herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXXVII/06 z XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 4 września 2006 r.

Protokół Nr XXXVII / 06

Protokół Nr XXXVII/06
z XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 4 września 2006 r. - sala Urzędu Gminy
w godz. od 1200– 1530

 

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 12?? Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, pracowników urzędu gminy tj. Wójta Gminy – M. Wosia, Z-cę Wójta – A. Łysika, Skarbnika Gminy – A. Baran,sołtysów, gości zaproszonych.
Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było  w tym czasie 13 radnych na stan radnych 15 ( spóźnił się radny J. Gorczyca ). Ogółem w sesji uczestniczyło 14 radnych ( nieobecny radny B.Kotylak). Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad ( porządek taki otrzymali radni wraz z zawiadomieniem o terminie sesji - porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu ), który przedstawiał się następująco;

 1. Otwarcie XXXVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji tj. z dnia 3 lipca 2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za I półrocze 2006 r.
  • dyskusja
 6. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXVI sesji – 3.07.2006 r.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty (dot. działki  nr 51/4),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty ( dot. działki  nr 12/1,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Glinna  najemcom( dot. działek o numerach: 288/6, 288/4 oraz 288/8,288/9,288/10, 288/11, 288/15, 288/23 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy  nieruchomości mieszkaniowych w miejscowości Kołbacz i Nieznań ( dot. dz. nr  9/10, 43/122, 9/2, 9/6, 43/15, 43/123,42/2, 42/8, 42/3,42/9 ),
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze  bezprzetargowej nieruchomości w Kołbaczu ( dot. dz. nr 43/128), 
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 153 stanowiącej własność Gminy  Stare Czarnowo na działkę nr 158/3 będącą własnością osoby fizycznej,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu wyrównywania  szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „ Aktywizacja i wspieranie  jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie  udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały w sprawie współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu  Geopark „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,  Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 18. Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do roku szkolnego  2006/07,
  • dyskusja
 19. Zapytania sołtysów.
 20. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący rady poinformował, że w sprawie wymienionej w punkcie 17. ( dot. projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego  przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności ) w porządku w sesji weźmie udział przedstawiciel Starostwa w Gryfinie, celem szczegółowego omówienia proponowanej uchwały.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji tj. z dnia 3 lipca 2006 r.

Do protokołu z dnia 3 lipca 2006 r. nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń ( protokół był doręczony radnym wcześniej do zapoznania).
- za jego przyjęciem głosowało 13 radnych ( 1 radny był nieobecny w czasie głosowania).
Protokół został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu z dnia 4.09.2006 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił ( w imieniu Wójta Gminy ) Z-ca Wójta A.Łysik, który stwierdził m.in.

 • w dniu 13.07. 06 r. w ramach programu wymiany młodzieży polsko – niemieckiej gościliśmy u siebie młodzież niemiecką z Gminy partnerskie Löcknitz. W tym programie ogółem uczestniczyło ok.40 osób w tym ze strony polskiej 13 uczniów z Gimnazjum w Kołbaczu. Pobyt był współfinansowany przez organizację pn. „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży”.
 • w dniu 15.07.06 r. odbyło się uroczyste otwarcie cmentarza żołnierzy niemieckich w Glinnej z udziałem m.in. arcybiskupa, wojewody zachodniopomorskiego, starosty gryfińskiego, władz tutejszej gminy i jej mieszkańców, natomiast stronę niemiecką reprezentowali m.in. konsul generalny RFN, prezydent VDK e. przedstawiciele Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Żołnierskimi, minister spraw wewnętrznych Meklemburgii, liczne delegacje rodzin poległych żołnierzy niemieckich itp. W imieniu gospodarzy przybyłych gości przywitał Wójt Gminy St.Czaranowo M.Woś.
 • w dniu 22.07.06 r. odbył się festyn dla mieszkańców gminy w miejscowości Kołbaczu w scenerii kompleksu pocysterskiego. Organizatorem był Urząd Gminy St.Czarnowo oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Staroczarnowskiej.
 • odbyły się zawody wędkarskie nad jeziorem w Dębinie, w których wzięło udział 36 zawodników ( w tym 2 panie),
 • w Kartnie odbyły się dożynki mieszkańców Kartna i Żelisławca,
 • w m-cu sierpniu br. były reaktywowane place zabaw; m.in. w Starym Czarnowie Binowie, Glinnej, Nieznaniu,
 • w dniu 17.08.2006 r. została oddana do użytku droga Stare Czarnowo – Dębina,
 • rozpoczęto modernizację stadionu w Kołbaczu ( ma być wymiana ogrodzenia, bramek, płyty boiska, trybuny itp. ),
 • uzyskano dofinansowanie w kwocie 190.000 zł na utrzymanie gminnego centrum przedsiębiorczości w dawnym budynku GOK w St.Czarnowie,
 • wykonano remont w szkole ( m.in. toalety, płytki na podłogę itp.),
 • są prowadzone prace modernizacyjne remizy OSP na parterze budynku GOK,
 • jest prowadzona wycinka drzew m.in. na cmentarzu komunalnym w Starym Czarnowie,
 • będzie zlokalizowany punkt multimedialny, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Będą mogli sprawdzić w jakim toku załatwienia jest ich sprawa w urzędzie, jak również będzie dostęp do BIP St.Czarnowo, Gryfina itp.

