Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty

Do zadań Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty należy:

1)    w zakresie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu:

a)    zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi,
b)    przygotowanie i wdrażanie w życie aktów o charakterze ogólnym regulujących funkcjonowanie Urzędu i Gminy,
c)    gromadzenie zbioru przepisów prawnych oraz jego aktualizacja,
d)    zarządzanie, administrowanie i aktualizowanie stron internetowych Urzędu, w tym administrowanie stronami Biuletynu Informacji Publicznej,
e)    koordynowanie udzielania odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski,
f)    prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów i mecenatów Wójta,
g)   koordynacja i nadzór nad wykonywaniem obsługi prawnej w Urzędzie,
h)   koordynacja i nadzór nad wykonywaniem obsługi informatycznej w Urzędzie,
i)    prowadzenie działań związanych z polityką jakości w Urzędzie.

2)    w zakresie spraw kadrowych pracowników Urzędu:

a)    organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników,
b)    przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i przestrzeganie ich wykorzystania.

3)    w zakresie spraw kancelaryjno-technicznych:

a)    prowadzenie sekretariatu Urzędu,
b)    przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
c)    prowadzenie ewidencji korespondencji,
d)    prowadzenie rejestru petycji, skarg i wniosków oraz innych pism wpływających do Urzędu,
e)    prowadzenie ewidencji umów zawieranych przez Urząd,
f)    ewidencjonowanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu oraz radnych Gminy,
g)    przygotowywanie pomieszczeń oraz obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,
h)    nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
i)    prenumerowanie czasopism i dzienników urzędowych,
j)    zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne.

4)    w zakresie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji:

a)    obsługa merytoryczna oraz organizacyjno-techniczna Rady i jej komisji,
b)    przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady Rady i jej komisji,
c)    przekazywanie - za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
d)    przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
e)    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń oraz spotkań Rady i jej komisji,
f)    protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań oraz spotkań Rady i jej komisji,
g)   nagrywanie i transmitowanie sesji Rady,
h)   przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę,
i)    prowadzenie rejestru uchwał oraz innych postanowień Rady i jej komisji,
j)    prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
k)   organizowanie szkoleń radnych,
l)    ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania petycji, skarg i wniosków, w zakresie właściwości ustalonej dla Rady.

5)    w zakresie spraw obywatelskich:

a)    ewidencja ludności,
b)    prowadzenie spraw związanych z:

•    wydawaniem dowodów osobistych,
•    ewidencją działalności gospodarczej,
•    wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
•    wydawaniem zezwoleń na organizacje imprez masowych.

c)    prowadzenie archiwum dla dokumentacji w sprawach wydawania dowodów osobistych,
d)    prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem spisów wyborców oraz prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
e)    wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów,
f)     sporządzania wniosków o nadanie medali "za długoletnie pożycie".

6)    w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego Urzędu:

a)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowywania dokumentacji do przekazania do archiwum,
b)    przyjmowanie z poszczególnych jednostek organizacyjnych Urzędu akt zgodnie ze spisem zdawczo-odbiorczym,
c)    kwalifikacja akt do odpowiedniej kategorii archiwalnej,
d)    przechowywanie akt w należytym porządku,
e)    prowadzenie ewidencji archiwum zakładowego,
f)    przygotowywanie akt do brakowania oraz załatwianie zgody na brakowanie,
g)    przekazywanie akt do archiwum państwowego.

7)    w zakresie prowadzenia spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

a)    okresowa analiza stanu bhp,
b)    stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
c)    przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
d)    zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
e)    przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bhp,
f)    rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.

8)    w zakresie spraw wojskowych:

a)    współpraca z organami policji i WKU,
b)    prowadzenie spraw związanych z rejestracją i kwalifikacją wojskową.

9)    w zakresie ochrony informacji niejawnych:

a)    zapewnienie ochrony informacji niejawnych Urzędu,
b)    zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego Urzędu,
c)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,
d)    przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
e)    opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
f)    szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

10)    w zakresie zamówień publicznych:

a)    przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
b)    koordynowanie opracowywanych przez jednostki organizacyjne Urzędu planów zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.

