Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXIV/06 z XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 27 marca 2006 r. w sali Urzędu Gminy


Protokół Nr  XXXIV
 z XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 27 marca 2006 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1300– 1600

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1300 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, pracowników urzędu gminy tj. wójta gminy, jego z-cę, skarbnika gminy oraz pozostałe osoby.
Stwierdził / na podstawie listy obecności/, że jest quorum – obecnych było 15 radnych - na stan radnych 15. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.

Następnie zapoznał z porządkiem obrad sesji (radni otrzymali ten porządek wraz z zawiadomieniem);

 1. Otwarcie XXXIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj. z dnia 06 i 21 lutego 2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości położonej w miejscowości Żelisławiec,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za 2005r.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2005 r.
 15. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji w II półrocze 2005r. / w tym wykonanie budżetu za 2005 r./,
 16. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy w II pół. 2005r. / w tym wykonanie budżetu za 2005 r. /,
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Do ustalonego porządku nie wniesiono żadnych zmian.

Ad. 2 Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj. z dnia 6 i 21 lutego 2006 r.
Do protokołów; tj. z dnia 6 i 21 lutego 2006 r. ( dostarczone radnym do zapoznania przed dniem sesji ) nie wniesiono żadnych uwag.
- za ich przyjęciem głosowało 15 radnych.
Protokoły został przyjęty jednogłośnie i stanowią załączniki nr 3 i 4 do protokołu z dnia 27.03.2006 r.

Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
Sprawozdanie z działalności w okresie między sesyjnym przedstawił Wójt Gminy Marek Woś - stwierdził m.in.

 • nasza gmina otrzymała spośród 424 gmin w dniu 4 marca 2006r. w Warszawie certyfikat – za udział w akcji pn. „Przejrzysta Polska” w 2005 r. Duży wkład włożył Z-ca A. Łysik. m.in. zostały tam opracowane zasady dot. kodeksu etyki pracownika samorządowego, w jaki sposób załatwiać sprawy w urzędzie (są wyłożone do wykorzystania przez osoby zainteresowane w gablotach różne druki), jest uruchomiona w Internecie strona dot. obiegu dokumentów w urzędzie (jakie pismo wpłynęło, do kogo skierowano, kiedy była udzielona odpowiedź itp. Ma być to wprowadzone od przyszłego roku), jest punkt informacyjny w sekretariacie, pracownicy w urzędzie posiadają identyfikatory, jest kodeks etyki pracownika samorządowego, jest opracowany regulamin kontroli wewnętrznej, procedura zatrudniania pracowników, regulamin spotkań, jest zamontowana tablica informacyjna przed budynkiem urzędu, itp. Na pewno to usprawni działanie urzędu i w pewnym sensie ograniczy to korupcje. Ma być wprowadzona druga edycja tej akcji.
 • od 6 marca 2006r. jest prowadzona w urzędzie planowana kontrola kompleksowa przez 2 osoby z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Dot. ona gospodarki finansowej 2005 r. i ma trwać 3 miesiące.
 • wpłynęła skarga od P.Nowak (do Wojewody) odnośnie nie umorzenia jej zaległych podatków od lat przez Wójta Gminy Stare Czarnowo. Uważała, że to powinna być formalność. Nie ma podstaw do umorzenia. Są podania o umorzenia podatków, szczegółowo się to rozpatruje poprzez zasięganie opinio w OPS i jeśli jest taka możliwość i potrzeba to się umarza.
 • odbyły się zebrania z mieszkańcami gminy w poszczególnych sołectwach. Procentowo największy udział mieszkańców w zebraniu był w Nieznaniu. Zgłaszano różne sprawy dot. naszej gminy a w tym również sprzedaż nieruchomości, gruntów ZWiK dla Miasta Szczecina.
 • odbyły się również zebrania sprawozdawczo – wyborcze OSP tj. w Żelisławcu, St.Czarnowie, Żelewie i Binowie. Zostały wybrane zarządy w tych jednostkach.
 • podpisał akt notarialny dot. działki w Binowie (jest na to uchwała rady).
 • są już podpisane następne akty notarialne na przejęcie przez gminę dwóch bloków w Glinnej ( pozostał do przejęcia 1 blok ). Jest możliwość prowadzenia dalszej transakcji z Instytutem w Kołbaczu odnośnie wykupu terenów, nieruchomości wspominał o tym na wspólnym posiedzeniu komisji); m.in. w St.Czarnowie - grunty przylegające do miejsca, proponowanego wcześniej wysypiska śmieci na tzw. park technologiczny ; w Kołbaczu ok.14 ha – teren od torów kolejowych w kierunku Śmierdnicy i Płoni pod budownictwo jednorodzinne; w Żelewie - teren od oczyszczalni oraz w kierunku Płoni ( ok.15 ha) z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe; w Będgoszczy - teren od „bawoła” w kierunku Komorówki ( będzie tam ok.39 ha pastwiska) na budownictwo rekreacyjne oraz tereny w Dębinie. Będzie chciał wystąpić z wnioskiem o przejęcie tych gruntów i jeśli będzie zgoda Instytutu i rady, to kupimy je w drodze przetargu.
 • jest potwierdzenie z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie na dofinansowanie drogi St. Czarnowo - Dębina( jest podpisana umowa).
 • jest również potwierdzenie na dofinansowanie remontu świetlicy w Starym Czarnowie.
 • jest po rozmowach i ustaleniach z Urzędem Marszałkowskim odnośnie modernizacji boiska i dofinansowanie i umieszczenie nas w kontrakcie wojewódzkim na rozbudowę bazy sportowo – rekreacyjnej a w szczególności sali gimnastycznej w Kołbaczu. Rada Gminy na ostatniej sesji uchwaliła zmiany w budżecie gminy - z przeznaczeniem środków na częściową modernizację stadionu oraz rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej. Ogłoszony będzie przetarg. Zostanie trochę przeprojektowana koncepcja sali gimnastycznej (zmniejszy się koszt budowy sali ) z uwagi na zmodernizowanie małej świetlicy w Kołbaczu w „Domu Konwersów” – po jego przejęciu przez gminę. Jest tam zaplecze, które będzie mogło pełnić funkcję świetlicy na działalność kulturalną dla mieszkańców, natomiast sala gimnastyczna będzie pełniła tylko sportowe funkcje bez wcześniej projektowanego zaplecza ( wówczas nie było wiadomo jeszcze o przejęciu Domu Konwersów).
 • od minionego czwartku jesteśmy w elektronicznym systemie obsługi urzędu tj. elektroniczny obieg dokumentów, które wpływają do urzędu i wychodzą z urzędu (będzie wiadomo na jakie stanowisko zostało pismo skierowane, w jakim terminie sprawę załatwiono itp.). Została również zmieniona nasza strona internetowa.
 • zostali przeszkoleni odpowiedzialne osoby ( w tym sołtysi) na temat „ptasiej grypy”. W urzędzie odpowiedzialnym za te sprawy jest z-ca wójta.
 • jesteśmy na etapie odwołania odnośnie naszego wniosku (wniosek skierowano do Instytutu Nauk Nawożenia do Puław, który dot. włączenia naszej gminy w całości do obszaru niekorzystnych warunków zagospodarowania). Otrzymaliśmy decyzję negatywną.
 • odbyła się wizyta przedstawicieli Niemiec i z naszej strony z udziałem Ministra p.Przewoźnika w związku z planowanym otwarciem cmentarza wojennego na dzień 15.07.2006r.).
 • uczestniczył w konwencie wójtów i burmistrzów, gdzie m.in. była mowa na temat; planów zagospodarowania, tzw. „trzynastek” itp. Uczestniczyli tam m.in. marszałek, wojewoda itd. Materiały z tego spotkania mają być przesłane.
 • odbyło się w urzędzie szkolenie z zakresu zapobiegania korupcji, przeprowadzone przez przedstawicieli Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.

