Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo w roku 2004

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W 2004 ROKU GMINY STARE CZARNOWO

 

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Stare Czarnowo według stanu na dzień 31 października 2004.

Dla zachowania porównywalności zastosowano układ analogiczny jak w poprzednich edycjach informacji, zgodny z zapisami art. 120 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594)

Informacja zawiera :

  • dane o przysługujących Gminie Stare Czarnowo prawach własności;
  • dane o innych niż własność praw majątkowych, majątkowych tym dane o gruntach oddanych w wieczyste użytkowanie;
  • dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, komunalnego stosunku do danych wykazanych w poprzedniej edycji informacji;
  • dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
  • inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Dla zobrazowania wartości i struktury majątku w Informacji zaprezentowano 27 tabel i 1 wykres.

Informację sporządzili pracownicy Referatu Księgowości Urzędu Gminy w Starym Czarnowie wykorzystując dane źródłowe przekazane przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki gruntami.

Forma i zakres „Informacji o stanie mienia komunalnego„ zgodne są z wymogami określonymi § 9 uchwały Nr XI/82/03 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 15 września 2003 r.

Niniejsza informacja została przedstawiona Wójtowi Gminy Stare Czarnowo w dniu 08 listopada 2004. W terminie do 15 listopada 2004 zostanie przedłożona Radzie Gminy Stare Czarnowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zbiorcze zestawienie majątku Gminy.

Wartość mienia komunalnego Gminy Stare Czarnowo według stanu na dzień 31 października 2004 wynosi 8.609.078,76 zł. Oznacza to wzrost majątku Gminy o 527.566,21 zł, tj. o 6,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.. Wartość netto majątku Gminy oraz jego strukturę przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1.

ZESTAWIENIA ZBIORCZE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY STARE CZARNOWO

L.p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.10.04

Załącznik

1

Grunty przejęte od Skarbu Państwa potwierdzone decyzjami Wojewody

627.993,01

Nr 1

2

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie

20.100,00

Nr 2

3

Budynki mieszkalne

374.909,00

Nr 3

4

Budynki gospodarcze

910,00

Nr 4

5

Budynki – świetlice wiejskie

757.588,00

Nr 5

6

Pozostałe budynki

472.314,20

Nr 6

7

Budowle służące ochronie środowiska

3.352 836,00

Nr 7

8

Drogi gminne

180.996,00

Nr 8

9

Środki transportu

72 095,00

Nr 9

10

Sieć gazowa

2.762.671,55

Nr 10

 

O G Ó Ł E M

8.622.412,76

 

Szczegółowe zmiany poszczególnych aktywów Gminy w latach 2003-2004 przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

ZESTAWIENIA ZMIAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY STARE CZARNOWO

L.p.

Wyszczególnienie

Stan na 30.09.03

Stan na 31.10.04

Zmiana wartości

Dynamika %

1

Grunty przejęte od Skarbu Państwa potwierdzone decyzjami Wojewody

448 828,00

627.993,01

179.165,01

139,92

2

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie

11 460,00

20.100,00

8.640,00

175,40

3

Budynki mieszkalne

242 965,00

374.909,00

131.944,00

154,31

4

Budynki gospodarcze

910,00

910,00

0,00

100,00

5

Budynki - świetlice wiejskie

665 588,00

757.588,00

92.000,00

113,83

6

Pozostałe budynki

376 397,00

472.314,20

95.917,20

125,49

7

Budowle służące ochronie środowiska

3 352 836,00

3 352 836,00

0,00

100,00

8

Środki transportu

72 095,00

72 095,00

0,00

100,00

9

Drogi gminne

161 096,00

180.996,00

19.900,00

112,36

10

Sieć gazowa dystrybucyjna

2.762.671,55

2.762.671,55

0,00

100,00

 

O G Ó Ł E M

8 094 846,55

8.622.412,76

527.566,21

106,52

Wykres nr 1 – Struktura majątku Gminy Stare Czarnowo na dzień 31.10.2004 r.

1

Grunty przejęte od Skarbu Państwa potwierdzone decyzjami Wojewody

627 993,01

7,28%

2

Grunty oddane w wieczyste użytkowanie

20 100,00

0,23%

3

Budynki mieszkalne

374 909,00

4,35%

4

Budynki gospodarcze

910,00

0,01%

5

Budynki - świetlice wiejskie

757 588,00

8,79%

6

Pozostałe budynki

472 314,20

5,48%

7

Budowle służące ochronie środowiska

3 352 836,00

38,89%

8

Drogi gminne

180 996,00

2,10%

9

Środki transportu

72 095,00

0,84%

10

Sieć gazowa

2 762 671,55

32,04%

   

8 622 412,76

100,00%

Rozdział I – Zestawienie gruntów według tytułów władania i rodzajów użytkowania z wyszczególnieniem ich wartości.