Ad. 4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 31 lipca 2006 r.
przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXXI /236/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005 r. budżet gminy na rok 2006 przedstawiał się następująco:
Po stronie dochodów - 7.035.248 zł
Po stronie wydatków - 7.855.248 zł

Do dnia 31.07. 2006 r. Rada Gminy wprowadziła zmiany w planie budżetu 4 uchwałami a Wójt 13 zarządzeniami.
W związku z powyższym budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco:
Po stronie dochodów - 7.369.089 zł
Po stronie wydatków - 8189.089 zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 820.000 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 360.000 zł. 
Dochody budżetowe w okresie do końca lipca 2006 r. zostały zrealizowane w 64,29 % tj. do kasy wpłynęło 4.737.352,95 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała poprzez wpływy z podatków i opłat lokalnych tj. 33,74%, z subwencji z budżetu państwa 28,47 %,
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to 15,62 % dochodów ogółem.
Wydatki w tym okresie zamknęły się w kwocie 3.92.971,91 zł co stanowi 47,54% planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę  fizyczną sport – 37,02 %, na administrację publiczną – 22,83 %, na opiekę społeczną 20,26 % ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca lipca br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 844.381,04 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu. 
Na dzień 31.07.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych,  wskaźnik zadłużenia wyniósł w końcu stycznia 0,00 %.
Na rachunku bankowym jest kwota 562.466,34 zł.
Są założone dwie lokaty terminowe w B S Chojna O / Stare Czarnowo na  łączną kwotę 1.500.000 zł.

Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo  na dzień 31.07.2006 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu z dnia 4.09.2006 r.

Dyskusji – brak

Ad. 5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za  I półrocze 2006 r.

Sprawozdanie ( w imieniu Wójta ) omówiła Skarbnik Gminy A.Baran m.in. stwierdziła; zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. Równocześnie w dniu 21.08.06 r. została taka informacja przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Jest pozytywna opinia z RIO w tym zakresie.
Skarbnik zapoznała z treścią uzasadnienia uchwały Składu Orzekającego RIO z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
m.in. informują, że dochody gminy ogółem za okres od 1.01 – 30.06.2006 r. wykonano w wysokości 4.107.898,49 zł, tj. w 56,44 %,natomiast wydatki wykonano w wysokości 3.434.306,13 zł, tj. w 42,41 % planu rocznego. Dane liczbowe są zgodne z danymi ujętymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. oraz z ewidencją dochodów, wydatków i rozchodów wynikających z uchwał i zarządzeń budżetowych prowadzona przez RIO w Szczecinie.
Nadwyżka budżetowa wyniosła 673.592,36 zł a przychody budżetowe 360.000 zł. Została wypracowana dodatnia nadwyżka finansowa w kwocie 1.033.592,36 zł.
Nie wykazuje się przekroczenia planowanych wydatków noszącego znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W/g danych statystycznych nie wykazano długu publicznego na koniec I półrocza 2006 r.
Następnie Skarbnik zapoznała z najistotniejszymi wydatkami gminy w ujęciu półrocznym w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, gdzie m.in. wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą 337,31 zł, na pomoc społeczną 170,25 zł, na utrzymanie urzędu gminy 192,07 zł, na gospodarkę mieszkaniową 60,26 zł, na sport i rekreację 22,07 zł, na utrzymanie rady gminy 7,82 zł, itp.

Dyskusja – brak

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu a Uchwała Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik nr 7.

Ad. 6 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje w dniu XXXVI sesji – 03.07.2006 r.

Przewodniczący rady przypomniał treść siedmiu interpelacji złożonych na  piśmie na poprzedniej sesji tj. w dniu 03.07.2006 przez radnego Piotra Kowalczyka.
Dotyczyły one: m.in. adaptacji i przystosowanie plaży dla m. Binowo, udostępnienia  pełnych dokumentacji wysypiska śmieci w St. Czarnowie, dokumentacji związanej z  wykonaniem chodnika w m. Binowo, programu na wakacje dla dzieci pozostających  w swoich miejscowościach, oświetlenia ulic na terenie gminy, sprzedaży działek  wodociągowych, remontu drogi w Binowie.  Następnie zapoznał z treściami odpowiedzi Wójta na powyższe interpelacje, które  zostały przesłane radnemu do jego wiadomości oraz przewodniczącemu rady w  określonym terminie.  Odczytane interpelacje radnego oraz odpowiedzi Wójta stanowią załączniki nr 8, 9,  10, 11, 12, 13, 14 do protokołu.

Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku sesji przewodniczący rady powitał zaproszonego na sesję przedstawiciela Starostwa w Gryfinie ( został zaproszony na wniosek komisji rady) a następnie prosił o omówienie przedłożonego przez Starostwo do zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności ( sprawa ta jest ujęta w pkt 17 porządku).

P. Jarosław Witeńko – koordynator ochrony zdrowia ( który przybył na sesję w zastępstwie Starosty Powiatu w Gryfinie ) stwierdził m.in. - w uzasadnieniu do proponowanej uchwały jest zawarty cały cykl przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. Od momentu utworzenia do chwili obecnej szpital przeszedł proces restrukturyzacji zarówno w sferze organizacji jak i zatrudnienia. Przedłożony projekt uchwały w sprawie przekształcenia polegającego na ograniczeniu działalności SP. ZOZ Szpital w Gryfinie jest pewnym etapem procesu restrukturyzacji i zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej wymagana jest tutaj opinia rad gmin oraz wojewody. Ograniczenie działalności szpitala polega na przekazaniu działalności poradni specjalistycznych (wymienionych w projekcie uchwały) na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie. Firma ta prowadzi już szpital w Resku w powiecie łobeskim - jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, również w 2005 r. wygrała konkurs ogłoszony przez zarząd powiatu w Gryfinie na opracowanie programu naprawczego dla szpitala. Było to związane z odejściem dotychczasowego Dyrektor Szpitala P. Barbary Turkiewicz, która złożyła rezygnację z funkcji dyrektora, również 90% kadry złożyło wypowiedzenie z pracy. Wówczas ogłoszono konkurs i spośród trzech firm wybrano Firmę INTERMED. Przedstawiony program restrukturyzacyjny został przez komisję opiniującą pozytywnie przyjęty a następnie zaakceptowany przez zarząd powiatu.
Później nastąpił szybki proces w zakresie przyjęcia kierunków restrukturyzacji poprzez podejmowane uchwały w tym; przyjęcie programu restrukturyzacyjnego szpitala. Została podpisana umowa pomiędzy stronami tj. powiatem, szpitalem a INTERMED ) określająca wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej na terenie powiatu w zakresie lecznictwa oraz zasad w realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych w tym: eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie( umowa została podpisana w grudniu 2005 r.). Na podstawie procesu restrukturyzacyjnego ma być przejęcie działalności szpitala poprzez dzierżawę a następnie kupno budynku przychodni i cesji kontraktu na rzecz tej firmy.

