Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy
w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XX/146/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy podnajmu lokalu użytkowego, na okres do trzech lat, której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy 2020-12-30 08:31
dokument Uchwała nr XX/145/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Czarnowo 2020-12-30 08:30
dokument Uchwała nr XX/144/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stare Czarnowo porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin na realizacje zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami 2020-12-30 08:30
dokument Uchwała nr XX/143/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na wymianę kotłów i pieców w związku z projektem "Modernizacja źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Stare Czarnowo", realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy 2020-12-30 08:29
dokument Uchwała nr XIX/142/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 2020-11-17 09:48
dokument Uchwała nr XIX/141/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-11-17 09:47
dokument Uchwała nr XIX/140/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stare Czarnowo w drodze licytacji komorniczej nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Szczecińskiej nr 41 w Starym Czarnowie 2020-11-17 09:47
dokument Uchwała nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. 2020-10-07 08:42
dokument Uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. 2020-10-07 08:42
dokument Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej w ewidencji geodezyjnej numerem 486/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo gmina Stare Czarnowo 2020-10-07 08:41
dokument Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo 2020-10-07 08:41
dokument Uchwała nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie 2020-10-07 08:40
dokument Uchwała nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XL/308/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stare Czarnowo 2020-10-07 08:39
dokument Uchwała nr XVII/133/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-09-01 09:53
dokument Uchwała nr XVII/132/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028 2020-09-02 08:02
dokument Uchwała nr XVII/131/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-09-01 09:53
dokument Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej 2020-09-01 09:52
dokument Uchwała nr XVII/129/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Czarnowo 2020-09-01 09:51
dokument Uchwała nr XVII/128/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo 2020-09-01 09:51
dokument Uchwała nr XVII/127/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wydłużenia godzin sprzedaży alkoholu na terenie Gminy Stare Czarnowo 2020-09-01 09:50
dokument Uchwała nr XVI/126/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-07-01 10:25
dokument Uchwała nr XVI/125/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-07-01 10:24
dokument Uchwała nr XVI/124/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stare Czarnowo, w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-01 10:24
dokument Uchwała nr XVI/123/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Stare Czarnowo nieruchomości, oznaczonej nr działki 267/8, położonej w obrębie Binowo 2020-07-01 10:23
dokument Uchwała nr XVI/122/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Stare Czarnowo, na okres do trzech lat, z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest to samo pomieszczenie użytkowe 2020-07-01 10:23
dokument Uchwała nr XVI/121/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 594/1, położonej w obrębie Stare Czarnowo 2020-07-01 10:22
dokument Uchwała nr XVI/120/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/142/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Czarnowo służebnościami gruntowymi i przesyłu 2020-07-01 10:21
dokument Uchwała nr XVI/119/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno, stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo 2020-07-01 10:21
dokument Uchwała nr XVI/118/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopłat do ceny odprowadzanych ścieków na terenie miejscowości Stare Czarnowo i Kołowo 2020-07-01 10:20
dokument Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji w roku 2020 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Stare Czarnowo 2020-07-01 10:19
dokument Uchwała nr XVI/116/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-01 10:47
dokument Uchwała nr XVI/115/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za 2019 rok 2020-07-01 10:47
dokument Uchwała nr XVI/114/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Czarnowo wotum zaufania 2020-07-01 10:15
dokument Uchwała nr XV/113/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2020 roku 2020-02-26 14:22
dokument Uchwała nr XV/112/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2020 roku 2020-02-26 14:22
dokument Uchwała nr XV/111/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci i flagi stolikowej Gminy Stare Czarnowo oraz zasad ich stosowania 2020-02-26 14:21
dokument Uchwała nr XIV/110/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2020-2028 2020-02-04 13:51
dokument Uchwała nr XIV/109/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2020 r. 2020-02-04 13:48
dokument Uchwała nr XIV/108/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/80/2015 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Stare Czarnowo 2020-02-04 13:47
dokument Uchwała nr XIV/107/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 2020-02-04 13:46
dokument Uchwała nr XIV/106/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:43
dokument Uchwała nr XIV/105/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:45
dokument Uchwała nr XIV/104/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:45
dokument Uchwała nr XIV/103/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:44
dokument Uchwała nr XIV/102/2020 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo na 2020 rok 2020-02-04 13:44