 

Załącznik Nr 1 - Grunty przejęte od Skarbu Państwa potwierdzone decyzjami Wojewody
Tabela nr 3.

L.p.

Miejscowość

Wartość

1

Binowo

48.020,00

2

Dębina

10.900,00

3

Dobropole

9.500,00

4

Glinna

55.473,01

5

Kartno

85.545,00

6

Kołowo

36.500,00

7

Komorówko

2.250,00

8

Stare Czarnowo

120.633,00

9

Żelewo

30.477,00

10

Żelisławiec

228.695,00

 

OGÓŁEM

627.993,01

1.1. Działki w miejscowości Binowo
Tabela nr 4

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

65

5 100

2 550,00

Cmentarz

2

10/19

102

300,00

Trafostacja

3

157

16 600

33 200,00

Użytki rolne

4

208

5 000

5 500,00

 

5

173/1

1 600

3 200,00

 

6

10/7

782

1 500,00

 

7

10/8

415

830,00

 

8

150/4

50

940,00

 

OGÓŁEM

29 649

48 020,00

 

 

1.2. Działki w miejscowości Dębina
Tabela nr 5

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

24/2

2 200

900,00

Cmentarz

2

82/22

10 558

10.000,00

Bloki mieszkalne w budowie

OGÓŁEM

12 758

10.900,00

 

1.3. Działki w miejscowości Dobropole
Tabela nr 6

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

10

10 000

5 000,00

Boisko sportowe

2

25/2

854

3 500,00

Pod zabudowę

3

64

400

1 000,00

Pod zabudowę

OGÓŁEM

11 254

9 500,00

 

 

1.4. Działki w miejscowości Glinna
Tabela nr 7

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

19

1 400

1 000,00

Cmentarz

2

289/1

841

5.594,21

zabudowane budynkiem mieszkalnym dwulokalowym nr 18

3

289/3

927

5.588,45

zabudowane budynkiem mieszkalnym dwulokalowym nr 19

4

289/4

1 917

13.290,35

zabudowane budynkiem mieszkalnym dwulokalowym nr 20 i dwoma budynkami gospodarczymi

5

289/9

1 919

15.000,00

Kotłownia

6

289/10

5 987

15.000,00

Oczyszczalnia ścieków

OGÓŁEM

12 991

55.473,01

 

 

1.5. Działki w miejscowości Kartno
Tabela nr 8

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

128/1

4 200

5 000,00

Pod zabudowę

2

160/1

2 265

10.900,00

Pod zabudowę

3

149

1 800

2 000,00

Cmentarz

4

176

16 500

6 000,00

Użytki kopalniane

5

156

14 200

5 000,00

Boisko sportowe

6

128/2

870

1 740,00

działka przy Świetlicy wiejskiej

7

29

10 600

5 300,00

Łąka

8

66

7 587

3 400,00

Łąka – użytk. Kleszko

9

28

5 500

43.500,00

Oczyszczalnia ścieków – Kleszko

10

27

9 015

2.705,00

Oczyszczalnia ścieków - ANR

OGÓŁEM

72 537

85.545,00

 

 

1.6. Działki w miejscowości Kołowo
Tabela nr 9

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

64

5 400

2 200,00

Zbiornik wodny

2

68

3 400

1 600,00

Zbiornik wodny

3

2/2

7 700

7 700,00

Zieleń

4

60/2

6 092

6 700,00

Boisko sportowe

5

11

11 600

4 500,00

Cmentarz

6

114

5 185

3 760,00

Przygotowana do sprzedaży

7

104/4

300

1 200,00

Przy wodociągu - niezabudowana

8

104/2

2 100

840,00

Użytki rolne

9

62/2

900

8.000,00

z podziału działki nr 62 - świetlica

OGÓŁEM

42 677

36.500,00

 

 

1.7. Działki w miejscowości Komorówko
Tabela nr 10

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

25

1 500

2 250,00

Były cmentarz

OGÓŁEM

1 500

2 250,00

 

 