Dyskusja

Radny Kowalczyk - jakie korzyści będzie miało Starostwo z przekazania szpitala na rzecz INTRMED, z jakim długiem ten szpital zostanie zamknięty, czy zostaje ten szpital z tym długiem?

Radna Małecka - co będzie z pracownikami szpitala?

Radna Cioch - co było powodem odejścia 90 % załogi, kiedy dyrektorem była P.Turkiewicz?

Radny Zacharski - czy przy likwidacji szpitala będą w dalszym ciągu działać poradnie specjalistyczne wymienione w projekcie uchwały?

Radny Grzywiński - jaka jest opinia wojewody odnośnie projektu tej uchwały, co by się stało, gdyby rady wydały negatywną opinię.

W odpowiedzi P.Witeńko wyjaśnił, że program naprawczy został rozpisany pomiędzy szpitalem a INTERMED celem pozyskania środków na pokrycie wierzytelności pracowników z tytułu ustawy 203. Był on związany z ustawą o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z wejściem w życie tej ustawy w 2005 r. można było taki program napisać, zawrzeć umowę z wierzycielami itp. Od momentu zatwierdzenia tego programu do realizacji mamy dwa lata na restrukturyzację i wypłatę wierzytelności.
Co zyskuje powiat ?– w przypadku naszego powiatu przekazanie działalności szpitala na dzień dzisiejszy powiat zyska 100.000 zł – po wyjaśnieniu z wojewodą spraw związanych z dofinansowaniem windy i sprzętu medycznego ( powiat zawarł umowę w tej sprawie z wojewodą). Powiat jest organem prowadzącym i wszystkie dofinansowania, środki przechodzą pomiędzy szpitalem a NFOZ. Natomiast w przypadku likwidacji szpitala wszystkie środki i zobowiązania przechodzą na budżet powiatu ( kwota 100.000 zł jest to kwota roczna czy miesięczna ? – zapytał radny Kałucki ). Jest to kwota miesięczna. Z zawartej umowy wynika również, że firma INTERMED przejmie pewne zobowiązania szpitala. Równocześnie pracownicy szpitala zostaną przejęci przez tę firmę). Odejście P.Turkiewicz było związane z tym, że rada powiatu, rada społeczna nałożyła na nią obowiązek wypracowania programu naprawczego celem zmniejszenia strat. Takiego programu nie opracowała, złożyła wypowiedzenie i ogłoszono konkurs na nowego dyrektora. Jeśli chodzi o pozostałą załogę szpitala, to trudno mu jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego odeszli z pracy. Jeśli chodzi o dotychczasowe poradnie specjalistyczne, to będą one na pewno funkcjonować do końca roku ( Radny Mielnicki - w/g Pana informacji poszczególne poradnie specjalistyczne będą działać tylko do końca br. a co będzie od nowego roku, kto obliczył ile straci chory człowiek. Radna Małecka uważała, że w momencie nie przekazania tego na rzecz firmy może tych poradni nie być )  NFOZ uważa, że będzie kumulacja tych wszystkich ośrodków lecznictwa ( w tym przypadku ) zamkniętego. Wcześniej na podstawie ustawy o świadczeniach medycznych było takie rozporządzenie ministra zdrowia, które zawierało zapisy, że na poziomie powiatu winno być 8 poradni specjalistycznych. Obecnie nie obowiązują takie zapisy, tylko mówi się o zadaniach własnych gminy i wynika to z ustawy samorządowej powiatu. Nie ma żadnych aktów wykonawczych. Ostatnia ustawa nakłada obowiązek na promocje zdrowotne. Jest w opracowaniu przez Ministra Religę krajowa sieć szpitali, gdzie wg jego wypowiedzi prasowych te ograniczenia będą do szpitali do 50 łóżek a nasz szpital ma 88 łóżek. Dlatego też są podejmowane wszelkie działania, by ten szpital działał. W niepublicznych szpitalach droga decyzyjna jest o wiele krótsza niż w przypadku szpitali publicznych..
Opinia wojewody odnośnie projektu tej uchwały jest pozytywna. Rady wydają opinie do projektu uchwały, natomiast uchwałę końcową podejmuje rada powiatu i jest ona przekazywana wojewodzie, który sprawdza te uchwały pod względem merytorycznym. Ostatnio wojewoda uchylił uchwałę, gdyż miał inne podejście do interpretacji przepisów. Jest bardzo dużo nowelizacji przepisów w tym zakresie.

Przewodniczący rady uważał, że bardzo ważny jest zapis w § 3 w proponowanej uchwale rady powiatu, który m.in. mówi „ Osobom korzystającym dotychczas że świadczeń zdrowotnych likwidowanych jednostek organizacyjnych wskazanych w § 1 (są tutaj wymienione dotychczasowe poradnie specjalistyczne i ambulatoria) zostaną zapewnione nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie ul. Poniatowskiego 26 A, który będzie prowadził działalność medyczną na wydzierżawionym od szpitala majątku ruchomym i nieruchomym”.

W uzasadnieniu na powyższy zapis przedstawiciel starostwa wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Firma „INTERMED” w rejestrze zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę zachodniopomorskiego rozszerzyła swoją działalność na teren Gryfina i ma wpisaną ul. Niepodległości 28 czyli tam, gdzie znajduje się przychodnia wraz z poradniami specjalistycznymi. Na podstawie cesji czyli wyrażania woli przez dyrektora szpitala i prezesa firmy, NFOZ przekaże kontrakt do prowadzenia, który będzie realizowany i finansowo rozliczany. Zawarte zapisy w § 3 projektu uchwały wynikają z ustawy o opiece zdrowotnej. Taki zapis wymaga wojewoda, że takie świadczenia w dalszym ciągu będą świadczone i że przejmie to ta firma ( radny Grzywiński uważał, że przekształcenie tego szpitala to jedyne wyjście dla tego szpitala, inaczej bu padł. Czy tak ma to rozumieć ? ). Na dzień dzisiejszy jest to jedyny ratunek tego szpitala czyli rozwiązanie tego problemu. Dochodzi do tego jeszcze ustawa o ratownictwie medycznym, która też zmieni działalność szpitali. Jest to jeszcze projekt ustawy ( a co będzie z długami, zobowiązaniami po przekształceniu szpitala - dalej zapytał radny Grzywiński ). Długów nie ma, natomiast zobowiązania wynoszą 4 miliony zł. Są pozyskane środki z nadpłaty na wierzytelności z ustawy 203, ze sprzedaży majątku, dzierżawy. Jest okres 2 lat na reaktywowanie programu restrukturyzacyjnego i po 2 latach można wystąpić o umorzenie pożyczki, nawet w 100 % w określonych przypadkach.

