Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.02.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Czarnowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684858

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Floriana 10

1.5.2.) Miejscowość: Stare Czarnowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-106

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jjendrzejczak@stareczarnowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9066bca6-8d98-11ec-9bc1-c2db95d08897

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056655/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14 14:37

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznychdla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.1.2022.JJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na układ napędowy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zużycie energii

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja dwutlenku węgla

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Łączna emisja zanieczyszczeń

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Wykaz pozostałych dokumentów składanych wraz z ofertą i informacje dodatkowe:
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3
do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 5 do SWZ.
4) Zamawiający na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy, kryteria, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- Wykaz parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający przewiduje zmiany pozostałych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zgodnie z § 8 i 9 wzoru umowy oraz w zakresie określonym w art. 454-455 stawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-23 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.02.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Czarnowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684858

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Św. Floriana 10

1.4.2.) Miejscowość: Stare Czarnowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-106

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: jjendrzejczak@stareczarnowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00062396/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-18 14:54

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00056655/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-02-23 10:00

Po zmianie:
2022-02-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-02-23 10:00

Po zmianie:
2022-02-28 10:05


 

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 21.02.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Czarnowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stare Czarnowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684858

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Św. Floriana 10

1.4.2.) Miejscowość: Stare Czarnowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 74-106

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: jjendrzejczak@stareczarnowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stareczarnowo.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00063517/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-21 13:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00056655/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2)

Przed zmianą:
10

Po zmianie:
40,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
Zużycie energii

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3)

Przed zmianą:
10

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:
Emisja dwutlenku węgla

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 4)

Przed zmianą:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 4)

Przed zmianą:
10

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 5)

Przed zmianą:
Łączna emisja zanieczyszczeń

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 5)

Przed zmianą:
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 5)

Przed zmianą:
10

Po zmianie:

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 14.02.2022.15.05.15_Og_Ooszenie_-_Zakup_samochodu_przystosowanego_do_przewozu_osaib_niepe_Onosprawnych.pdf 2022-02-14 15:05:15 95,9KB
2 18.02.2022.15.24.04_09)_Og_Ooszenie_o_zmianie_og_Ooszenia.pdf 2022-02-18 15:24:04 373,9KB
3 21.02.2022.14.23.22_12)_Og_Ooszenie_-_Zmiana_tre_Eci_SWZ_2.pdf 2022-02-21 14:23:22 384,7KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 14.02.2022.15.05.15_SWZ_-_Zakup_samochodu_przystosowanego_do_przewozu_osaib_niepe_Onosprawnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-14 15:05:15 1,6MB 22 razy
Wyjaśnienia i zmiany SWZ
1 21.02.2022.14.10.32_Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcaiw_oraz_zmiana_tre_Eci_SWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-21 14:10:32 663,5KB
2 21.02.2022.14.23.22_11)_Formularz_ofertowy_po_zmianie.docx Po terminie otwarcia ofert 2022-02-21 14:23:22 37,7KB
3 23.02.2022.11.33.27_Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcaiw_23.02.2022.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-23 11:33:27 336,3KB
4 25.02.2022.11.11.39_Odpowiedzi_na_pytania_Wykonawcaiw_25.02.2022.pdf Po terminie otwarcia ofert 2022-02-25 11:11:39 204,1KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 18.02.2022.15.23.06_Przed_Ou__enie_terminu_sk_Oadania_ofert_-_Zakup_samochodu_przystosowanego_do_przewozu_osaib_niepe_Onosprawnych.pdf 2022-02-18 15:23:06 208,1KB
Wynik postępowania
1 01.03.2022.12.32.56_Uniewa__nienie_post_apowania_przetargowego.pdf 2022-03-01 12:32:56 155,7KB
Informacja z otwarcia ofert
1 01.03.2022.12.32.56_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2022-03-01 12:32:56 294,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kuźniar 14-02-2022 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 01-03-2022 12:32