Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z obrad

Protokół Nr XXI/08
z XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 22 września 2008 r. w godz. od 1430- 1515
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 

Obrady XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo otworzył o godzinie 1430 Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak.
Powitał wszystkich radnych, pracowników Urzędu tj. Wójta Gminy, Z-cę Wójta, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz pozostałe osoby.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych ( nieobecny radny; Kałucki), co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum, pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, lista obecności osób spoza rady gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z wnioskiem Wójta o zwołanie sesji - zgodnie z art. ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1561 z późn.zm.) wraz z uzasadnieniem do wniosku a następnie z porządkiem obrad i projektem uchwały.
Wniosek wraz z proponowanym porządkiem oraz projektem uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
(Porządek taki radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o terminie sesji nadzwyczajnej i projektem uchwały - stanowi to załącznik nr 4);

Porządek przedstawiał się następująco;

  1. Otwarcie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo i stwierdzenie quorum
  2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Radę Gminy dla Wójta do podpisania umowy partnerskiej druk nr 1/XXI,
    1. dyskusja,
    2. podjęcie uchwały.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Do w/w porządku nie zgłoszono żadnych uwag ani zmian.

Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Radę Gminy dla Wójta do podpisania umowy partnerskiej druk nr 1/XXI,

Przewodniczący Rady K.Mendak zapoznał z projektem uchwały w sprawie j/w wraz z uzasadnieniem. M.in. wyjaśnił, że chodzi tutaj o wyrażenie zgody na podpisanie umowy partnerskiej przez Wójta w celu realizacji projektu pn. „Ochrona przyrody i kształtowanie podstaw ekologicznych poprzez tworzenie ścieżek rowerowych biegnących wzdłuż Gminy Stare Czarnowo łączących gminę z powiatem”. Realizowany jest on w ramach projektu kooperacji pomiędzy Polskimi i Niemieckimi gminami, które ze sobą współpracują.

Dyskusja;

Radny Róg zapytał, z jakich środków będzie to realizowane; czy z budżetu gminy, czy z innych środków?

Wójt Gminy P. Marek Woś wyjaśnił, że jest to wspólny wniosek złożony do Pomeranii. Jest tutaj dofinansowania 85 % dotacji a nasz udział to 15 %. Można składać wnioski, tylko tego typu, to jest wstępna umowa partnerska. Nie można tych środków przeznaczyć np. na świetlice, czy drogi, lecz tylko na szlaki rowerowe itp. Jest to bardzo korzystna inwestycja. Jest określone, co można realizować od przyszłego roku. Ważne jest to, że mamy, gdzie to realizować (na przejętych torowiskach, terenach za garażami przejętych od Kołbacza – tutaj można by było zrobić przystań kajakową itd.)

Radny Dudziński przypomniał, że jest planowana po byłych torowiskach sieć gazowa a teraz Wójt mówi o ścieżce rowerowej. Jaka szeroka będzie ta ścieżka rowerowa, jak ona ma wyglądać?

Radny Grzywiński zapytał, kto jest wiodącym partnerem tego przedsięwzięcia? Czy mamy najpierw wnieść w to swój wkład?, jak to będzie wyglądało?

Wójt wyjaśnił, że ta sieć gazowa z niczym nie koliduje, nie przeszkadza. To będzie położone po bokach torowiska, nie tylko będzie mógł tam przebiegać gazociąg. Natomiast ścieżki są różne – asfaltowe, itp. są określone wymogi w tym zakresie. Technologia będzie zgodna z przepisami (zdaniem radnego Dudzińskiego w pierwszej kolejności powinien być położony tam gazociąg a później ścieżka, żeby nie niszczyć już tej ścieżki ).Jeśli nie będzie chętnych mieszkańców, inwestorów, to gmina nie będzie rozbudowywała tej sieci gazowej. Każdy wie, z jakim trudem ta inwestycja była realizowana, ile to gminę kosztowało. Na razie chodzi o podpisanie umowy. Jeszcze nie ma konkretnych ustaleń, Będą jeszcze umowy dodatkowe. W budżecie na 2008 r. mamy zabezpieczony wkład własny (15 %).Oprócz tego na obsługę będą dodatkowe środki. Partnerami tego przedsięwzięcia są gminy wymienione w proponowanej umowie partnerskiej.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że dzisiaj powinniśmy upoważnić Wójta do podpisania umowy, a o pieniądzach na razie nie dyskutujemy.

Radna Froncala zapytała, czy Wójt brał pod uwagę np. Żelewo, Dębinę czy Dobropole, bo tam nie ma torowisk.

Radny Żerebecki, czy będzie ścieżka rowowa w stronę Smerdnicy?

Radna Cioch wyjaśniła, że Gmina Szczecin nie wchodzi w ten układ partnerski.