Po szczegółowym omówieniu w/w projektu uchwały przez przedstawiciela starostwa przewodniczący rady poinformował, że sprawa ta będzie przez radę omawiana w przewidzianym w porządku punkcie 17.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacje i zapytania zgłaszali n/w radni.

Radny Zacharski

 • już po raz trzeci ( zgłaszał w 2004 i 2005 r. ) zgłasza sprawę remontu drogi wojewódzkiej Stare Czarnowo – do m. Glinna. Dalej nie jest ona zrobiona. Wykonano jedynie zwężenie, połatali na małym odcinku drogi dziury i zrobiono ograniczenie. Wg wcześniejsze informacji wójta miała być ta droga już zrobiona, więc pyta, czy w ogóle będzie ona robiona w tym roku?

Radny Smykla

 • ponawia sprawę połatania dziur na drodze powiatowej do Dębiny. Drogowcy wykonali te roboty niedokładnie. Przez miejscowość przejechali tylko lepikiem i  pojechali.
 • należy podciąć gałęzie nad przystaniem w Dębinie( autobus staje na środku drogi). Podobna jest sytuacja w całym Kołbaczu.
 • założyć lampę przy bibliotece w Kołbaczu ( radna Cioch stwierdziła, że miała być  tam zamontowana lampa oświetlająca bibliotekę i drogę do konwersów ).

Radny Mielnicki

 • załatanie dziur na drodze do Dobropola ( przed lasem).Dziury były łatane również  niedokładnie przez drogowców ( Przewodniczący rady wyjaśnił, że wykonują to  pracownicy ze Stargardu czy z Pyrzyc i nie znają terenu. W Kołowie na drodze  dziury znaczył farbą. Postara się nagłośnić to, gdyż potrzeba tutaj jednego  człowieka).
 • czy będzie robiona droga do Osetnego Pola łącząca Dobropole,
 • zobowiązać P.Sicińskiego do wycięcia wystających na drogę gałęzi wierzby, które  zagrażają niebezpieczeństwem dla kierujących pojazdami.
 • na zakręcie drogi na wysokości przedszkola w Kołbaczu znajduje się  niebezpieczne wgłębienie, ciągle stoi tam kałuża wody,
 • wyremontować drogę za kościołem ( nie można tam przejść, tak jest mokro. 
  Należy nawieźć tam jakiegoś materiału a mieszkańcy to rozplantują,
 • założyć oświetlenie uliczne za posesją P. Storczyków.

Radny Chudak

 • przy bibliotece, przy zejściu do piwnicy zrobiono sobie szalet i ulatnia się tam nieprzyjemny fetor. Znajduje się tam również kupa śmieci. Może zrobić tam jakąś barierkę czy ogrodzenie( radny Kałucki uważał, że zamontowanie tam oświetlenia na pewno by w pewien sposób to ograniczył).

Radny Ruszczycki

 • zamontowanie lampy na wysokości cmentarza w Żelisławcu, gdyż zbliża się okres  jesienno-zimowy,
 • wykonanie parkingu przy cmentarzu,
 • znajduje się niebezpieczne drzewo na przy kościele.

Radny Róg

 • zgłasza w imieniu mieszkańców potrzebę założenie dwóch muld na ul. Bogusława  w Kołbaczu. Jest tam duże skupisko małych dzieci a przejeżdżające tam szybko  pojazdy zagrażają ich bezpieczeństwu,
 • pomiędzy 3 a 4 blokiem przy ul.Cystersów znajduje się niebezpieczne drzewo  (wierzba), która zagraża (korzenie podnoszą już chodnik).

Radny Kowalczyk zgłosił trzy interpelacje na piśmie, które dotyczyły:

 • realizacji budowy hali sportowej i „domu konwersów” w Kołbaczu (czy będą  konwersy przejęte przez gminę),
 • gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy ( na jakim jest etapie ),
 • udostępnienia dokumentacji wysypiska śmieci.
  Interpelacje skierowane do wójta zostały przedłożone przewodniczącemu rady.
  Stanowią one załączniki o nr 15, 16, 17 do protokołu.

W dalszej dyskusji zapytał, kto jest właścicielem ul. Anny Jagielonki, prawdopodobnie nie ma jej na planie ( radna Cioch wyjaśniła, że tę sprawę Wójt wcześniej tłumaczył, gmina ten grunt przejęła).

Radny Gorczyca

 • jest niebezpieczna dziura przy wjeździe do m. Żelewo. Są dziury na całej drodze, 
 • w jakim terminie zostanie zakończona modernizacja budynku GOK w St.Czarnowie,
 • z jakich źródeł będą zagwarantowane środki na remont stadionu i budowę hali  sportowej w Kołbaczu,
 • oczyszczenie rowu melioracyjnego od oczyszczalni ( zgłasza już tę sprawę po raz  trzeci).

Radny Kałucki

 • zabezpieczyć oświetlenie w Kołbaczu ( na wysokości przystanku PKS),
 • przejąć na mienie gminy główne ulice w Kołbaczu. Są te ulice zaniedbane, nie są  remontowane ( radny Róg poinformował, że jest mu wiadomo o piśmie wystosowanym do gminy przez Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Płonia w sprawie przejęcia ulic w Kołbaczu).