Ad.4 Informacja o stanie finansowym gminy.

Informację z przebiegu wykonania budżetu gminy na dzień 28 lutego 2006 r.
przedstawiła Skarbnik Gminy Agata Baran m.in. stwierdziła, że zgodnie z uchwałą Nr XXXI /236/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 21.12.2005 r. budżet gminy na rok 2006 przedstawia się następująco:

Po stronie dochodów - 7.035.248 zł
Po stronie wydatków - 7.855.248 zł

Do dnia 28.02.2006r. rada gminy wprowadziła zmiany w planie budżetu (1 uchwałą ) i wójt ( 2 zarządzeniami).

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 28.02.06r. przedstawia się w załącznikach do sprawozdania nr 1 i 2.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 820.000 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 460.000 zł oraz nadwyżki środków finansowych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 360.000 zł.
Dochody budżetowe w okresie do końca lutego br. zostały zrealizowane w 19,19 % tj. do kasy wpłynęło 1.350.408 zł.
Najwięcej dochodów gmina uzyskała z subwencji z budżetu państwa – 41,17 %,
wpływy z podatków i opłat lokalnych – 27,35 %.
Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleceń – 18,85 % dochodów ogółem.
Wydatki zamknęły się w kwocie 1.052.590 zł. – stanowi 13,40 % planu ogółem.
Najwięcej pieniędzy gmina przeznaczyła na oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną sport – 38,48 %, na administrację publiczną – 23,46 %, na opiekę społeczną 19,48% ogółu wydatków.
Różnica między otrzymanymi do końca lutego br. dochodami a wykonanymi wydatkami stanowi kwotę 297.814 zł. Jest to nadwyżka budżetu przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu.
Na dzień 28.02.2006 r. gmina nie posiada żadnych zobowiązań kredytowych,
wskaźnik zadłużenia wyniósł w końcu stycznia 0,00 %.
Na rachunku bankowym jest kwota 508.430,93 zł.
Są założone dwie lokaty terminowe w Banku BS Chojna O / Stare Czarnowo na łączną kwotę 800.000 zł.
Szczegółowa informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo na dzień 28.02.2006 r. stanowi załącznik nr 5 do protokołu z dnia 27.03.2006 r.

Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Gorczyca poruszył sprawy dot. Żelewa tj;

 • dokonanie przeglądu hydrantów oraz naprawę uszkodzonych, tak jak to było zrobione 2 lata temu.
 • załatanie dziur znajdujących się na odcinku drogi od skrzyżowania Rekowo w kierunku Żelewa i przez miejscowość.

Radny Smykla poruszył sprawy dot. Dębiny tj;

 • są dewastowane bloki przejęte przez gminę i należy temu zapobiec,
 • plac zabaw jest za duży przy świetlicy,
 • wyremontować drogę Kołbacz -Dębina,
 • wstawić drzwi do świetlicy.

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.

Skarbnik Gminy A.Baran omówiła proponowane zmiany w budżecie na 2006 r. które zwiększają dochody i wydatki o kwotę 26.069 zł. m.in. stwierdziła, że odsetki w kwocie 5.068 zł od środków zgromadzonych na koncie lokat oraz kwota 10.815 zł wynikająca ze zwiększenia planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych proponuje się przeznaczyć na remont świetlicy w Dobropolu ( w tym: na remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwi wejściowych). Natomiast kwota 7.886 zł wynikająca z obliczeń wartości części oświatowej subwencji ogólnej na 2006r. przeznaczona ma być na rozbudowę placów zabaw dla dzieci. Również wprowadza się kwotę 2.300 zł , która wynika z aneksu do umowy zawartej pomiędzy Starostą Powiatu Gryfińskiego a Wójtem Gminy St. Czarnowo.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady tj. komisja rewizyjna, komisja budżetu i rozwoju gospodarczego, komisja rolnictwa, rzemiosła i ochrony środowiska oraz komisja zdrowia, oświaty i spraw społecznych pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany w budżecie gminy na 2006r.

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r. wraz z uzasadnieniem ( projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXIV / 247/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.03.2006r.
w sprawie j./w i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie,

Wójt Gminy M.Woś omówił proponowaną uchwałę dot. działki nr 571/3 o pow. 400 m?. m.in. przedstawił położenie działki – znajduje się przy budynku SKR oraz przy posesji P.Czarniewskiej. Jest to własność gminy a w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w studium uwarunkowań stanowi to teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością uzupełnienia tym samym typem zabudowy. Jest tam możliwa lokalizacja usług nieuciążliwych w połączeniu z zabudową mieszkaniową. Z uwagi na to, że działka ta charakteryzuje się nie typowym kształtem (jest długa i wąska o szerokości 2 m.), mająca dostęp do drogi publicznej zasadnym jest zbycie jej w drodze bezprzetargowej na poszerzenie przyległej nieruchomości - działki o numerze 571/1.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowaną sprzedaż dz. nr 571/3 położonej w St.Czarnowie.

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie,( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 8 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXIV / 248/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.03.2006r.
w sprawie j./w i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości położonej w miejscowości Żelisławiec,

Wójt Gminy M. Woś omówił położenie działki nr 322/20 o pow.252 m2, położonej w Żelisławcu ( przy Wiskordzie), Którą proponuje wykupić od właściciela prywatnego na poszerzenie nieruchomości gminnej oznaczonej numerem 322/15 o pow.1781 m?.
Gminna działka (jako samodzielna działka) nie stwarza możliwości prawidłowego użytkowania oraz nie ma dostępu do drogi publicznej. Przyłączenie działki nr 322/20 ( właściciel wyraża chęć sprzedaży gminie) do działki gminnej nr 322/15 zwiększy jej walory użytkowe i umożliwi podział jej na trzy działki rekreacyjne po 700 m ? z dostępem do drogi gminnej. Będzie można w przyszłości te działki sprzedać.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany wykup działki o nr 322/20 położonej w Żelisławcu na poszerzenie działki gminnej.

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości położonej w Żelisławcu ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 10 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXIV / 249/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.03.2006r.
w sprawie j./w i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo,

Przewodniczący rady odczytał szczegółowe uzasadnienie do uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo.
Zmiana dot. sposobu zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów, działek nr; 11/1, 11/5, 24/1 i części dz. nr 64 ( inicjowana poprzez złożenie wniosków przez inwestorów władających). W przypadku nieruchomości składającej się z dwóch działek o nr 11/1 i 11/5 - zapisy zawarte w obowiązującym planie uniemożliwiają zrealizowanie planowanej przez nowego właściciela inwestycji sprowadzającej się do realizacji zabudowy mieszkaniowej w miejscu istniejącej nienadającej ze względów technicznych do dalszego użytkowania.
W przypadku dz. nr 24/1 - zmiana na funkcję mieszkalną (wcześniej nie było takiego zamierzenia a jest ono również zgodny z polityką zagospodarowania przestrzennego zawartą w studium).
W przypadku dz. nr 64 - przeznaczonej obecnie pod funkcję usługową, chodzi o poszerzenie możliwości zagospodarowania i wydzielenie części terenu pod zabudowę mieszkalną.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja – brak
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 12 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXIV / 250/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.03.2006r.
w sprawie j./w i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo,

