Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Porady prawne organizowane dla wszystkich mieszkańców gminy Stare Czarnowo w każdy ostatni piątek miesiąca Paweł Kuźniar 2024-02-23 13:05:20
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji Paweł Kuźniar 2024-02-23 10:37:30
Uchwała Nr XLIV/370/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-02-21 13:48:53
Wójt Gminy Stare Czarnowo sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Paweł Kuźniar 2024-02-21 11:21:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinna i Kartno", w ramach inwestycji "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2024-02-20 14:00:54
Zarządzenie Nr 17.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2024 Paweł Kuźniar 2024-02-20 13:00:00
WPF i zmiany WPF Paweł Kuźniar 2024-02-20 12:57:30
Zarządzenie Nr 16.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie włączenia obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-02-20 12:55:09
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobropole Gryfińskie", w ramach inwestycji pn.: "Budowa grupowego systemu kanalizacyjnego na terenie gminy Stare Czarnowo" Paweł Kuźniar 2024-02-16 14:33:44
Ogłoszenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 15 lutego 2024 r. Paweł Kuźniar 2024-02-16 12:26:31
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2024 r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z droga wewnętrzną na działce nr 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną" Paweł Kuźniar 2024-02-16 08:27:54
Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2024 r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z droga wewnętrzną na działce nr 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną" Paweł Kuźniar 2024-02-16 08:26:18
Decyzja Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 lutego 2024 r. umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa 9 budynków mieszkalnych wraz z droga wewnętrzną na działce nr 255/3 obręb Stare Czarnowo wraz z podziałem istniejącej działki rolnej pod zabudowę jednorodzinną" Paweł Kuźniar 2024-02-16 08:25:41
Uchwała Nr XLIV/367/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2024-2029 Paweł Kuźniar 2024-02-16 08:23:31
Uchwała Nr XLIV/355/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki niezabudowanej, oznaczonej numerem 72/9, położonej w obrębie Dębina, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-02-16 08:22:25
Uchwała Nr XLIV/353/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości Paweł Kuźniar 2024-02-16 08:22:09
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Dobropolu Gryfińskim Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:38:33
Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotycząca wodociągu w Żelisławcu Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:38:01
Kontrola Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dot. sposobu realziacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:36:19
Zarządzenie Nr 15.2024 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Gminy Stare Czarnowo uchwalonych na XLIV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:30:09
Zmiany Budżetu 2024 - uchwały i zarządzenia Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:27:14
Uchwała Nr XLIV/359/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:23:14
Uchwała Nr XLIV/358/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2026 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:22:46
Uchwała Nr XLIV/362/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo "Wsparcie Seniora" na rok 2024 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:22:31
Uchwała Nr XLIV/360/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024" Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:22:14
Uchwała Nr XLIV/363/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2024-2028 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:21:59
Uchwała Nr XLIV/369/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, sposobów jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:20:32
Uchwała Nr XLIV/368/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:20:09
Uchwała Nr XLIV/366/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:19:37
Uchwała Nr XLIV/365/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2024 rok Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:16:46
Uchwała Nr XLIV/364/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2024-2026 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:16:30
Uchwała Nr XLIV/363/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2024-2028 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:16:03
Uchwała Nr XLIV/362/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia Programu Osłonowego Gminy Stare Czarnowo "Wsparcie Seniora" na rok 2024 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:15:40
Uchwała Nr XLIV/361/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:15:21
Uchwała Nr XLIV/360/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Czarnowo do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024" Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:14:54
Uchwała Nr XLIV/359/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:14:37
Uchwała Nr XLIV/358/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2026 Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:14:17
Uchwała Nr XLIV/357/2024 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki, niezabudowanej nr 452/2, położonej w obrębie Stare Czarnowo, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:13:49
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki, niezabudowanej nr 452/2, położonej w obrębie Stare Czarnowo, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:13:31
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki, niezabudowanej nr 452/2, położonej w obrębie Stare Czarnowo, będącej własnością Gminy Stare Czarnowo - dokument usunięty Paweł Kuźniar 2024-02-14 13:13:05