Z-ca Wójta uważał, że jest właściciel tych ulic, dróg w Kołbaczu, który powinien o nie zadbać.

Przewodniczący radny wyjaśnił, że takie pismo wpłynęło do gminy i miał je odczytać na posiedzeniu komisji, lecz zapomniał. Uważa jednak, że jest o wiele więcej ważniejszych spraw jak np. przejęcie konwersów, mieszkania w Glinnej itp. musi być jakaś kolejność ( radna Małecka uważała, że zabraknie nam budżetu na remont tych ulic w Kołbaczu ). Następnie zapoznał z treścią pisma i poinformował, że do tematu wrócimy na najbliższej komisji.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany w budżecie m.in. stwierdziła – w dniu dzisiejszym radni otrzymali nowe projekty uchwały w sprawie zmiany, gdyż międzyczasie uzyskaliśmy więcej pieniądze niż planowano. Uzyskano większe wpływy z podatku od osób fizycznych. W związku z tym zwiększamy budżet gminy o kwotę 45.000 zł wnikającą ze sprzedaży nieruchomości plus 30.000 z opłat podatku transportowego oraz 3.040 zł - odsetki od lokat na rachunku bankowym., Tym samym zwiększamy budżet o łączną kwotę 78.040 zł. Z tej kwoty proponuje się przeznaczyć na wydatkach – na place zabaw, na przejęcie działki przedszkola, na modernizację GOK, budowę ścieżki - alejki na cmentarzu komunalnym ( chcemy jeszcze przed 01.11.06r. to wykonać), zakup bramy do budynku remizy OSP, wydatki związane z wyjazdami straży,wycinkę drzew.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje rady tj. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rewizyjna, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja oświaty, zdrowia i spraw społecznych pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie gminy.

Dyskusja;

Radny Grzywiński – po tych dzisiejszych zmianach czy starczy nam na modernizację parteru w GOK?

Skarbnik wyjaśniła, że na parter wystarczy środków a nawet powinniśmy w ramach tych środków wejść w połowę I piętra budynku ( wykonać salę konferencyjną).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała nr XXXVII / 270./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi wraz z uzasadnieniem załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty  (dot. działki nr 51/4),

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości – działki nr 51/4 położonej w Glinnej i udzielenie 80% bonifikaty.

Dyskusja;

Radna Cioch proponowała, by przedstawić dla wiadomości sołtysów o jaką tutaj chodzi nieruchomość.

Z-ca Wójta A.Łysik poinformował, że chodzi tutaj o nieruchomość zabudowaną o nr działki 51/4, położoną w Glinnej. Najemcą tej nieruchomości jest P.Sylwia Litwin na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Złożyła wniosek o jej wykup.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty -dot. działki nr 51/4 ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwał nr XXXVII / 271./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty (dot. działki nr 12/1),

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości – działki nr 12/1 położonej w Glinnej i udzielenie 80% bonifikaty.

Dyskusja;

Z-ca Wójta A.Łysik poinformował, że chodzi tutaj o nieruchomość zabudowaną o nr działki 12/1, położona w Glinnej. Najemcą tej nieruchomości jest Panowie Marek i  Czesław Kamińscy na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Złożyli wniosek o jej wykup.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Glinna najemcy oraz udzielenia bonifikaty -dot. działki nr 12/1( projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała nr XXXVII / 272./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości  Glinna najemcom( dot. działek o numerach: 288/6, 288/4 oraz 288/8,288/9,288/10, 288/11, 288/15, 288/23 ),

Stanowiska komisji;

Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Glinna najemcom.

Dyskusja;

Radny Kowalczyk zapytał, co będzie z mieszkaniem niezamieszkałym w Glinnej?

Przewodniczący rady wyjaśnił, że ten zapis został z projektu uchwały wykreślony na wspólnym posiedzeniu komisji( pomyłkowo został ten lokal wpisany do projektu). To mieszkanie na pewno będzie sprzedane w przetargu. Przypomniał, że przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom stosuje się zapisy uchwały Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, gdzie mówi się o zastosowaniu 80% bonifikaty w przypadku jednorazowej wpłaty.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Glinna najemcom - działek o numerach: 288/6, 288/4 oraz 288/8,288/9,288/10, 288/11, 288/15, 288/23 ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała nr XXXVII / 273./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie  gminy nieruchomości mieszkaniowych w miejscowości Kołbacz i  Nieznań ( dot. dz. nr 9/10, 43/122, 9/2, 9/6, 43/15, 43/123,42/2, 42/8,  42/3,42/9 ),

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje rady wyrażały zgodę na nieodpłatne przejęcie na mienie gminy nieruchomości mieszkaniowych w miejscowości Kołbacz i Nieznań o numerach działek j/w.

Dyskusja- brak

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na mienie gminy nieruchomości mieszkaniowych w miejscowości Kołbacz i Nieznań - działek o numerach: 9/10, 43/122, 9/2, 9/6, 43/15, 43/123,42/2, 42/8, 42/3,42/9 ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwała nr XXXVII / 274./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze  bezprzetargowej nieruchomości w Kołbaczu ( dot. dz. nr 43/128),

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje rady wyrażały zgodę na nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Kołbaczu – dot. nr 43/128( zabudowanej budynkiem przedszkola).

Dyskusja- brak

Z uwagi na brak dalszych dyskusji przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości w Kołbaczu -dot. dz. nr 43/128 ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie
Jest to uchwał nr XXXVII / 275./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 153 stanowiącej własność  Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 158/3 będącą własnością osoby  fizycznej,

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały zamianę działki nr 153 na działkę nr 158/3.

Dyskusja;

Radny Kowalczyk wnioskował, żeby z-ca wójta wyjaśnił o co chodzi w tym projekcie uchwały, bo on nie wie o co tutaj chodzi.