Przewodniczący rady odczytał szczegółowe uzasadnienie do uchwały w uchwałę w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo. Zmiana dot. wykonania własnego ujęcia wody podziemnej, zbiornika retencyjnego oraz koniecznych przyłączy. Obecnie jedynym źródłem zaopatrzenia pola golfowego w wodę do nawodnień części pola, wymagających szczególnej pielęgnacji, jest wykonane ujęcie wód powierzchniowych z jeziora Kizika (Piasecznik Wielki). Woda powierzchniowa doprowadzana jest przewodem ze studzienki czerpalnej do pompowni, a następnie wtłaczana do przewodu magistralnego zasilającego system rurociągów nawadniających wyposażonych w zraszacze. Poziom wody jeziora Kizika, ze względu na wiele lat suchych, obniżył się, w związku z czym dalszy pobór wody do nawodnień z jeziora jest niemożliwy, z uwagi na zagrożenie jego biologicznego funkcjonowania.
Pobór wody z wodociągu grupowego bazującego na ujęciu wody w Binowie jest niemożliwy ze względu na wydajność ujęcia i zagrożenie brakiem wody do celów bytowych mieszkańców Binowa. Rozwiązaniem niezbędnym dla funkcjonowania pola golfowego, będącego inwestycją ekonomicznie i społecznie ważną oraz niewątpliwą atrakcją gminy Stare Czarnowo, jest wykonanie własnego ujęcia wody podziemnej, zbiornika retencyjnego oraz koniecznych przyłączy. Zakres projektowanej zmiany planu nie powoduje zmiany dotychczasowego przeznaczenia terenu na cele pola golfowego i jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Dyskusja

Radna Małecka prosiła o dokładne wyjaśnienie tej zmiany, gdyż nie bardzo rozumie o co tutaj chodzi.
Przewodniczący rady wyjaśnił, że pole golfowe chce wybudować studnie głębinowa na swoim terenie. Mają zakaz czerpania wody z jeziora, gdyż się obniżyła woda (Wójt dodał, że również nie mogą brać wody z naszego wodociągu i dlatego muszą wybudować własną studnię głębinową, która nie będzie miała wpływu na wodę powierzchniową. To już byłby ostatni etap budowy. Przypomniał, że na naszym ujęciu był zakręcony korek z uwagi na duży ubytek wody i dlatego zabrakło wody). Dalej przewodniczący rady wyjaśnił, że wcześniejsza propozycja ciągnięcia wody z jeziora w Binowie nie została pozytywnie zaopiniowana przez parki krajobrazowe. Poprzez tę inwestycje wzrośnie podatek od pola golfowego, gdyż wzrośnie wartość od budynków i budowli. A dlatego to idzie odrębną uchwałą, gdyż pole golfowe jest poza granicami studium, co uchwalała rada.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji Przewodniczący rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo ( projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 14 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXIV / 251/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.03.2006r.
w sprawie j./w i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo,