1.8. Działki w miejscowości Stare Czarnowo
Tabela nr 11

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

80

7 700

8 500,00

Boisko sportowe

2

263

16 000

6 400,00

Cmentarz

3

399/1

85

200,00

Przystanek PKS

4

104

1 300

1 430,00

Użytki rolne

5

411/2

500

550,00

Użytki rolne

6

452

1 800

12.400,00

Użytki rolne

7

107/1

200

2 400,00

Pod budowę oczyszczalni ścieków

8

107/3

900

9

114/2

1 100

10

111/1

1 700

1 800,00

Pod budowę oczyszczalni ścieków

11

113

200

12

373/5

2 924

12 900,00

Przygotowana do sprzedaży

13

440/2

600

1 200,00

Plac przy PKN ORLEN

14

438/3

63

2 000,00

Studnia głębinowa

15

438/5

1 545

4 500,00

Użytkownik – Jaskuła – będzie wydana decyzja

16

447/3

200

300,00

Przystanek PKS

17

555/3

377

1 660,00

Udział gminy 56/80

18

571/3

400

2 700,00

Przy SKR

19

165/10

1 000

500,00

Pas zieleni

20

166/6

2 600

1 300,00

Pas zieleni

21

88/1

189

100,00

Pas zieleni

22

88/6

454

225,00

Pas zieleni

23

269/4

868

435,00

Pas zieleni

24

564/2

90

300,00

Działka budowlana

25

500

4 000

1 350,00

Pas zieleni

26

392/5

100

150,00

 

27

459/3

202

308,00

 

28

367/2

3 390

3 750,00

Pod zabudowę - za U.G.

29

362/4

51

75,00

 

30

494

8 700

8.700,00

działka budowl. (Stramska, Ciborek)

31

516/7

3 668

43.000,00

działka z budynkiem szkoły

32

516/8

162

1.500,00

wydzielona do sprzedaży na poszerzenie siedliska

OGÓŁEM

63 068

120.633,00

 

 

1.9. Działki w miejscowości Żelewo
Tabela nr 12

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

68

6 200

12 400,00

Park nieużyt.

2

106

2 700

1 300,00

Cmentarz

3

204/1

399

400,00

Przystanek PKS

4

155

7 900

8 690,00

Boisko sportowe

5

232/4

224

1 000,00

Przepompownia

6

88/1

800

2 400,00

Plac zabaw la dzieci

7

89/2

182

546

B-P (rolne-zabudowane)

8

101/4

41

123

Bp-R (na terenach rolnych z dz. rolną)

9

199/1

500

1 500,00

Ps (pastwiska)

10

47/7

214

642,00

Użytki rolne

11

101/6

17

51,00

Bp-R (na terenach rolnych z dz. rolną)

12

49/6

258

774

Użytki rolne

13

49/7

217

651,00

Użytki rolne

OGÓŁEM

19 652

30.477,00

 

 

1.10. Działki w miejscowości Żelisławiec
Tabela nr 13

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Wartość

Uwagi

1

307

3 100

5 000,00

Cmentarz

2

308

10 600

1 600,00

Boisko szkolne

3

86/2

1 200

1 000,00

Użytki rolne

4

102/3

1 800

1 200,00

Użytki rolne

5

299

1 700

1 500,00

Użytki rolne

6

309/1

2 160

3 000,00

Przy cmentarzu

7

297/1

400

500,00

Dzierżawa „FOREST” Sp. z o.o.

8

297/2

3 296

3.300,00

Rola IVa

9

297/3

183

200,00

Rola IVa dr

10

322/29

847

2 000,00

Działka rekreacyjna

11

322/30

33 600

170 000,00

Działka rekreacyjna

12

263/4

2 200

2 200,00

Hydrofornia i ujęcie wody

13

322/9

708

2 124,00

Działka rekreacyjna

14

322/11

759

2 277,00

Działka rekreacyjna

15

322/15

1 781

15.000,00

Działka rekreacyjna

16

322/18

78

234,00

Działka rekreacyjna

17

378

471

1 413,00

Działka rekreacyjna

18

385

227

681,00

Działka rekreacyjna

19

386

74

222,00

Działka rekreacyjna

20

387

351

1 053,00

Działka rekreacyjna

21

257/1

700

2 100,00

Działka rekreacyjna

22

257/4

307

981,00

Działka rekreacyjna

23

402

1 070

3 210,00

Działka rekreacyjna

24

264/2

801

7 900,00

Ujęcie wody

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-12-2004 17:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 21-04-2016 10:47