Przewodniczący rady prosił radnego, by zapoznał się z uzasadnieniem do uchwały i wówczas zadał pytanie. Tam wszystko jest szczegółowo wyjaśnione, są nazwiska.
Następnie odczytał treść uzasadnienia, w którym mówi się m.in.- że właścicielem działki nr 153 o pw.14.000 m2 jest Gmina Stare Czarnowo, natomiast właścicielem działki nr 158/3 o pow.14.187 m2 są J. i Zb. Skrzypa. Obie nieruchomości znajdują się w obrębie ewidencyjnym Binowa. W 2002 r. Państwo Skrzypa nabyli aktem notarialnym od gminy działkę nr 153, gdzie wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie a następnie utrzymana wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie została umowa unieważniona z powodu błędnie przeprowadzonej procedury przetargowe. W związku z powyższym dotychczasowy nabywca żąda zwrotu kosztów związanych z nabyciem nieruchomości oraz poniesionych nakładów i utraconych korzyści. Dlatego też w celu polubownego załatwienia sporu ( mając na uwadze oświadczenie P.Skrzypy o rezygnacji z roszczeń) proponuje się dokonanie zamiany w/w nieruchomości.
Dalej przewodniczący rady poinformował, że doskonale znają tę sprawę radni: Róg i Mielnicki także P.Hoduń, którzy pracowali w poprzedniej kadencji rady. Obie działki znajdują się po obu stronach posesji P.Skrzypy ( jedna z jednej strony a druga z drugiej strony). Wcześniej miało być na działce nr 153 boisko sportowe( jest taki zapis), lecz nigdy tego boiska nie było. Działka ta została sprzedana w przetargi i był tam m.in. zapis, że P.Skrzypa zaproponował w ostatnim punkcie swojej oferty, że daje 5% więcej od kwoty drugiego oferenta. Ofertę wybrano. Sąd uznał, że nie może być takiego zapisu i unieważnił akt notarialny. Trwało to ok. 3 lat a międzyczasie poczyniono tam inwestycje. Z wyliczeń dotychczasowego właściciela i wychodziło, że gmina musiałaby wypłacić mu ok. 40.000 zł. Na organizowanych wcześniej zebraniach P.Skrzypa oferował wykonanie na własny koszt boiska na innej działce, z drugiej strony ( miał przygotować teren, posiać trawę, podłączyć media elektryczne do swojej skrzynki energetycznej, miał udzielić zgodę na podłączenie do przydomowej oczyszczalni). Wszystko jest prawie aktualne i uważa, że ta zamiana działek jest korzystna dla gminy i dla mieszkańców. Dodatkowo zyskuje się przy tym 150m2. Jeśli kiedyś miejscowość Binowa podejmie taką decyzję, to będzie budowane tam boisko, natomiast na dzisiaj nie ma takiej potrzeby, gdyż mamy wstępna umowę ustną na korzystanie z boiska przy Domu Dziecka.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 153 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 158/3 będącą własnością osoby fizycznej ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
- wstrzymał się 1 radny
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXXVII / 276./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „   Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i  organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy  materialnej o charakterze edukacyjnym.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienia do realizacji powyższego programu.

Dyskusja;

Przewodniczący rady zapoznał z załącznikiem do uchwały, w którym mówi się m.in. o terminie realizacji i zakończeniu programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Czarnowo w 2006 r., zasięgu zadania, formie pomocy, wydatkach kwalifikowanych do pomocy stypendialnej a także o celu programu i trybie przyznawania pomocy.

Z uwagi na brak dyskusji w tej sprawie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „ Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXVII / 277./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie współpracy w ramach polsko - niemieckiego  projektu Geopark „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”.

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu Geopark „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”.

Dyskusja;

Przewodniczący rady zapoznał z treścią porozumienia o współpracy a następnie odczytał projekt uchwały w sprawie współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu Geopark „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 34 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 13 radnych.
- wstrzymał się 1 radny.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXXVII / 278./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Ad. 17 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały  dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na  ograniczeniu jego działalności

Stanowiska komisji;
Wszystkie cztery komisje ( po szczegółowym omówieniu tej sprawy przez przedstawiciela starostwa ) pozytywnie zaopiniowały projektu uchwały dotyczący przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności

Dyskusja;

Przewodniczący rady poinformował, że pozytywnie zaopiniowały tę sprawę rady gmin; w Moryniu, Chojnie, Widuchowej a następnie z uwagi na brak dyskusji w tym temacie odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 36 do protokołu) i uchwała została przegłosowana i tak:
- za podjęciem tej uchwały głosowało 11 radnych.
- wstrzymało się 3 radnych.
Uchwała została podjęta.
Jest to uchwała nr XXXVII / 279./ 06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 września 2006 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Ad. 18 Informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu do roku  szkolnego 2006/07,

Informacja ta była przedstawiana na sesji ( na prośbę dyrektora szkoły ) zaraz po omówieniu projektu uchwały przez przedstawiciela starostwa dotyczącego przekształcenia SP. ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Informację przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu G.Łogin m.in. stwierdziła; w swojej informacji zawarła sprawy dot. przygotowania bazy szkoły i przedszkola, przygotowania kadry pedagogicznej nauczycieli pracujących, sprawy organizacyjne i ofert zajęć. Baza szkoły w okresie wakacji była przygotowywana pod kątem bezpieczeństwa oraz estetyki. Wykonywano różnego rodzaju prace remontowe zarówno przez konserwatora szkolnego jak i firmy budowlane.
m.in. wykonano w budynku szkoły: remont toalet chłopców gimnazjum, naprawę podestu głównego wejścia do budynku, wyminę podszycia dachu nad wejściem, wymianę lamp oświetleniowych, również były naprawy urządzeń sanitarnych, drzwi ( klamki, zamki ), wymalowano szatnie toalety itp. Były wykonywane prace remontowe w budynku przedszkola jak: malowanie pomieszczeń ( korytarza, kuchni z zapleczem, toalet). Prace remontowe zostały zakończone w terminie, także rozpoczęcie roku szkolnego, w którym to uczestniczyli Z-ca Wójta A.Łysik i Skarbnik Gminy A.Baran nastąpiło bez żadnych przeszkód,  Od 1 września 2006 r. łącznie w Zespole Szkół w Kołbaczu będzie zatrudnionych 33 nauczycieli ( w tym: 8 dyplomowanych, 19 mianowanych, 1 stażysta),12 pracowników administracji i obsługi. Nauczyciele ciągle się dokształcają uzyskując także kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów. Od nowego roku szkolnego zostało zatrudnionych dwóch nowych nauczycieli tj; wychowawca świetlicy i wychowawca przedszkola. 
Łącznie do szkoły będzie uczęszczać 429 dzieci i młodzieży z obwodu Gminy Stare Czarnowo oraz kilkorga dzieci z Gminy Kobylanka ( w tym: 3-5 latków 22 dzieci, zerówka 34, szkoła podstawowa 234 uczniów, gimnazjum 140).
Uczniowie dojeżdżający mają zapewniony dojazd oraz opiekę w świetlicy szkolnej. Mogą także korzystać z obiadów w stołówce szkolnej. Jest opracowany plan lekcji i plan dowożenia, który jest przekazany do informacji uczniów,rodziców i nauczycieli.
Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską dla wszystkich uczniów. Uczniowie mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach pozalekcyjnych, gdzie mają zapewnioną pomoc w zakresie opieki pedagoga, logopedy, w zajęciach korekcyjno -kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych itp. Działają koła przedmiotowe zainteresowań jak: informatyczne, plastyczne, biologiczne, ekologiczne, historyczne, chór, „żywego słowa”, SKS.
Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna z kącikiem czytelniczym.