Skarbnik Gminy omówiła proponowane zmiany w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo ( dot. 12 sołectw); m.in. wyjaśniła, że z dniem 1.09.2005 r. nastąpiła nowelizacja ustawy – ordynacji podatkowej ( zmiana art. 144 ustawy ). Wg którego „ organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów”. Tylko osoby wskazane w tym artykule mogą doręczać pisma za pokwitowaniem.
W związku z powyższym należy dokonać zmiany w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo, by sołtys był osobą uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów stosownie do art.144 i mógł dokonywać czynności jw.
Dlatego wprowadza się zmianę w § 11 statutów – poprzez dodania ust.3 o treści „ sołtys może dokonywać doręczeń wszelkich pism (w tym decyzji) w postępowaniu podatkowym, prowadzonym przez Wójta jako organ podatkowy”
Chodzi o to, by sołtysi mogli doręczać pisma, decyzje w postępowaniu podatkowym za pokwitowaniem. W roku bieżącym takie decyzje doręczali za pokwitowaniem pracownicy urzędu gminy.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany projekt uchwały w sprawie j/w.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 16 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXIV / 252/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.03.2006r.
w sprawie j./w i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.12 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za 2005r.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za 2005r.przedstawil jej Przewodniczący W,Grzywiński m.in. przedstawił skład komisji ( W.Grzywiński – przewodniczący, A.Górska, G.Bednarek, M.Łoś M. Łuszczewski, St.Suzynowicz, D.Sipko( również jako pełnomocnik ) - członkowie). Komisja działa w ramach środków finansowych uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
„ starają się zawsze zmieścić w swoim limicie finansowym a nawet trochę zostaje. Ogółem w roku 2005 dokonano wpłat na kwotę 62.056,07 zł a wydatkowano 52.217,69 zł (niewykorzystane środki są przeznaczone na realizacje zadań w następnym roku budżetowym). Opracowany program GKRPA w marę możliwości finansowych jest realizowany. Organizowane są dla dzieci wycieczki, kolonie z rodzin patologicznych bądź zagrożonych patologią, są wspierane finansowo spotkania, imprezy, festyny z inicjatywy komisja jak i często inicjowane przez sołtysów poszczególnych sołectw itp. Działają na terenie gminy dwie świetlice środowiskowe tj. w St.Czarnowie i Kołbaczu, które spełniają swoje określone zadanie ( zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia w zakresie edukacji i profilaktyki zapobiegania uzależnieniom od alkoholu, nikotyny itp.). Dzieci chętnie tam przychodzą. Współpracują w zakresie profilaktyki z Zespołem Szkół w Kołbaczu. Dodatkowo dojdzie zadanie dla komisji dot. przeciwdziałaniu narkomanii. Musi być opracowany program w tym zakresie do realizacji komisji. Będzie trzeba stworzyć specjalny zespół ( dokonać zmian w komisji), który będzie zajmował się sprawą przeciwdziałaniu narkomanii oczywiście w ramach tych samych środków finansowych.

Dyskusji - brak

Szczegółowa informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za 2005 r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Stare Czarnowo na rok 2006.

Stanowiska komisji
Wszystkie cztery komisje rady pozytywnie zaopiniowały proponowany program w sprawie j/ w na 2006r.

Dyskusja - brak
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący rady K. Mendak odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu) i uchwała została przegłosowana;
- za uchwałą głosowało 15 radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Jest to uchwała nr XXXIV / 253/06 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27.03.2006r.
w sprawie j./w i stanowi załącznik nr 20 do protokołu

Ad.14 Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2005 r.
(Ten punkt był w czasie sesji przesunięty przed punktem 11 )

Informację przedstawiła w zastępstwie dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu P.E.Matejczuk (jako z-ca dyrektora) m.in. stwierdziła, że plan wydatków w dziale Oświata i Wychowanie w 2005 r. wynosił 2.478.983 zł, natomiast wykonanie 2.348.076,36 zł, co stanowi 94,72 % realizacji budżetu.
Subwencja oświatowa na 2005 r. wynosiła 1.552,860 zł ( po zmianie 1.536.377 zł).
W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco;
szkoła podstawowa - 91,02 %, przedszkole - 100 %, gimnazjum – 97,61 %,
dowożenie - 100 %, dokształcanie i doskonalenie -100 %, świetlice szkolne -76,39%
W roku 2005 zostały zakupione ( zgodnie z potrzebami szkoły oraz zaplanowanymi środkami finansowymi) pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki i zabawki na łączna kwotę 11.717,63 zł. Zostało również zakupione nowe wyposażenie do klas lekcyjnych, gabinetów pedagogów, sekretariatu szkoły, świetlicy, biblioteki oraz innych pomieszczeń szkolnych oraz sprzęt: RTV, komputery, fax, ksero, drukarki – na łączną kwotę 75.213,46 zł.
Nauczyciele doskonalili swoje umiejętności oraz podwyższali kwalifikacje w różnych formach jak: studia podyplomowe, poprzez kursy, warsztaty, szkolenia wykorzystując 100 % zaplanowanych środków.

W załączeniu przedstawiła informację uwzględniając szczegółowo rozdziały dot. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych i książek oraz zakupu usług pozostałych.

Dyskusja

Radna Cioch zapytała:

 • ile jest komputerów w sali komputerowej w szkole,
 • dlaczego zostały zakupione dwa używane komputery,
  Uważała, że nie stać nas na używane komputery. W zamian za te dwa można było zakupić jeden nowy, porządny komputer.

W odpowiedzi P.Matejczuk wyjaśniła, że z tych dwóch komputerów – jeden jest przeznaczony do biblioteki a drugi do świetlicy szkolnej. Przed podjęciem decyzji o ich zakupie sprawdził je dokładnie informatyk ( P.Grzywińska M. dodała, że był taki program w szkole i była potrzeba ich zakupu). Jeśli chodzi o salę komputerową, to tych komputerów jest tam ogółem 13. Sala ta obecnie wymaga modernizacji.

