Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr III/71/2012 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 GRUDNIA 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłaszanych Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo na wsparcie zadania publicznego Gminy Stare Czarnowo w zakresie kultury fizycznej i sportu


Zarządzenie Nr III/71/2012

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 31 GRUDNIA 2012 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłaszanych Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo na wsparcie zadania publicznego Gminy Stare Czarnowo w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 15 ust. 2a,2b,2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z poźn. zm. tekst jednolity/ z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Arkadiusz Łysik - Przewodniczący Komisji

2. Agata Baran- Z-ca Przewodniczącego Komisji

3. Dorota Adamska - Członek Komisji

4. Bogdan Adrabiński- Członek Komisji

§ 2

Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie pracy tej Komisji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 3

Komisja Konkursowa dokonuje zaopiniowania ofert oraz dokonuje propozycji podziału dotacji przewidzianych Uchwałą budżetową na dany rok budżetowy. Przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/1/2013

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 07 stycznia 2013 roku

Regulamin pracy Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo na wsparcie zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu

Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria wyboru ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Stare Czarnowo w zakresie kultury fizycznej i sportu, jak również pracy zasady Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją.”

§ 1

Komisja działa na podstawie:

1. Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  1. Zarządzenia Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo w zakresie kultury fizycznej i sportu

3. Niniejszego regulaminu

§ 2

Komisja rozpatruje oferty złożone przez organizacje pozarządowe i dokonuje ich oceny na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Stare Czarnowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Czarnowo w zakresie kultury fizycznej i sportu

Komisja dokonuje merytorycznej i formalnej oceny ofert w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, Sekretarz Komisji sporządza protokół z jej prac, który, po podpisaniu przez wszystkich członków jest przedstawiany Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3

Wyniki pracy Komisji są zatwierdzane przez Wójta Gminy Stare Czarnowo i niezwłocznie publikowane na stronie www.bip.stareczarnowo.pl

§ 4

Inspektor ds. promocji, rozwoju lokalnego, oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia zajmuje się przeprowadzeniem konkursu ofert i przygotowaniem projektu umowy z oferentem/ami, których oferta/y została/y wyłoniona/e w wyniku konkursu i zaakceptowane przez Wójta Gminy Stare Czarnowo.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 07-02-2013 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2013 13:54