W dyskusji:

Radny Chudak zapytał, czy Dyrektor szkoły podejmuje jakieś kroki w zakresie przedłużenia czasu pracy przedszkola dla dzieci 3-5 latków do godziny 1500 czy 1600 (obecnie jest do godz. 1300 i trudno jest dziecko odebrać skoro dany rodzic pracuje do 1500). Uważał, że na pewno więcej dzieci byłoby zapisanych, gdyby był wydłużony czas opieki nad tymi dziećmi. Jest mu wiadomo, że było dużo chętnych rodziców do zapisu dziecka do przedszkola.

W odpowiedzi P.Łogin wyjaśniła, że były podane informacje odnośnie zapisu dzieci do przedszkola. Przed rozpoczęciem wakacji było ok. 12 osób chętnych do zapisu dziecka w grupie 3-5 latków. Wówczas poinformowano te osoby, żeby się zadeklarowały czy chcą by przedszkole było przedłużone. Zadeklarowało się wówczas jedynie 2 osoby. Nie mogło być takiej sytuacji, by dla dwójki dzieci przedłużać godziny w przedszkolu. Wiąże się to z dodatkowymi godzinami pracy nauczyciela, dodatkowymi środkami finansowymi itp. Dopiero w ostatnich dniach wakacji ta lista została zwiększona o następne dzieci i jeśli będą dalsze deklaracje rodziców na przedłużenie pracy przedszkola, wówczas będzie mogła wyjść z taką propozycją do organu prowadzącego, gdyż nie są to w pełni jej kompetencje. Jest już zatwierdzony projekt organizacyjny, będzie pertraktować i szukać środków. Sama nie może w tej sprawie podjąć decyzji. Jest sprawa otwarta. Nikomu nie dawała gwarancji wcześniej, że jeżeli ktoś zapisze dziecko, to będzie wydłużony okres, rodzice mieli się dowiadywać. Na pewno zorganizuje spotkanie w ciągu dwóch pierwszych tygodni w tej sprawie a może szybciej i zaprasza do udziału osoby zainteresowane (radny Chudak wnioskował, żeby w okresie wakacji również dzieci chodziły do przedszkole). Dalej P.Łogin stwierdziła, że jest tylko wykonawcą takich decyzji. Projekt organizacyjny jest robiony na rok szkolny, natomiast budżet jest robiony na rok kalendarzowy. Także pewne sprawy należałoby przewidzieć, wyprzedzić (radna Cioch uważała, że jeśli taka szansa by nastąpiła, wówczas więcej dzieci byłoby zapisanych. Podobnie jak jest np. z wprowadzonym nowym kursem autobusu – początkowo jest mało osób a później więcej). Nawet rozważała taką propozycję, przygotowując plan finansowy do budżetu, żeby przewidzieć więcej godzin na przedszkole, wyjść z finansami naprzeciw. Nie ma złej woli w tej sprawie, tylko musi to wszystko uzgodnić z organem prowadzącym (radny Grzywiński zapytał, ile kosztuje godzina pracy nauczyciela w przedszkolu).Średnio kosztuje w granicach 14 zł – to już są nadgodziny. Należałoby zrobić symulację kosztów. Podobna sytuacja jest z deklaracjami dzieci dojeżdżających do kół zainteresowań, pozalekcyjnych czy na basen. Często autobus szkolny wiózł po 2 dzieci.  Szczegółowa informacja z przygotowania Zespołu Szkół w Kołbaczu stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Ad. 19 Zapytania sołtysów.

Zapytania zgłaszali n/w sołtysi:

Sołtys Sołectwa Żelisławiec – D.Karbowska;

 • o podcięcie gałęzi na cmentarzu w Żelisławcu

Sołtys Sołectwa Glinna – B.Zaremba;

 • czy jest już coś wiadomo na temat świetlicy,
 • zwrócenie uwagi firmie wywożącej śmieci na przystanku, by wywozili wszystkie  śmieci (a nie pozostawiają leżące obok butelki).

Sołtys Sołectwa Nieznań ;

 • kiedy otrzymają kosz na śmieci,
 • wykosić trawę,
 • pomóc im w załatwieniu sprawa wycięcie topoli ( otrzymała wniosek z mapką , na  której oznaczyła miejsce topoli i do dnia dzisiejszego nie ma odzewu).
  (Przewodniczący rady poinformował, że to będzie zrobione razem z akcją wycinki drzew na cmentarzu).