Szczegółowa informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2005 r. stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad.15 Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji w II pół. 2005r. / w tym wykonanie budżetu za 2005 r./,

Informację z działalności GKS FAGUS w II półroczu 2005r przedstawiła w zastępstwie Prezesa klubu P.M.Grzywińska (pracownik urzędu gminy odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej i rekreacji ) m.in. stwierdziła, że klub łącznie liczy 71 zawodników. W sierpniu 2005 r. drużyna przystąpiła do rozgrywek o mistrzostwo V ligi sezonu 2005/2006. Zostało zgłoszonych do rozgrywek 22 trampkarzy, 24 juniorów i 25 seniorów. Na koniec sezonu jesiennego seniorzy zajęli - 8 miejsce, juniorzy - ostatnie miejsce w tabeli, natomiast trampkarze – 4 miejsce.
Ogółem w roku 2005 wydatkowano na działalność klubu kwotę 68.257 zł w tym: na wynagrodzenia – 18.171,43, wynajem hali i boiska – 2.618 zł, zakup materiałów i wyposażenia -31.704 zł, dodatkowy transport 2.560 zł, opłaty – 6.494,41 zł, pozostałe – 6.709 zł. Na wniosek zarządu klubu otrzymano dodatkowe dofinansowanie w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na opłaty dot. trenera, sędziów i transportu piłkarzy na mecze.

Szczegółowa informacja z działalności GKS Fagus za 2005 r. stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Dyskusja.

Radna Cioch zgłosiła wniosek, by komisja rewizyjna przeanalizowała szczegółowo wydatki klubu Fagus w 2005 r. ( jest to duża kwota).
Radny Róg wyjaśnił, że duzo pieniędzy wydaje się na buty dla zawodników, które są bardzo drogie. Jest duża rotacja zawodników ( poparł go radny Mielnicki).

Następnie P.Grzywińska zapoznała z działalnością rekreacji w II półroczu 2005 r. m.in. stwierdziła, że były w tym okresie organizowane różne imprezy i konkursy o zasięgu gminnym tj. turnieje siatkarskie,maraton Gryfa Pomorskiego, dożynki gminne, dzień seniora a także w poszczególnych miejscowościach;dzień dziecka, wieczór kolęd, baw się z nami bukowiankami itp. Wspierano finansowo również organizowane imprezy pn. degustacja potraw w Glinnej, konkurs malarstwa i dzień ziemniaka w Kołbaczu, konkurs „Czy znasz Szczeciński Park Krajobrazowy”.
Organizowane były półkolonie w świetlicach na terenie gminy. Ze środków rekreacji były prowadzone także remonty tj. wyremontowano boisko sportowe, rozbudowano i zmodernizowano place zabaw, wykaszano boiska sportowe itp. Ogółem na rekreację wydano 100 % zaplanowanych środków w budżecie.

Szczegółowa informacja z działalności dot. rekreacji za 2005 r. stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Dyskusja

Radna Małecka zapytała, na czyj wniosek były wydatkowane środki na organizowane imprezy w poszczególnych miejscowościach.

W odpowiedzi P.Grzywińska wyjaśniła, że dofinansowano te imprezy na wniosek sołtysów bądź organizacji społecznych.

Ad.16 Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy w II pół.
2005r. / w tym wykonanie budżetu za 2005 r. /,

Informację z działalności przeciwpożarowej w II półroczu 2005 r. przedstawił P.Zbigniew Ślęzak ( pracownik urzędu gminy ds. p.poż), m.in. stwierdził, że plan wydatków na 2005 r. w dziale – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wynosił 67.390 zł (w trakcie roku zwiększono do kwoty 73.188 zł).
Wykonanie planu wyniosło 72.815 zł tj. 99,4 %. Następnie przedstawił wydatki poniesione w 2005r. w poszczególnych jednostki OSP tj. Kołbacz, Stare Czarnowo, Żelewo, Żelisławiec ( omówił szczegółowo wydatki w tych jednostkach).
Ponadto odbyły się zebrania sprawozdawczo - wyborcze w tych czterech jednostkach, gdzie wybrano nowe zarządy i prezesów i wiceprezesów i tak;
w Żelisławcu – prezesem został Ruszczycki D. w St.Czarnowie – Osóch T. w Kołbaczu – A.Jakubowski, w Żelewie – Krawczyk H.

Szczegółowa informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy za 2005 r. stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Dyskusja

Radna Małecka zapytała:

 • co to są za koszty z tym związane,
 • ilu strażaków jedzie na akacje strażackie,
 • dlaczego w Żelisławcu tankowano paliwo, skoro nie było wyjazdu do akcji,
 • kogo dotyczy wynagrodzenie osobowe, czy te osoby pobierają pensję,
 • co to jest za kwota 63.678 zł.

W odpowiedzi Ślęzak wyjaśnił, że koszty z tym związane dot. wyjazdów jednostek OSP do akcji ratowniczych w tym; do wypadków drogowych i innych zdarzeń. Te koszty, to diety wypłacane strażakom za te akcje (dieta wynosi 10 zł za godzinę). W akcjach maksymalnie uczestniczy 6 strażaków. W tym wynagrodzeniu są ujęci konserwatorzy wozów strażackich. W każdej jednostce musi być zaplanowane paliwo nawet,gdy nie wyjeżdżają do akcji. Są planowane rozruchy, do sprężarek itp. To dot. również OSP w Żelisławcu. Kwota 63.678 zł dot. wszystkich wydatków bieżących poniesionych przez jednostki.