Radna Marczewska, uważała, że w kierunku Dobropola również będzie ta ścieżka rowerowa robiona.

Wójt dalej wyjaśnił, że tam, gdzie będzie możliwe takie ścieżki zrobimy. O tym Rada będzie informowana na bieżąco. W proponowanej umowie partnerskie są zawarte zapisy, dot. m.in. własnego wkładu, o celowym wydaniu środków, jakie gminy wchodzą w skład tej umowy zarówno z strony Polskiej jak i Niemieckiej itd. Termin złożenia wniosku upływa 26.09.2008 r. stąd zwołanie tej sesji. Niektóre gminy już podjęły uchwały w tej sprawie. W dniu jutrzejszym byłoby podpisanie umowy pod warunkiem, że Rada dzisiaj podejmie proponowaną uchwałę.

Przewodniczący Rady zacytował niektóre zapisy z proponowanej umowy partnerskiej (m.in.§ 2 ust.1).

Radny Dobrzański stwierdził, że droga z Żelewa do Dębiny jest drogą gminną (Wójt wyjaśnił, że częściowo ta droga jest powiatowa a częściowo gminna).

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tym temacie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia przez Radę Gminy dla Wójta do podpisania umowy partnerskiej (projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu )i poddał do przegłosowana i tak:

* za podjęcie uchwały głosowało - 14 radnych (na stan obecnych na sesji 14 radnych).
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Jest to uchwała nr XXI/155/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 września 2008 r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 3 Wolne wnioski.

Radny Grzywiński przypomniał Wójtowi o budynku mieszkalnym przejętym od Instytutu w Kołbaczu (budynek po byłej piekarni). Należy jak najszybciej tam poprawić kominy, gdyż rozpoczął się już sezon grzewczy. Zagraża to bezpieczeństwu zamieszkałych tam ludzi.

Radny Dobrzański przypomniał, że złożył wniosek o dostarczenie dodatkowego pojemnika w Dębnie i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi.
Zapytał, czy w tym roku mieszkańcy mogą liczyć na remont drogi do Komorówki?

Radna Marczewska złożyła wniosek w sprawie;

  • zamontowania dodatkowej lampy oświetleniowej,
  • o naprawę drogi w kierunku P.Burakowskiej.

Radny Piątkowski zapytał, czy są podejmowane działania odnośnie dostępu do Internetu. Kto zapewnia dostęp do Internetu na terenie gminy?
Jego Internet bardzo wolno działa. Chodzi o to, na jaki okres podpisać umowę.

Wójt wyjaśnił, że z inicjatywy Wice Marszałka powstał projekt Telekomunikacji na całe województwo zachodniopomorskie. Na odbytych spotkaniach , konwencie Wójtów i Burmistrzów były te sprawy omawiane. Koszt projektu wynosi 110 mil. zł. Będzie to w przyszłości dot. Kołowa, Dobropola, Żelewa jeszcze nie.
Jeśli chodzi o drogę do Komorówki, to był już dwukrotnie ogłoszony przetarg i nie ma ofert. Został złożony wniosek na dokończenie drogi do Dębiny. Po zakończeniu remontu tej drogi przyjechała komisja, bo były usterki. Stwierdził, że są zgłaszane różne donosy przez niektóre osoby na temat tej drogi. Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie drogi do Komorówki - dot. kwoty 170 mil. zł. Przetarg się odbędzie 24.09.08 r.

Radny Dobrzański, czy zgłoszone usterki przez Komisję Rolną będą usunięte na drodze Dębina - Stare Czarnowo (Wójt poinformował, że gwarancja na urządzenia mechaniczne nie obowiązuje). Radny zgłosił, by ustawić znak drogowy na drodze do Komorówki (który został zdjęty przez Wójta).

Radny Grzywiński uważał, że skoro Wójt ma zastrzeżenia do kogoś, to niech poda nazwiska, konkretnie, o kogo chodzi. On jak coś mówi, to się do tego przyznaje.

Wójt poinformował, że nie będzie podawał żadnych nazwisk, bo ktoś może donieść na niego zaraz do Prokuratury. On jako Wójt nie może nic powiedzieć, nawet podać nazwiska, bo zaraz to się wykorzystuje.

Radny Żerebecki przypomniał o znaku na drodze nr 3 w kierunku Kołbacza.

Radny Róg ponowił swój wniosek dot. zamontowania nowych tablic ogłoszeniowych do Kołbacza,

Wójt poinformował, że tablice ogłoszeniowe znajduje się już w Szkole w Kołbaczu

Ad. 4 Zakończenie obrad XXI Nadzwyczajne Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Z uwagi na brak dalszych dyskusji i wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Sesja zakończyła się o godzinie 1515.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Protokołowała:
Urszula Świerkosz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-12-2008 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2008 15:25