Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Czarnowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Floriana 10

1.5.2.) Miejscowość: Stare Czarnowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-106

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jjendrzejczak@stareczarnowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Transport uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności do szkół lub ośrodków i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc650009-5348-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295985/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 11:24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznychdla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.6.2021.JJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest transport czworga uczniów z gminy Stare Czarnowo posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z miejsca ich zamieszkania do szkół lub ośrodków i z powrotem, wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-03 do 2022-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość pojazdu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże posiadanie aktualnej licencji do wykonywania krajowego transportu drogowego osób, wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001
o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże się, że:
1) wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę (w ramach jednej umowy) trwającą minimum 3 m-ce,
w zakresie transportu osób na liniach regularnych.
Przez linię regularną zamawiający rozumie przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu na określonej trasie (linii komunikacyjnej). W przypadku zamówień wykonywanych (niezakończonych) zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że świadczone usługi w ramach umowy (nadal obowiązującej) były wykonywane przez minimum 3 m-ce.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
2) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca musi posiadać potencjał techniczny, który pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować pełnosprawnymi pojazdami
w liczbie 4 autobusów i 2 busów z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów.
3) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, to znaczy kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii D lub D1, ważnymi badaniami lekarskimi, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.), w liczbie odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych przez wykonawcę
do realizacji zadania, tj. 3 kierowców.
Warunek posiadania zdolności technicznych lub zawodowych dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.
5. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, oraz wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z ustawą PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wstępnie potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 8 ust. 1, które należy załączyć
do oferty:
1) Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza,
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykaz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą i informacje dodatkowe:
a. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
b. Dowód wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany – przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie
jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, zgodnie z treścią Formularza ofertowego.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z § 9 wzoru umowy oraz w zakresie określonym w art. 454-455 stawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 02.12.2021.11.42.10_Og_Ooszenie_-_Dowozy_szkolne_2022.pdf 2021-12-02 11:42:10 106,4KB
2 07.12.2021.10.16.10_Og_Ooszenie_o_zamaiwieniu_-_Transport_dzieci_niepe_Onosprawnych_2022_zmieniony_dnia_07.12.2021.pdf 2021-12-07 10:16:10 107,8KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 02.12.2021.11.42.10_SWZ_-_Dowozy_szkolne_2022.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-12-02 11:42:10 2,0MB 32 razy
2 07.12.2021.10.16.10_SWZ_-_Transport_dzieci_niepe_Onosprawnych_2022_zmieniony_dnia_07.12.2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-12-07 10:16:10 1,7MB 9 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 07.12.2021.10.16.10_Modyfikacja_SWZ_-_Zmiana_dnia_07.12.2021.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-12-07 10:16:10 145,5KB
Wynik postępowania
1 15.12.2021.10.11.03_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_Transport_dzieci_niepe_Onosprawnych_2022.pdf 2021-12-15 10:11:03 325,2KB
Informacja z otwarcia ofert
1 10.12.2021.13.13.14_Informacja_z_otwarcia_ofert_-_Transport_dzieci_niepe_Onosprawnych_2022.pdf 2021-12-10 13:13:14 218,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 02-12-2021 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 15-12-2021 10:11