Ad.17. Zapytania sołtysów.

Sołtys Glinnej B.Zaremba:

 • zy można będzie ustawić znaki przy chodnikach między blokami?.
 • Jest konflikt pomiędzy właścicielami psów, a tymi co tych psów nie mają.

Sołtys Żelisława D. Karbowska:

 • czy wieża telefonii komórkowej jest czynna, gdyż nie świeci.

Sołtys Nieznania p. Marzanna Jaskólska:

 • nawieźć szlakę na drogę,
 • od 2-ch miesięcy MPO nie zabiera kosza ze śmieciami.

Sołtys Dobropola A. Myszkowska:

 • remont drogi Stare Czarnowo - Dobropole oraz drogi przy kościele (Wójt prosił, żeby dać mu trochę czasu na załatanie dziur na drogach).

Sołtys Kartna W. Golec:

 • czy świetlica będzie remontowana, czy jest do rozbiórki?.

Sołtys Żelewa H. Hoduń:

 • przestawić kubły ( 4 szt.), gdyż są za blisko siebie.

Sołtys Komorówki N. Żygadło:

 • remont drogi do Komorówki (tzw. dołek),
 • rozkopane skrzyżowanie do Dębiny (podjąć działania),
 • są zamieszczone zdjęcia w internecie dot. Komorówki.
  Uważał, że lepiej niech ten ktoś pomoże mieszkańcom, a nie fotografuje i ukazuje to w internecie.

Sołtys Dębiny T.Bas:

 • rozsypana szlaka powoduje, że ślizgają się samochody i się kurzy.

Ad. 18 Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Na zgłaszane interpelacje i zapytania odpowiadał Wójt Marek Woś:

 • hydranty, dziury (zgłaszał radny J. Gorczyca) Zostaną dokonane przeglądy hydrantów, natomiast zgłaszane dziury na drogach zostaną kompleksowo zrobione.
 • dewastacja bloków, plac zabaw, droga, drzwi ( zgłaszał radny P. Smykla) Gmina te bloki oznakowała (posiada na to dokumenty). Nie ma szans, jeśli ktoś chce coś ukraść to wejdzie wszędzie. Policja wie o tym. Jest ogłoszony przetarg na dzień 02.04.2006r. i zobaczymy kto zgłosi oferty.
  Jeśli chodzi o plac zabaw, to zostanie ustalone, co tam będzie.
  Drzwi do świetlicy miały być zamontowane 2 lata temu przez mieszkańców, natomiast gmina miała doinwestować. Widzi tutaj taką możliwość w świetlicy tj. stoły i krzesła.
 • znaki, psy (zgłaszała sołtys B. Zaremba) Nie ma możliwości ustawienia tam znaków. Muszą się mieszkańcy dogadać sami. Podobna jest sytuacja z właścicielami psów. Nie wie jak to ograniczyć, że psy się tam załatwiają.
 • wieża (zgłaszała sołtys.D.Karbowska)
  Sprawdzi dlaczego ta wieża nie świeci. Jest mu wiadomo, że była czynna.
 • drogi (zgłaszała sołtys A. Myszkowska).
  Będą wkrótce drogi remontowane.
 • szlaka, MPO-kosz (zgłaszała sołtys M.Jaskólska)
  Kosz będzie wywieziony, a na drogę zostanie coś nawiezione.
 • świetlica (zgłaszał sołtys W. Golec).
  Nie będzie ta świetlica remontowana, natomiast zostanie wiata przy boisku jeszcze usprawniana.
 • kubły (zgłaszała sołtys H. Hoduń).
  Sprawa zostanie załatwiona.
 • droga, skrzyżowanie, zdjęcia w internecie (zgłaszał sołtys N. Żygadło)
  Droga do Komorówki będzie zrobiona. To samo dot. skrzyżowania.
  Uważa, że w każdej miejscowości zawsze się coś znajdzie, by wywołać sensację – tak jak to zrobiono teraz w Komorówce podając zdjęcia w internecie, a wcześniej był Nieznań. Naśmiewanie się z mieszkańców to coś nie tak.
 • kurząca droga (zgłaszał sołtys T. Bas).
  Przyjdą deszcze i się nie będzie kurzyć. W rozmowie z mieszkańcami nie było żadnych uwag, byli zadowoleni z tej drogi.

Ad.19. Wolne wnioski.