11)    w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych:

a)    poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (w tym środków Unii Europejskiej) na realizację zadań inwestycyjnych, społecznych i kulturalnych Gminy,
b)    planowanie i przygotowywanie niezbędnych dokumentów dla pozyskania oraz prawidłowego wykorzystania zewnętrznych środków finansowych,
c)    koordynowanie i monitorowanie działań związanych ze zgłoszonymi do dofinansowania projektami z zewnętrznych środków finansowych,
d)    udzielanie wyjaśnień na potrzeby kontroli dotyczącej realizacji projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
e)    współdziałanie z miastami partnerskimi w zakresie realizacji wspólnych projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
f)    informowanie mieszkańców Gminy o możliwościach skorzystania ze środków zewnętrznych,
g)    konsultacja dokumentacji i wniosków aplikacyjnych, przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne, w celu uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego.

12)    w zakresie promocji:

a)    kreowanie wizerunku Gminy, w szczególności poprzez wykorzystanie różnych mediów i narzędzi promocji,
b)    opracowywanie materiałów promocyjnych i graficznych promujących Gminę,
c)    inicjowanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami promocyjnymi Gminy,
d)    opracowywanie oraz koordynowanie działań z zakresu komunikacji społecznej i informacyjnej,
e)    koordynowanie współpracy Gminy z innymi jednostkami samorządowymi oraz z partnerami zagranicznymi.

13)    w zakresie oświaty:

a)    prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola i szkoły,
b)    inicjowanie tworzenia, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych,
c)    sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli i szkół,
d)    koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli i szkół,
e)    zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
f)    prowadzenie zadań związanych z systemem informacji oświatowej.

14)    w zakresie kultury:

a)    nadzór nad realizacją polityki kulturalnej Gminy,
b)    prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez kulturalnych z udziałem Gminy,
c)    prowadzenie spraw związanych z imprezami masowymi o charakterze artystycznym i rozrywkowym,
d)    nadzór nad gminnymi świetlicami wiejskimi,
e)    koordynowanie wydarzeń kulturalnych organizowanych przez gminne świetlice wiejskie,
f)    prowadzenie spraw z zakresu wynajmu i dzierżawy gminnych świetlic wiejskich,
g)    nadzór nad biblioteką gminną,
h)    współpraca z sołectwami i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,
i)    koordynowanie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i społecznymi.

15)    w zakresie turystyki, rekreacji i sportu:

a)    prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie turystyki, rekreacji i sportu,
b)    inicjowanie i kreowanie w Gminie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki, rekreacji i sportu,
c)    tworzenie warunków dla rozwoju turystyki, rekreacji i sportu wśród mieszkańców Gminy,
d)    podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Gminy,
e)    prowadzenie spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi,
f)    nadzór nad działalnością klubów sportowych,
g)    wspieranie upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz inicjowanie działań mających na celu przystosowanie obiektów sportowych dla tychże osób,
h)    nadzór nad technicznym utrzymaniem placówek sportowych i terenów rekreacyjnych, w tym placów zabaw.

16)    w zakresie zdrowia:

a)    realizacja polityki prozdrowotnej Gminy, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz kreowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
b)    organizowanie badań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy.

17)    w zakresie funduszu sołeckiego:

a)    informowanie o wysokości funduszu sołeckiego poszczególnych sołtysów,
b)    sporządzanie zestawień z wniosków z zebrań wiejskich dotyczących realizacji funduszu,
c)    nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem funduszy sołeckich,
d)    składanie wniosków o zwrot części wydatków funduszu sołeckiego z budżetu państwa.

18)    w zakresie remontów:

a)    opracowywanie planów remontów w Urzędzie,
b)    przeprowadzanie prac remontowych w Urzędzie,
c)    zapewnienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia robotnikom gospodarczym.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Krawczyk 06-04-2015 21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kuźniar 05-06-2020 09:02