
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 czerwca 2006


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2006 r.

Na podstawie § 10 uchwały Nr XXXI/236/05 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2006 zarządzam co następuje:

§ 1.  Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami według załącznika Nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Nr I/32/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.

Dział Rozdz. § Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zwiększenia Zmniejszenia
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 500 500
01008   Melioracje wodne 500 500
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500  
4300 Zakup usług pozostałych   500
 
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17.000 17.000
60016   Drogi publiczne i gminne 17.000 17.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia   17.000
4300 Zakup usług pozostałych 15.000  
 
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 600 600
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 500 500
4300 Zakup usług pozostałych   500
4430 Różne opłaty i składki 500  
70095   Pozostała działalność 100 100
4280 Zakup usług zdrowotnych 100  
4300 Zakup usług pozostałych   100
 
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 300 300
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 300 300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300  
4300 Zakup usług pozostałych   300
 
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.976 2.976
75023   Urzędy gmin 2.976 2.976
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.000  
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 276  
4300 Zakup usług pozostałych   2.976
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700  
 
754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5.000 5.000
75412   Ochotnicze straże pożarne 5.000 5.000
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000  
4260 Zakup energii 4.000  
4300 Zakup usług pozostałych   2.500
4430 Różne opłaty i składki   2.500
 
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.164 4.164
80104   Przedszkola 1.467 1.467
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.467
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.467  
80110   Gimnazja 1.422 1.422
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1.422
4410 Podróże służbowe krajowe 1.422  
80113   Dowożenie uczniów do szkół 775 775
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   775
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 775  
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 500 500
4300 Zakup usług pozostałych   500
4410 Podróże służbowe krajowe 500  
 
851     OCHRONA ZDROWIA 5.800 5.800
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5.800 5.800
3110 Świadczenia społeczne 5.000  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600  
4120 Składki na fundusz pracy 200  
4300 Zakup usług pozostałych   5.800
 
852     POMOC SPOŁECZNA 2.300 2.300
85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.000 1.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000  
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1.300 1.300
4300 Zakup usług pozostałych 1.300  
4410 Podróże służbowe krajowe   1.300
 
854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 50 500
85401   Świetlice szkolne 50 50
4410 Podróże służbowe krajowe 50  
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   50
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 400 400
90095   Pozostała działalność 400 400
4300 Zakup usług pozostałych   400
4430 Różne opłaty i składki 400  
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5.600 5.600
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.300 5.300
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.000  
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.000  
4120 Składki na fundusz pracy 300  
4300 Zakup usług pozostałych 5.300
92195   Pozostała działalność 300 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300  
4300 Zakup usług pozostałych 300
 
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.000 2.000
92695   Pozostała działalność 2.000 2.000
4300 Zakup usług pozostałych   2.000
4430 Różne opłaty i składki 2.000  
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-08-2006 15:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-08-2006 15:33