Radny Gorczyca ( na wstępie swojej wypowiedzi) zapytał radnego Kowalczyka, czy to on napisał o Komorówce zamieszczając zdjęcia w internecie (w odpowiedzi radny Kowalczyk stwierdził, że on tego nie zrobił). Dalej radny zacytował treść tekstu z Internetu o miejscowości Komorówo. Uważał, że ten „ktoś” co publikuje takie zdjęcia robi krzywdę tym mieszkańcom. Tam nie ma oczyszczalni i idzie to wszystko w świat. On jako radny również tego sołectwa, nie obiecywał tam ani placu zabaw, ani chodnika, natomiast mieszkańcy prosili o drogę. I tym się zajęliśmy ( były tam m.in. wymieniane płyty, była remontowana droga itp.) Tutaj ktoś pisze nieprawdę.

Radna Cioch stwierdziła, że na stronie internetowej jest podany adres.

Radna Łoś uważała, że powinna się ta osoba podpisać pod tym tekstem na tej stronie.

Sołtys Hoduń stwierdziła, że jedni piszą a inni widzą. Jest dużo nienawiści wśród mieszkańców na wsiach, również w Żelewie. Na mszy ksiądz powiedział, że wójt obiecał pieniądze i nie dał. Ona natomiast powiedziała, że wójt starał się o pieniądze na kościół w ministerstwie (radny Gorczyca wyjaśnił, że był w tym czasie też na mszy, lecz ksiądz mówił o tym, że gmina obiecała pieniądze na zapłacenie faktury). Na wielu spotkaniach niektóre osoby mówią, że gmina, wójt nic nie robi dla mieszkańców.

Wójt M.Woś wyjaśnił, że wnioski na remont kościoła w Żelewie były składane do ministerstwa i wniosek przeszedł (również i poprzez protekcje posła Długoborskiego) i otrzymaliśmy pieniądze. Został przygotowany przetarg przez naszego pracownika i została wyłoniona firma ( dot. to inspektora nadzoru). Przyznane pieniądze wydano z sensem, natomiast tej faktury nie sfinansuje. Mieszkańcy musieli sami wywozić śmieci spod kościoła a to powinien zrobić wykonawca, było to w kosztorysie (radny Róg dodał, że był w Żelewie i widział leżące trzy worki śmieci koło kościoła a w kościele odbywała się msza. Zaapelował do mieszkańców.).
Radny Mielnicki poinformował, że będzie wyjazd komisji rolnictwa w teren dot. przeglądu dróg. Komisja stwierdzi, co będzie trzeba zrobić w Komorówce, co w Dobropolu ( tam również nie ma kanalizacji a są szamba od 40 lat) itp. Uważał, że jest to tzw. nalot na tych „biednych” mieszkańców.

Radny Róg uważał, że jest nam wszystkim wstyd i jest bardzo brzydko, że pisze się o takich rzeczach w internecie i pokazuje zdjęcia.

Radny Kotylak wnioskował, żeby radny mógł się wypowiedzieć w internecie na „liście gości „ żeby była odpowiednia rejestracja. Przed wyborami będzie dużo takich wypowiedzi. Zgłosił, że w Kołbaczu są pełne pojemniki na plastiki.

Radny Grzywiński uważał, że nasza gmina jest zaniedbana, to fakt. Jednak teraz się coś robi i jest już zmiana. Każdy ma potrzeby i są dyskutuje. Stopniowo wszystko idzie do przodu. Pieniądze są zapewnione i będzie coraz więcej zrealizowane. Należy dużo rozmawiać, mówić na zebraniach, spotkaniach z mieszkańcami, co jest już zrobione, co jest wykonane i co będzie robione itp. Wcześniej ten „ktoś”, który tak wypisuje w internecie nie widział jak wyglądało to wszystko wcześniej a jak jest obecnie.

Radny Zacharski poinformował, że komisja rolnictwa przez okres trzech lat dokonywała przeglądu m.in. dróg na terenie gminy. Wnioski komisji były zgłaszane a następnie realizowane jak; droga w Żelisławcu, Binowie, Komorówce była robiona droga wcześniej i obecnie, w St.Czarnowie itp. Również komisja zwracała uwagę na sprawę wybudowanych szamb; w Glinnej, Żelisławcu, Kartnie itp. Uważał, że wójt nie może wszystkiego zrobić od razu ( radny Róg dodał, że każdy, kto miał gospodarstwo mógł zrobić sobie szambo).

Radny Smykla stwierdził, że ma żal do radnego Kowalczyka, gdyż kłamie. Przyjechał do Dębiny i robił zdjęcia. Nie miał takiego prawa tego robić jako radny i sołtys. Później pojechał do Komorówki ( ludzie go tam widzieli, a nawet niektórych bardzo zdenerwował i przestraszył). A tutaj mówił publicznie, że tego nie robił.

Sołtys Kartna – Golec poruszył sprawę muru kościelnego, kiedy będzie zrobiony.

Przewodniczący rady Mendak zwrócił uwagę radnemu Kowalczykowi na jego postawę jako radnego i sołtysa.

Ad. 20 Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1600.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokołowała
Urszula Świerkosz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-05-2006 09:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2006 09:13