Sołtys Sołectwa Stare Czarnowo – M.Baryła;

 • jest zapchana kanalizacja na ul. Słonecznej i zalane zostały piwnice  (prawdopodobnie ktoś wbił tam kołek). W rozmowie z kierownikiem firmą, która  wykonywała tam prace stwierdzono, że rosnące tam topola wrosną się niedługo w  te studzienki i powtórzy się sytuacja. Te drzewa rosną na polu P.Piskorza ( Wójt nie  może mu nakazać wycięcie tych topoli - wyjaśnił przewodniczący rady). Osobiście uważa, że został tam wyrwany słupek graniczny i obecnie nie ma już  dwóch słupków (radny Grzywiński uważał, że jest to na pewno w pasie drogowym).
 • zamontować lamę oświetleniowa przy cmentarzu( jest tam ładny parking, lecz  bardzo ciemno).

Sołtys Sołectwa Kartno – W.Golec;

 • dokończeniu remontu muru kościelnego,
 • dziury na zakręcie drogi nadal nie są załatane, natomiast pomalowano pasy.

Ad. 20 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz  sołtysów.

Na niektóre zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów odpowiedzi udzielił Z-ca Wójta A.Łysik i tak;.

 • droga St.Czarnowo - Glinna ( zgłaszał radny Zacharski );
  Ta droga będzie robiona jeszcze w tym roku, już są częściowo prace rozpoczęte.
 • muldy ( zgłaszał radny Róg);
  Sprawa ta będzie rozeznana.
 • kosz na śmieci, koszenie ( zgłaszała sołtys Jaskólska);
  Sprawa kosza zostanie przekazana w dniu jutrzejszym pracownikowi ds. ochrony środowiska i będzie załatwiona. Natomiast w sprawie koszenia trawy, czekał na telefon od sołtysa( P.Jaskólska stwierdziła, że nie chce kosiarki elektrycznej)
 • wywóz śmieci (zgłaszała sołtys Zaremba);
  Zwrócimy uwagę na te sprawy firmie, która wywozi tam śmieci.
 • wycinka gałęzi ( zgłaszał radny Smykla, sołtys Karbowska);
  Wszystkie wystające, zagrażające gałęzie będą wycinane na terenie gminy, również na wszystkich cmentarzach.
 • zapchana kanalizacja ( zgłaszała sołtys Baryła);
  Należałoby sprawdzić jak ta sprawa wygląda w terenie,
 • śmieci, fetor i oświetlenie przy bibliotece i na przystanku ( zgłaszali radni: Chudak, Smykla, Kałucki);
  Zostanie sprawa śmieci, ulatniającego fetoru sprawdzona w terenie przez odpowiedzialnego pracownika. Myśli, że oświetlenie przy bibliotece należy jak najszybciej zamontować, natomiast przystanku zostanie ono zabezpieczone (zrobione),
 • modernizacja GOK ( zgłaszał radny Gorczyca);
  W tym roku ma być zrobiony parter i częściowo aż do I pietra. Następne dofinansowanie jest na salę konferencyjną z pełnym wyposażeniem plus balustrada i schody. Kwota dofinansowania wynosi 190.000, natomiast koszt całej inwestycji wyniesie 240.000 zł.
 • remonty dróg na terenie gminy,
  Jeśli chodzi o nasze drogi gminne, to są one remontowane sukcesywnie, natomiast inne to już sprawa zarządów dróg powiatowych, wojewódzkich. Są tam te sprawy do drogowców ciągle zgłaszane, monitowane.

Ad. 21 Wolne wnioski.

Wnioski składali n/w radni, sołtysi;

Radny Chudak;

 • jest bardzo brudno przy drodze na ul. Warcisława w Kołbaczu ( pobocza są  zarośnięte, jest nieporządek). Należy podjąć w tym zakresie działania,
 • przy ul.Cystersów 4c rośnie niebezpieczna topola ( już podchodzi pod chodnik).

Radny Kałucki;

 • przyciąć żywopłot na wysokości wyjazdu z centrum Kołbacza na drogę wojewódzką ( jest brak widoczności dla kierujących pojazdami),

Radny Mielnicki;

 • rozwiązać jak najszybciej sprawę ogrzewania na świetlicy w Dobropolu,
 • rozważyć sytuację dzieci, które nie mają konkretnego zajęcia.

Z-ca Wójta wyjaśnił, że jest w przygotowaniu projektowany kosztorys ogrzewania do świetlicy. Gmina otrzymała już dofinansowanie na remont świetlicy w Starym Czarnowie. Czekamy na akceptację wojewody. Wykonywać to będzie wykonawca, który wygrał przetarg na GOK.

Radny Zacharski;

 • co jest ze świetlicą w Glinnej. Nie było odpowiedzi na to zapytanie p.sołtys. Tę sprawę zgłaszają wspólnie już od ok. 4 lat i nadal tej świetlicy nie ma a w tej miejscowości jest bardzo dużo dzieci i młodzieży ( przewodniczący rady wyjaśnił, że na wolne wnioski będą odpowiedzi na następnej sesji).

Radny Róg;

 • czy coś będzie robione w zakresie wykupu mieszkań w Kołbaczu. Są osoby, które  nie mają wykupionych swoich mieszkań a chcą je kupić. Wnioskuje o przejęcie tych  mieszkań, podobnie jak to było w Glinnej. Jest w tym zakresie ustawa podpisana  przez Prezydenta Kwaśniewskiego.

Radna Cioch przypomniała, że wójt obiecał rozmawiać w sprawie wykupu mieszań w Kołbaczu, Dębinie z Dyrektorem Malinowskim.

Radny Grzywiński uważał, że w Glinnej była inna sytuacja, gdyż przejęliśmy kotłownię i mieszkania.

 • zgłosił potrzebę przecięcia lipy znajdującej się naprzeciwko Banku Spółdzielczego w St.Czarnowie. Rośnie ona w samym przejściu.

Sołtys St.Czarnowa zgłosiła, że przy wyjeździe z ul. Floriana ( od strony P.Zielonki)  również po lewej stronie rośnie lipa zasłaniająca widoczność.  Należałoby ją przeciąć.

Ad. 22 Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na wyczerpania porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1530.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-10-2006 19:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-10-2006 19:23